Top

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Dosar nr.5078/233/2007

ROMANIA

TRIBUNALUL GALAŢI

SECŢIA PENALA

DECIZIA PENALA NR.20

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 15.01.2008

PREŞEDINTE: Mihaela Lungeanu

JUDECĂTOR: Liliana Mîndroiu

JUDECĂTOR: Simona Liliana Enache

GREFIER: Florinela Burducea

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ministerul Public reprezentat de PROCUROR: Corina Iftode.

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursului declarat de petenta Corciovă Niculina, împotriva sentinţei penale nr. 1840/22.10.2007 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 5078/233/2007.

Dezbaterile au avut loc pe data de 08.01.2007 când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat soluţionarea pe data de 15.01.2008.

TRIBUNALUL:

Asupra recursului penal de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele :

Prin sentinţa penală nr. 18940/22.10.2007 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosar 5078/233/2007, în temeiul art. 2781 alin.8 lit.a C.pr.pen. a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de către petenta Corciovă Niculina împotriva rezoluţiei nr. 235/II/2/2007 din 21.03.2007 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, prin care s-a respins plângerea împotriva rezoluţiei nr. 2162/P/2005 din 19.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Au fost menţinute, ca fiind legale şi temeinice, rezoluţia nr. 235/II/2/2007 din 21.03.2007 a prim Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, respectiv rezoluţia nr. 2162/P/2005 din 19.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

În temeiul art. 192 alin. 2 C.pr.pen. a fost obligată petenta Corciovă Niculina la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţa a reţinut următoarele :

Prin rezoluţia nr. 235/II/2/2007 din 21.03.2007 a Prim Procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, a fost respinsă plângerea formulată de petenta Corciovă Niculina împotriva rezoluţiei nr.2162/P/2005 din 19.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi prin care, în temeiul art.228 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.10 lit.a şi b Cod procedură penală, a fost confirmată propunerea de neîncepere a urmăririi penale în cauza privind pe făptuitorii Vlase Emil şi Vlase Nicu, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 217 alin.1 Cod penal, art.220 alin.2 şi 3 Cod penal.

S-a reţinut prin rezoluţia mai sus arătată că fapta de tulburare de posesie nu există şi fapta de a construi un gard nou în locul celui degradat, cu acordul părţii vătămate, nu e prevăzută de legea penală.

Împotriva acestei rezoluţii, petenta a formulat – în termen legal – plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Prin rezoluţia nr. 235/II/2/2007 din 21.03.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi s-a dispus respingerea ca nefondată a plângerii formulată de petenta Corciovă Niculina.

S-a arătat în rezoluţia prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi că gardul ce desparte proprietatea petentei de cea a făptuitorilor, aflat într-un grad avansat de deteriorare, a fost dărâmat de făptuitori cu acordul părţii vătămate, că făptuitorii au construit un alt gard pe vechiul amplasament şi nu au ocupat nici o suprafaţă de teren aflată în posesia părţii vătămate.

Împotriva acestei rezoluţii, în temeiul art. 2781 Cod de procedură penală, petenta Corciovă Niculina a formulat, în termen legal, plângere la instanţă. Plângerea a fost înregistrată la Judecătoria Galaţi sub nr. 5078/233 din 20.04.2007.

În motivarea plângerii formulate, petenta a arătat că soluţia dispusă de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi este netemeinică, întrucât făptuitorii au distrus gardul fără a respecta vechiul aliniament, intrând în proprietatea sa, că făptuitorii nu au avut acordul sau la darâmarea gardului iar martora Dicu Fănica a indus în eroare organele de cercetare penală.

În faţa instanţei, petenta a solicitat proba cu acte, depunând la dosar: copia certificatului de moştenitor nr.720/1973 eliberat de Notariatul de Stat Jud. Galaţi, adresa nr.69 din 26.01.2007 eliberată de Arhivele Naţionale Galaţi, copia actului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 05.08.1945, copia certificatului de moştenitor nr.227/1962 eliberată de Notariatul de Stat Jud. Galaţi, schiţa terenurilor situate în Galaţi, str. Lozoveni nr.47 şi 49, copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.08.1957, extras de carte funciară pentru imobilul din Galaţi, str. Lozoveni nr.49 şi a solicitat audierea tuturor martorilor care au dat declaraţii în faza de urmărire penală, precum şi audierea martorului Ciutacu Florin Romeo şi a agentului Pavel Anton.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat că petenta Corciovă Niculina este proprietara unui imobil situat în strada Lozoveni nr.47 B din municipiul Galaţi, fiind vecină cu făptuitorii Vlase Nicu şi Vlase Emil, care este proprietarul unui imobil situat pe aceeaşi stradă, la numărul 49. Între cele două proprietăţi a existat un gard din scândură, cu o vechime de aproximativ 100 ani, aflat într-o stare avansată de degradare.

În ziua de 06.04.2005, făptuitorii Vlase Emil şi Vlase Nicu au demolat vechiul gard, de faţă fiind şi petenta, iar la data de 07.04.2005, făptuitorii au început ridicarea noului gard. Cu acea ocazie, petenta a fost de acord cu ridicarea gardului, însă le-a cerut făptuitorilor să respecte vechiul amplasament (declaraţia părţii vătămate de la fila 11 dosar nr.2162/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi).

Din declaraţia martorului Ciutacu Florin Romeo, fiul părţii vătămate, rezultă că gardul ar fi fost deplasat cu aproximativ 25 cm în anul 1996, şi că nu a fost respectat aliniamentul astfel cum era el prevăzut în anul 1972, însă din declaraţiile martorilor Grigore Maria, Vlase Georgeta, Dicu Fănica şi din actele aflate la dosar rezultă că gardul nou a fost construit de făptuitori cu acordul părţii vătămate, pe vechiul amplasament, partea vătămată participând la stabilirea aliniamentului.

Faţă de cele constatate în urma cercetărilor efectuate în cauză, instanţa apreciază ca fiind legale şi temeinice atât rezoluţia nr. 233/II/2/2007 din 21.03.2007 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, cât şi rezoluţia nr. 2162/P/2005 din 19.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, pe care le va menţine. În mod corect au reţinut organele de cercetare penală, cu privire la fapta reclamată de petentă că făptuitorii au construit gardul pe vechiul amplasament, cu acordul părţii vătămate, fără ocuparea vreunei suprafeţe de teren din proprietatea petentei.

Împotriva sentinţei penale mai sus menţionate în termen legal a declarat recurs petenta şi Corciova Niculina, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului s-a arătat că în mod nejustificat prima instanţă a respins cererile de probatorii formulată în cauză, respectiv de a fi reaudiaţi martorii ascultaţi în faza actelor premergătoare. De asemenea , s-a susţinut că rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale este netemeinică întrucât a fost adoptată exclusiv pe baza declaraţiilor unor martori pe care recurenta petentă le apreciază ca fiind nesincere şi neconforme cu realitatea.

Verificând sentinţa penală recurată prin prisma criticilor formulate de recurenta petenta şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform art. 3856 alin.3 C.pr.pen. Tribunalul constată că prima instanţă a pronunţat o hotărâre netemeinică apreciind în mod greşit că soluţia de neîncepere a urmăririi penale a fost adoptată pe baza unor cercetării complete şi este legală şi temeinică.

Din analiza actelor dosarului rezultă că petenta a formulat două plângeri penale vizând săvârşirea a două infracţiuni. Astfel, la data de 7.04.2005 a sesizat distrugerea gardului care delimita suprafaţa de teren pe care o deţine în Galaţi str. Lozoveni nr. 47 nr.47 şi suprafaţa de teren aparţinând lui Vlase Emil (fila 2 dosar). La data de 07.04.2005, fiind audiată în legătură cu fapta sesizată în condiţiile mai sus menţionate persoana vătămată a sesizat şi împrejurarea că Vlase Emil împreună cu fiul său Vlase Nicu au început construirea unui nou gard între cele două suprafeţe de teren , ocazie cu care au ocupat o parte din terenul deţinut de Corciovă Niculina (plângere fila 9 dosar).

În raport cu aceste fapte, considerăm ca în cauză cercetările efectuate nu sunt complete.

Astfel, apreciem că se impunea efectuarea unei expertize topometrice pentru a se stabili dacă prin construirea noului gard de către Vlase Emil şi Vlase Nicu a fost sau nu ocupată vreo parte din terenul aparţinând persoanei vătămate.

De altfel, o astfel de expertiză s-a dispus a fi efectuată în cauză, prin rezoluţia nr. 1087/II/2/2005 din 29.12.2005 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi prin care s-a informat o primă rezoluţie de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale ( fila 20 dosar) însă nu a fost efectuată.

De asemenea privitor la cealaltă faptă reclamantă de persoana vătămată considerăm că se impunea verificarea susţinerilor făptuitorilor Vlase Emil şi Vlase Nicu privitoare la existentă acordului persoanei vătămate pentru dărâmarea vechiului gard.

Pentru considerentele mai sus expuse va fi admis recursul declarat de petenta Corciovă Niculina şi în consecinţa.

Va fi casată sentinţa penală nr. 1840/22.10.2007 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare, conform art. 2781 alin.8 lit. b C.pr.pen.

Va fi admisă plângerea formulată de petenta Corciovă Niculina.

Va fi desfiinţată rezoluţia nr. 2162/P/2005 din 19.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi şi rezoluţia nr.235/II/2/2007 din 21.03.2007 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi şi se va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de făptuitorii Vlase Emil şi Vlase Nicu pentru infracţiunile prev. de art. 220 alin. 1,2,3 C.pen.

În cauza urmează a fi efectuată o expertiză topometrică pentru a se stabili dacă prin construirea noului gard de către făptuitorii Vlase Emil şi Vlase Nicu a fost ocupată sau nu vreo parte de teren aparţinând persoanei vătămate Corciovă Niculina.

De asemenea urmează a fi verificate susţinerile făptuitorilor, privitoare la existenţa consimţământului petentei Corciovă Niculina la dărâmarea vechiului gard ce separa cele două proprietăţi.

Organul de urmărire penală va administra orice alte probe necesare în vederea aflării adevărului şi lămurirea cauzei sub toate aspectele.

Văzând şi disp. art. 192 alin.3 C.pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de petenta Corciova Niculina (fiica lui Pavel şi Sanda, CNP. 246072417023, domiciliată în Galaţi, str.Lozoveni nr.47B) şi în consecinţă:

Casează sentinţa penală nr.1840/22.10.2007 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosar nr.5078/233/2007 şi în rejudecare:

Admite plângerea formulată de petenta Corciova Niculina.

Desfiinţează rezoluţia nr.2162/P/2005 din 19.01.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi şi rezoluţia nr.235/II/2/2007 din 21.03.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi şi trimite cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi în vederea începerii urmăririi penale faţă de făptuitorii Vlase Emil (fiul lui Constantin şi Georgeta, născut la 13.09.1954 în Galaţi, cu domiciliul în Galaţi, str.Lozoveni nr.49) şi Vlase Nicu (fiul lui Emil şi Elena, născut la 02.04.1981 în Galaţi , domiciliat în Galaţi, str.Lozoveni nnr.49) pentru infracţiunile prev. de art.217 alin.1 C.pen. şi de art.220 alin.1,2,3 C.pen.

În cauză se va efectua o expertiză topometrică pentru a se stabili dacă prin construirea noului gard de către Vlase Emil şi Vlase Nicu a fost ocupată sau nu vreo parte de teren aparţinând persoanei vătămate.

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat, la fond şi în recurs, rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 15.01.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

GREFIER,

Fond:

Tehnored.F.B.

26.02.2008/2 ex.

Etichete: