Top

Vânzare de acţiuni. Gaj. Obligaţie contractuală de înregistrare a garanţiei

Înregistrarea gajului asupra acţiunilor achiziţionate în registrul acţionarilor societăţii, în favoarea vânzătorului lor, este reglementat cu titlu general în textul art. 106 din Legea nr. 31/1990, conform cărora gajarea acţiunilor se face prin declaraţie dată de titularul lor, în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată şi consemnat în registrul acţionarilor.

Reclamanta A.P.A.P.S. Bucureşti a solicitat obligarea pârâtului SS la înregistrarea gajului constituit asupra unui număr de 77.860 de acţiuni cumpărate de la S.C. D S.A., cu plata de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligaţiei menţionate.

S-a susţinut că la 18.09.1997 pârâtul a dobândit dreptul de proprietate asupra a 39,87% din capitalul social al societăţii pe acţiuni, iar potrivit art. 7.4. din contractul de vânzare-cumpărare, acesta s-a obligat să constituie drept gaj acţiunile tranzacţionate şi să le indisponibilizeze în favoarea vânzătorului (F.P.S.), până la plata integrală a preţului.

S-a susţinut că pârâtul urma să achite contravaloarea acţiunilor în perioada 30.06.1998 – 31.06.2001.

Temeiul în fapt al prezentei acţiuni îl constituie, astfel cum precizează reclamanta, lipsa dovezii îndeplinirii acestei condiţii de către pârât.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu a propus probe în apărare.

Acţiunea a fost admisă.

Prin clauza prevăzută de art. 7.4. din contract, pârâtul s-a obligat să efectueze menţiunea gajării acţiunilor în registrul acţionarilor societăţii. Această obligaţie este reglementată de dispoziţiile art. 106 din Legea nr. 31/1990, conform cărora gajarea acţiunilor se face prin declaraţie dată de titularul lor, în formă autentică sau prin înscris sub semnatură privată şi înscriere în registrul acţionarilor.

Faţă de dispoziţiile textului de lege enunţat, cât şi în raport de clauza inserată în contract, pârâtul avea obligaţia de a înscrie gajul constituit în registrul acţionarilor societăţii şi să elibereze dovada în acest sens creditorului său gajist.

(sentinţa civilă nr. 2921 COM/ 9.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: