Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 751

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul instanţei la data de 12.12.2008, sub nr. 6051/327/2008, petenta _ a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria 37 nr.5527 din data de 24.11.2008 întocmit de intimat _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că contestă procesul verbal deoarece a fost sancţionat în mod nelegal de către inspectorii _, iar pretinsa contravenţie nu a fost săvârşită de către societate, arătând că motivele le va preciza în scris.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat, proces verbal de control, anexa nr.1 la proces verbal de control – notă de constatare, anexa 2 la proces verbal de control – măsuri obligatorii, înştiinţare de plată.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerea contravenţională, arătând că în urma controlului efectuat la _ a constatat că angajatorul a primit la muncă pe numitul Alexa Iasa, fără a-i întocmi contract individual de muncă, astfel a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1500 lei, conform prevederilor art.276 alin.1 lit.e din Codul Muncii.

În dovedirea celor reţinute, intimatul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat, proces verbal de control, anexa nr.1 la proces verbal de control – notă de constatare, anexa 2 la proces verbal de control – măsuri obligatorii, înştiinţare de plată şi declaraţia lui Alexa Iasa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 20.11.2008, ora 13,00, în localitatea Tulcea, pe str. _, nr.21B, a fost găsit numitul Alexa Iasa, care desfăşura activitate pentru _, începând cu data de 29.10.2008 pentru care societarea nu a întocmit contract individual de muncă conform prevederilor art.16 alin.1 din Legea nr.53/2003.

În baza art. 137 alin.1 C.proc.civ., instanţa trebuie să se pronunţe mai întâi, asupra excepţiilor de procedură, precum şi a celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Potrivit art.67 C.proc.civ. părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. Când cererea e făcută prin mandatar, art.83 C.p.c, prevede că se va alătura procura în original sau copia legalizată.

În condiţiile art. 161 C.proc.civ, la termenul din 16 februarie 2009 instanţa i-a pus în vedere petentei să facă dovada calităţii de reprezentant sau ca cererea să fie semnată de reprezentantul legal, dând termen pentru complinirea lipsurilor.

Având în vedere că plângerea contravenţională a fost făcută prin reprezentant, în numele titularului, iar acesta nu a făcut dovada calităţii sale, instanţa va admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi va anula plângerea contravenţională formulată pentru _, de avocat _, şi împotriva procesului verbal seria 37 nr. 5527 din data de 24.11.2008 întocmit de intimat, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate de reprezentant.

Etichete: