Top

Contraventii. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant

Materia: contravenţională

Sent. civ. nr. 701/08.02.2008.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civila

Prin sent. civ. nr. 701/08.02.2008 s-a admis excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentat a unui avocat invocată de către intimata prin întâmpinare şi s-a anulat plângerea formulată de către petenta cu privire la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în temeiul dispoziţiilor art. 161 alin. 2 C.proc.civ.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 67 C.proc.civ., „părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar”, iar conform dispoziţiilor art. 68 alin. 1 C.proc.civ., procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată, iar în cazul când procura este dată unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit legii avocaţilor”.

Justificarea calităţii de reprezentant se face prin procură, în original sau în copie legalizată, alăturată cererii de chemare în judecată, după cum prevede articolul 83 alin.1 C.proc.civ. Procura trebuie să fie dată pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat prevede că avocatul reprezintă partea în temeiul unui contract de asistenţă juridică încheiat în formă scrisă între avocat şi client sau mandatarul acestuia. În baza acestui contract, avocatul se legitimează cu împuternicirea avocaţială, aceasta reprezentând „procura” la care se referă Codul de procedură civilă. În speţă, plângerea a fost formulată de către petenta prin avocat, fiind semnată de către acesta şi ştampilată cu ştampila avocatului. La plângere nu a fost ataşată nici împuternicirea avocaţială, nici copie a contractului de asistenţă juridică încheiat cu partea reprezentată.

Potrivit dispoziţiilor art. 161 C.proc.civ., „(…) când reprezentantul părţii nu face dovada calităţii sale, se poate da un termen pentru îndeplinirea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu se împlinesc, instanţa va anula cererea”. După cum rezultă din interpretarea textului de lege sus-menţionat, sancţiunea anulării cererii nu intervine automat, ci numai dacă nu se face dovada calităţii de reprezentant în termenul acordat în acest scop. Petenta a fost citată la sediul indicat prin plângerea formulată cu copie de pe întâmpinare şi cu menţiunea de a face dovada calităţii de reprezentant a apărătorului ales, sub sancţiunea anulării cererii, conform dispoziţiilor art. 161 alin.2 C.proc.civ. După cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare aflată la dosarul cauzei, citaţia i-a fost înmânată petentei în data de 17 ianuarie 2008. Deşi a avut la dispoziţie 3 săptămâni de la data primirii citaţiei până la termenul de judecată pentru a depune dovada calităţii de reprezentant, petenta nu s-a conformat aceste obligaţii prevăzute de lege.

Etichete: