Top

Contraventii

SENTINŢA CIVILĂ NR.437

din 10.02.2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către ………… cu petiţia înregistrată la nr……. din ……… număr unic de dosar……….

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 8 ianuarie 2008, de când cauza a fost suspendată până la depunerea de către petent a originalului procesului-verbal de contravenţie şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 Cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinii de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Contraventii

SENTINŢA CIVILĂ NR.570

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.10.2008 sub dosar nr.5146/327/2008, petenta _, în contradictoriu cu intimatul _, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria H nr.0019801/15.10.2008.

În fapt, petenta a învederat că în urma unui control de rutină a inspectorilor Gărzii Financiare Tulcea, a fost sancţionată cu 5000 lei amendă, deoarece ar fi făcut o plată în numerar către un transportator internaţional rutier peste plafonul prevăzut de O.G. nr.15/1996.

Se arată că potrivit H.G. nr. 2185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare în anexa ce însoţeşte aceste norme la punctul 13 se prevede expres că „Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei.”, încălcându-se astfel de către funcţionarii Gărzii Financiare Tulcea legislaţia în vigoare.

De asemenea, petenta arată că prin Regulamentul nr.4/2005 privind regimul valutar, în anexa 2, la punctul f), se prevede că „persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane şi turismul internaţional” pot efectua operaţiuni în valută pentru serviciile prevăzute mai sus în regulament, aşa cum a efectuat şi petenta cu transportatorul internaţional rutier, rezident în Ungaria.

În drept petenta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile O.G. nr.2/2001.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit. i) din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie seria H nr.0019801/15.10.2008 (f.4); factura fiscală nr.2008/A0398 emisă de transportatorul internaţional (f.5); traducerea legalizată a facturii fiscale nr.2008/A0398 emisă de transportatorul internaţional (f.28).

La data de 04.12.2008 intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată, precum şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie contestat, ca fiind temeinic şi legal.

În fapt, intimata a învederat că, în urma unui control operativ efectuat asupra documentelor contabile ale petentei în data de 15.10.2008 comisarii Gărzii Financiare Tulcea au constatat că în data de 05.09.2008 a fost făcută o plată către o persoană juridică în valoare de 7000,50 lei, aferentă facturii fiscale nr.A0398/03.09.2008.

Întrucât societatea a efectuat o plată către o persoană juridică peste plafonul impus de O.G. nr.15/1996, a fost sancţionată cu o sancţiunea minimă prevăzută de art.6 alin 2 din acelaşi act normativ.

Se arată că H.G. nr. 2185/2004, la care face trimitere petenta în cerere nu este incident în cauză motivat de faptul că în cauză petenta a făcut o plată în cuantum de 7000,50 lei, moneda naţională. De asemenea, se arată că conform prevederile art.3 alin.1 şi 2 din Legea nr.82/1991 pentru evidenţa plăţilor în numerar efectuate în valută societatea trebuia să întocmească registru de casa în valută, în care să se înregistreze plata în moneda Euro la data de 03.09.2008.

În nota explicativă nr.732/15.10.2008 administratorul societăţii recunoaşte că nu cunoaşte prevederile legale cu privire la plafonul de plată către persoanele juridice.

De asemenea, se arată că în registrul de casă în lei întocmit de către _ plata este menţionată ca fiind făcută în data de 05.09.2008.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă, OG nr.2/2001 şi O.G. nr.15/1996.

În dovedirea plângerii intimata a depus la dosar nota explicativă nr.732/15.10.2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria seria H nr.0019801 din data de 15.10.2008 petenta _ a fost sancţionată cu amendă contraveţională în sumă de 5000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.2 din O.G. nr.15/1996.

În fapt, în urma unui control operativ efectuat asupra documentelor contabile ale petentei în data de 15.10.2008, comisarii Gărzii Financiare Tulcea au constatat că în data de 05.09.2008 a fost făcută o plată către o persoană juridică în valoare de 7000,50 lei (1950 Euro), aferentă facturii fiscale nr.A0398/03.09.2008, depăşindu-se astfel plafonul de plăţi de 5000 lei către o singură persoană juridică, aşa cum se prevede de O.G. nr.15/1996.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal nu corespunde realităţii.

Potrivit art.6 alin 1 din O.G. nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare „Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).” respectiv, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei.

Iar potrivit H.G. nr. 2185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare în anexa ce însoţeşte aceste norme la punctul 13 se prevede expres că „Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei.”.

De asemenea, art. 2 a Regulamentului nr.4/2005 privind regimul valutar prevede că „Operaţiunile valutare curente şi de capital, aşa cum sunt prevăzute în Nomenclator, se efectuează în mod liber între rezidenţi şi nerezidenţi, în valută şi în moneda naţională (leu).”

Instanţa reţine că nu are relevanţă faptul că factura a fost emisă în data de 03.09.2009, iar plata s-a făcut în data de 05.09.2009, deoarece ceea ce se urmăreşte este faptul dacă plata s-a efectuat în lei sau în euro.

Astfel, deşi factura a fost emisă în data de 03.09.2008, rezultă că plata s-a făcut în data de 05.09.2009, bonul de casă arată că contestatoarea a schimbat lei în moneda euro la aceasta din urmă dată, astfel ulterior emiterii facturii şi de asemenea această operaţiune a fost înscrisă în registrul de casă lei în această dată, aspect reţinut şi de intimată.

Nu se reţine concluzia la care a ajuns intimată în sensul că la data de 03.09.2008 contestatoarea a efectuat către o altă persoană juridică, o plată depăşind plafonul prevăzut de OG 15/1996, aceasta fiind evidenţiată şi în registrul de casă în lei, deoarece intimata prin procesul verbal pe care l-a întocmit a reţinut că în data de 05.09.2008 a fost făcută o plată către o persoană juridică în valoare de 7000,50 lei (1950 Euro). Rezultă că este vorba de o singură plată, către o persoană juridică, respectiv, Trans Pit Es Tom KFT Ungaria.

Este adevărat că petenta pentru evidenţa plăţilor în numerar efectuate în valută avea obligaţia de a întocmi registrul de casă în valută în care să se înregistreze plata în euro, potrivit art.3 alin.2 din Legea 82/1991 care prevede că „Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.”

Cu privire la susţinerea intimatei că documentul prezentat de către petentă ca fiind „registru de casa în valută” (f.18) a fost întocmit ulterior controlului, instanţa reţine că intimata nu a făcut această dovadă. Din toate susţinerile intimatei nu rezultă că aceasta ar fi cerut să i se prezinte acest registru, iar faptul că registrul prezentat este completat fără a fi în conformitate OMF nr.1850/2004, nu dovedeşte faptul că acesta nu exista la aceea dată, că a fost întocmit ulterior.

Instanţa reţine faptul că din probele administrate nu rezultă, cu certitudine faptul că petenta nu şi-ar fi îndeplinit obligaţia legală, mai mult creându-se premisele unei situaţii de fapt contrare celei reţinute prin procesul verbal de contravenţie. Astfel, instanţa apreciază că se aplică regula „in dubio pro reo” respectiv orice îndoială îi va profita petentei în sensul că se va considera că „registru de casa în valută” exista la momentul controlului.

În concluzie, instanţa constată că în mod greşit agentul constatator a procedat la sancţionarea petentei, motivat de faptul că plata respectivă a fost evidenţiată în registrul de casă în lei, fără a-i fi solicitat şi registrul de casă în valută pentru a se putea verifica dacă societatea ţinea contabilitatea operaţiunilor atât în moneda naţională, cât şi în valută, aplicând prezumţia că daca nu i-a fost prezentat acest registru, nu există.

Astfel, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile prevederile pct.13 din H.G. nr. 2185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea contravenţională, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria H nr.0019801 din data de 15.10.2008.

Etichete:

Contravenţii. Soluţionarea plângerii pe exceţie. Nulitate relativă. Casare cu trimitere spre rejudecare pentru soluţionarea fondului cauzei.

Petentul P.N. a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie incheiat de D.G.F.P.Tulcea – Administratia Finantelor Publice Tulcea. Judecatoria Tulcea, in baza art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/2001 a anulat procesul-verbal intrucat nu a fost individualizat complet martorul din cuprinsul procesului-verbal. Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a pus in discutie partilor exceptia prevazuta de art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/2001 potrivit caruia, procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient, iar in cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari care trebuie confirmate de cel putin un martor, caz in care, procesul-verbal va cuprinde si datele personale ale martorului si semnatura acestuia, sanctiunea nerespectarii acestor dispozitii fiind dupa opinia instantei de fond, nulitatea absoluta, nulitate ce are un caracter virtual implicit, chiar daca nu este prevazuta expres de art. 17 din OG nr. 2/2001. Recursul declarat de organul constatator impotriva acestei hotarari a fost admis de catre Tribunalul Tulcea care a apreciat ca nulitatea invocata de catre instanta de fond este o nulitate relativa si nicidecum absoluta, nulitate care poate fi acoperita si care nu poate fi invocata din oficiu de catre instanta, ci numai de partea vatamata. Avand in vedere ca instanta de fond a analizat cauza numai sub aspectul acestei exceptii, fara a analiza fondul cauzei, temeinicia procesului-verbal de contraventie si pentru a nu priva partile de un grad de jurisdictie, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare pentru solutionarea fondului cauzei. (decizia civila nr. 82/14.02.2003; in acelasi sens, dec.civ. nr. 352/2003, 355/2003, 359/2003, 223/2003, 231/2003 pronuntate de Tribunalul Tulcea)

Etichete:

Contravenţii. Invocarea din oficiu a nulităţii relative a procesului-verbal de contravenţie.

Judecatoria Tulcea a admis plangerea formulata de SC”Sorocam”SRL Bucuresti si a anulat procesul-verbal de contraventie in temeiul art.10 din OG nr. 2/2001, retinand ca acesta a fost intocmit cu nerespectarea dispozitiilor imperative ale legii in sensul ca, organul constatator nu a prevazut in cuprinsul procesului-verbal sanctiunea pentru fiecare fapta in parte.

Recursul declarat de agentul constatator a fost admis, Tribunalul retinand ca prima instanta a solutionat cauza pe exceptie, fara a intra in cercetarea fondului, exceptie ce nu a fost invocata de parti, ci de instanta din oficiu, in conditiile in care nulitatea invocata este una relativa si nu absoluta, astfel ca nu putea fi constatata din oficiu asa cum prevad expres dispoz. art. 17 din OG nr. 2/2001 ce se refera la situatiile ce atrag nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie.

In toate celelalte situatii decat cele prevazute de art. 17, nulitatile sunt relative si deci nu pot fi constatate din oficiu de catre instanta, ele putand fi invocata de partea careia i s-a produs o vatamare prin intocmirea actului in aceasta modalitate.

De altfel, exceptia nici nu este intemeiata in raport de prevederile art. 10 din OG nr. 2/2001, in cauza, in cuprinsul procesului-verbal, agentul constatator retinand si descriind cele doua fapte contraventionale, facand incadrarea juridica, indicand temeiul legal pentru fiecare fapta, prevazand si sanctiunea cumulata, care este in limitele prevazute de lege.

In consecinta, recursul a fost admis, hotararea instantei de fond a fost casata si trimisa spre rejudecare.

(decizia civila nr. 361/23.05.2003

pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete:

Contravenţii. Persoană juridică subiect al contravenţiei.

Prin plangerea formulata de I.I., administratorul SC”Ichim Rematex”SRL Macin, a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie.
Judecatoria Tulcea a admis plangerea si a anulat procesul-verbal ca nelegal, retinand ca, potrivit art. 3 alin. 2 din OG nr. 2/2001, persoana juridica raspunde contraventional numai daca rezulta acest lucru din actul normativ, or, din cuprinsul HG nr. 831/2002, rezulta ca obligarea de a depune la organul fiscal situatia bauturilor alcoolice marcate cu vechile banderole o au agentii economici, astfel ca, in mod gresit a fost sanctionat administratorul societatii.
Recursul declarat de agentul constatator a fost admis cu majoritate de voturi, Tribunalul apreciind ca instanta de fond a dat o interpretare formala si gresita a art. 4 din HG nr.831/2002, agentul economic dobandind personalitate juridica dupa inscrierea la ORC, in justitie actiunile neputand fi promovate in mod abstract de o societate comerciala, ci de reprezentantul legal, agentul constatator indicand in continutul procesului-verbal pe administratorul societatii, nu in calitate de persoana fizica ci ca reprezentant al societatii.
Pe cale de consecinta, recursul a fost admis si pe fond, constatandu-se ca la data controlului, agentul economic nu avea autorizatie de comercializare, hotararea a fost casata, iar plangerea a fost respinsa ca nefondata.

(decizia civila nr. 264/11.04.2003
pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete:

CONTRAVENTII

TITLU-Contraventii

DOMENIU ASOCIAT- Amenzi

TIP DOCUMENT-sentinta civila

NUMAR DOCUMENT-3293

DATA-28.05.2007

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila, petenta SC G.I. SRL a solicitat instantei anularea procesului verbal de contraventie intocmit de catre intimata ARRB.

Prin sentinta civila nr. 3293 din 28.05.2007 Judecatoria Braila a admis plangerea formulata si a mentinut procesul verbal contestat .

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca petenta a fost sanctionata contraventional intrucat a fost depistata circuland fara a detine la bordul autoturismului dovada dreptului de detinere a vehiculului detinut in baza unui contract de leasing, insa din cuprinsul certificatului de inmatriculare, la rubrica detinator era trecuta chiar persoana petentei si nu o alta societate, de unde instanta a retinut ca aceasta avea caliatatea de proprietar al autovehiculului si nu de beneficiar pentru a avea nevoie de vreo dovada in acest sens in cazul unui eventual control in timpul efectuarii transportului . Totodata, instanta de fond a apreciat ca sustinerea intimatei, in sensul ca in speta era vorba despre un contract de lesing extern, este neintemeiata deoarece din certificatul de inmatriculare depus la dosar nu rezulta ca ar fi vorba despre un contract de leasing extern, fiind doar o simpla alegatie .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, respectiv ca hotararea instantei de fond se bazeaza pe o interpretare gresita a actelor normative in vigoare si o interpretare gresita a probelor .

Prin decizia civila nr. 352 din 15.10.2007, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul declarat de catre petenta, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca potrivit dispozitiilor art. 58 lit. b din Legea nr. 102/2006 constituie contraventie efectuarea transportului rutier fara existenta la bordul vehiculului a dovezii dreptului de detinere a vehiculului pentru acelea detinute in baza unui contract de inchiriere sau leasing, de unde rezulta ca dovada dreptului de detinere trebuie ceruta atunci cand in certificatul de inmatriculare este inscrisa alta persoana decat cea care-l detine/utilizeaza . De asemenea instanta de control judiciar a apreciat ca din certificatul de inmatriculare depus la dosar de catre petenta rezulta ca aceasa este detinatoarea autovehiculului, astfel incat nu erau necesare alte inscrisuri pentru dovedirea acestui aspect .

Etichete:

CONTRAVENTII

TITLU-Contraventii

DOMENIU ASOCIAT- Amenzi

TIP DOCUMENT-sentinta civila

NUMAR DOCUMENT-3396

DATA-01.06.2007

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila, petentul N.A. a solicitat instantei anularea procesului verbal de contraventie intocmit de catre intimata ARR .

Prin sentinta civila nr. 3396 din 01.06.2007 Judecatoria Braila a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentului si a respins plangerea contraventionala ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesula activa .

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca prin procesul verbal intocmit de catre intimata, SC A. SA a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 3000 lei, in temeiul art. 15 lit. e din O.G. nr. 17/2002 pentru ca nu a avut la sediul unitatii inregistrarile sau registrele de evidenta privind timpul de munca al lucratorilor mobili, iar impotriva acestui proces verbal a facut plangere contraventionala petentul N.A., care este sotul administratorului si care nu a avut mandat sa formuleze si sa depuna plangerea pentru contravenienta SC A. SA . Instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 31 si 33 din O.G. nr. 2/2001 persoana care poate face plangere impotriva procesului verbal este contravenientul, iar in speta plangerea a fost formulata de catre o alta persoana decat cea care a fost sanctionata si fara a avea mandat (procura) pentru a formula o astfel de plangere .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs atat petenta SC A. SA, cat si petentul N.A., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca instanta de fond in mod eronat a apreciat lipsa calitatii procesuale active a petentului N.A. in conditiile in care acesta a actionat in numele si pe seama societatii comerciale SC A. SA si ca instanta de fond a fost investita cu verificarea legalitatii unui act administrativ – proces verbal – ce produce efecte asupra patrimoniului societatii, N.A. fiind angajatul acesteia si asistand la controlul desfasurat de catre reprezentantii ARR avand cunostinta atat despre documentele controlate, cat si despre continutul procesului verbal de contraventie .

Prin decizia civila nr. 306 din 24.09.2007, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca instanta de fond in mod corect a apreciat ca numai SC A. SA avea calitate sa formuleze plangere contraventionala, petentul N.A. neavand mandat sa formuleze si sa depuna respectiva plangere .

Etichete:

CONTRAVENTII

TITLU-Contraventii

DOMENIU ASOCIAT- Amenzi

TIP DOCUMENT-sentinta civila

NUMAR DOCUMENT-3288

DATA-28.05.2007

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila, petenta SC M. SRL a solicitat instantei anularea procesului verbal de contraventie intocmit de catre intimata DRDPC.

Prin sentinta civila nr. 3288 din 28.05.2007 Judecatoria Braila a respins plangerea formulata si a mentinut procesul verbal contestat .

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca prin mentionarea distincta a datei la care a fost incheiat procesul verbal si a datei la care a fost efectuat controlul, respectiv a datei savarsirii faptei contraventionale sunt respectate dispozitiile legale, iar faptul ca agentul constatator a mentionat ca procesul verbal a fost incheiat in lipsa unui martor asistent datorita imprejurarii ca participantii la trafic au refuzat calitatea de martor, acest aspect nu incalaca dispozitiile art. 19 din O.G. nr. 2/2001 . De asemenea instanta a mai retinut in privinta datelor de identificare ale petentului, respectiv a neconcordantei privind ultima cifra a codului numeiric personal ca aceasta nu este de natura sa ataraga nulitatea de plano a procesului verbal de contraventie decat in masura in care petenta ar fi facut dovada ca i s-ar fi adus o vatamare ce nu putea fi inlaturata altfel, fiind vorba despre un caz de nulitate relativa si virtuala si nu de o nulitate absoluta .

Totodata instanta de fond a inlaturat sustinerile petentei intrucat nu s-a stabilit o alta situatie de fapt in cauza dedusa judecatii, nu s-a prezentat in instanta si nici nu a propus probe in dovedirea celor afirmate .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta, fara a arata motivele de nelegalitate si netemeinicie si fara a se prezenta in instanta pentru a sustine oral recursul .

Prin decizia civila nr. 370 din 22.10.2007, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul declarat de catre petenta, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca instanta de fond a stabilit corect atat situatia de fapt, cat si incadrarea in drept a contraventiei savarsite, situatie care nu a fost schimbata intrucat petenta nu s-a prezentat in instanta desi legal citata si nu a administrat probe .

Etichete:

CONTRAVENTII

TITLU-Contraventii DOMENIU ASOCIAT- Caz fortuit TIP DOCUMENT-sentinta civila NUMAR DOCUMENT-2923 DATA-11.05.2007 Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila, petentul S.C.I. a solicitat instantei anularea procesului verbal de contraventie intocmit de catre intimata IPJB . Prin sentinta civila nr. 2923 din 11.05.2007 Judecatoria Braila a admis plangerea contraventionala, a anulat procesul verbal si a exonerat procesul verbal de plata amenzii. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca petentul a fost sanctionat contraventional in temeiul art. 101 alin. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, intrucat a oprit autoturismul in zona de actiune a indicatorului „Oprirea interzisa”, insa petentul a facut dovada unei situatii de fapt contrarii celei descrise in actul constatator al contraventiei . Astfel, instanta de fond a retinut ca masina petentului s-a defectat in timp ce se afla in trafic datorita unor probleme la cheia de contact si la blocul motor al masinii, situatie ce reiese din declaratia martorului T.E.C., care s-a deplasat la locul unde se afla petentul pentru a-l tracta si din fisa de service depusa la dosar, din care reiese ca masina a fost dusa in service-ul de la Bucuresti pentru a fi reparata masina . In consecinta, instanta a retinut ca in speta se poate vorbi despre intervenirea unui caz fortuit, respectiv defectarea masinii in timp ce se afla in trafic, defectare care este rezultatul unei imprejurari care nu putea fi prevazuta de catre petent, iar potrivit dispozitiilor art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita . Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca instanta de fond a fost indusa in eroare prin sustinerile petentului, cat si prin inscrisurile depuse la dosar, in contextul in care aceastea nu atesta altceva decat o revizie periodica obligatorie dupa efectuarea a 30.000 km de la achizitionarea autoturismului . Prin decizia civila nr. 302 din 24.09.2007, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca instanta de fond a facut o corecta analiza a materialului probator administrat in cauza, apreciind ca petentul intimat a reusit sa rastoarne prezumtia relativa de temeinicie de care se bucura procesul verbal de contraventie, atat prin depozitia martorului audiat, cat si prin inscrisurile depuse la dosar. De asemenea instanta de control judiciar a retinut ca petentul a insistat ca organul constatator sa consemneze in procesul verbal de contraventie obiectiunile sale referitoare la situatia de fapt retinuta in sensul ca oprirea autoturismului in loc nepermis a fost determinata de un caz fortuit, respectiv defectiunile tehnice intervenite, conditii in care avea obligatia ca la aplicarea sanctiunii contraventionale sa analizeze imprejurarile concrete in care a fost savarsita contraventia, lucru pe care nu l-a facut incalcand dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 .

Etichete:

CONTRAVENTII

TITLU-Contraventii

DOMENIU ASOCIAT- Amenzi

TIP DOCUMENT-sentinta civila

NUMAR DOCUMENT-3971

DATA-02.07.2007

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila, petenta SC M. SRL a solicitat instantei anularea procesului verbal de contraventie intocmit de catre intimata DGFPB .

Prin sentinta civila nr. 3971 din 02.07.2007 Judecatoria Braila a admis plangerea formulata, a anulat procesul verbal de contraventie si a exonerat petenta de plata amenzii aplicata prin acesta .

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca petenta a fost sanctionata contraventional in temeiul art. 7 lit. a din Legea nr. 252/2003 intrucat urmare a unui control efectuat s-a constatat faptul ca agentul economic nu are procurat registrul unic de control pentru sediul social, iar potrivit dispozitiilor articolului mai sus mentionat constituie contraventie neachizitionarea registrului unic de control de la directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediu social contribuabilul, iar in temeiul art. 6 alin. 1 si 2 registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili, iar in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice .

De asemenea instanta a mai retinut ca petenta a fost sanctionata pentru o alta fapta decat cea descrisa in procesul verbal. Astfel, agentul constatator a prevazut ca petenta a incalcat prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 25272003, or la rubrica care prevede temeiul de drept al faptei ce consituie contraventie agentul de control a mentionat ca fapta este prevazuta de art. 7 lit. a . Or, dispozitiile art. 5 alin. 2 prevad ca registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si /sau acorduri de functionare . Instanta de fond a apreciat ca incadrarea juridica gresita a faptei reprezinta un motiv de nulitate al procesului verbal de contraventie .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata DGFPB, criticand-o pentru nelegalitate, in sensul ca motivele care atrag nulitatea procesului verbal de contraventie sunt limitativ prevazute de lege respectiv art. 16 alin. 7, art. 17 si art. 19 alin. 1 din O.G. nr. 2/2002, conditii in care nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 nu poate conduce la nulitatea procesului verbal de contraventie . De asemenea intimata a mai aratat ca instanta de fond in mod gresit a retinut ca efectuarea controlului s-a facut la sediul social .

Prin decizia civila nr. 324 din 08.10.2007, Tribunalul Braila a respins ca nefondat recursul declarat de intimata DGFPB, considerand neintemeiate criticile aduse hotararii . Astfel, acesta a apreciat ca instanta de fond in mod corect a apreciat ca gresita incadrare juridica a faptei constituie un motiv de nulitate, prevazut de art. 16 din O.G. nr. 2/2001, fiind vorba despre un caz de nulitate relativa, iar in ceea ce priveste locul savarsirii contraventiei imprejurarea ca s-a trecut in procesul verbal un alt loc decat acela unde s-a desfasurat controlul consituie de asemenea un motiv de nulitate prevazut de dispozitiile art. 16 din O.G. nr. 2/2001 .

Etichete: