Top

Avocat. Dovada calităţii de reprezentant convenţional. Anularea cererii de chemare în judecată pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant

Prin cererea înregistrată sub nr. 6304/245/2009 din 20.03.2009 pe rolul
Judecătoriei Iaşi, reclamantul Primarul Comunei C. a chemat în judecată pe
pârâţii C.V. Gh. şi pe Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi solicitând
rectificarea TP nr. 24704/26.10.1994.
Atât prin rezoluţia de primire, cât şi ulterior prin încheierile din data de
03.04.2009 şi 15.05.2009 instanţa pune în vedere apărătorului reclamantului să
facă dovada calităţii sale de reprezentant, sub sancţiunea anulării cererii de
chemare în judecată.
Pentru termenul din 12.06.2009, reclamantul este citat cu aceeaşi
menţiune, pentru complinirea lipsurilor dovezii instanţa punând în vedere
reclamantului obligaţia alternativă şi personală de a semna personal cererea de
chemare în judecată.
Reclamantului personal, prin citaţia comunicată la data de 25.05.2009,
i se aduce la cunoştinţă atât obligaţia cât şi sancţiunea.
Analizând actele şi lucrările dosarului, constatând că în cauză au
fost invocată excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a avocatului „B.C.”
pentru reclamantul Primarul Comunei C., dând eficienţă dispoziţiilor art. 137
alin.1 C.proc.civ., instanţa s-a pronunţat asupra excepţiei de procedură cu
prioritate.
Cererea de chemare în judecată a fost semnată pentru reclamant de
către avocat B. C., aceasta justificându-şi calitatea de reprezentant prin procura
aflată la fila 4 dosar.
Din analiza integrală a împuternicirii avocaţiale instanţa constată că
aceasta nu are precizat numărul şi data încheierii contractului de asistenţă
juridică şi reprezentare.
În ceea ce priveşte reprezentarea convenţională prin mandatar avocat,
instanţa constată că „procura” avocatului nu respectă condiţiile prevăzute
imperativ de dispoziţiile art. 68 alin.1 teza 1 C.proc.civ. potrivit cu care „procura
pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în
judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată; în cazul în care
procura este dată unui avocat semnătura va fi certificată potrivit legii avocaţilor”
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin.1 C.proc.civ. „când cererea (de
chemare în judecată – n.j.) este făcută prin mandatar se va alătura procura în
original”, iar potrivit dispoziţiilor alin. 2 ” mandatarul avocat certifică el însuşi
copie de pe procura sa”.
Potrivit dispoziţiilor Lg. 51/1991, avocatul încheie un contract de
mandat special, respectiv contractul de asistenţă juridică şi reprezentare care, în
faţa instanţei este dovedit prin împuternicirea avocaţială, prin urmare, dovada
contractului trebuie să conţină, sub sancţiunea neluării ei în considerare, cu
consecinţa anulării acţiunii pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant,
indicarea numărului şi date încheierii contractului de asistenţă juridică şi
reprezentare.
Potrivit dispoziţiilor art. 161 C.proc.civ. „Când instanţa constată lipsa
capacităţii de exerciţiu al drepturilor procesuale a părţii sau când reprezentantul
părţii nu face dovada calităţii sale, se poate da un termen pentru îndeplinirea
acestor lipsuri.
Dacă lipsurile nu se împlinesc, instanţa va anula cererea”.
În aplicarea acestor dispoziţii legale şi pentru respectarea principiului
dreptului la apărare şi a rolului activ al judecătorului, cu referire la art. 129
alin.4 C.proc.civ. la termenul din 15.05.2009, invocând excepţia, instanţa a pus-
o în discuţia nemijlocită a reprezentantului avocat al reclamantului, şi a citat
reclamantul cu menţiunea de a răspunde la excepţia invocată.
Faţă de situaţia de fapt şi de drept invocată, potrivit cu argumentele
arătate, instanţa urmează a constata că excepţia lipsei dovezii calităţii de
reprezentant a reclamantului Primarul Comunei C. este întemeiată şi admiţând-
o, va dispune, în consecinţă, anularea cererii de chemare în judecată.

Etichete: