Top

Revocare măsură suspendare sub supraveghere a executării pedepsei

Domeniu – revocare

Tip – decizie penală

Nr. – 487/ 24 oct. 2005

Autor – Tribunalul Vrancea – Secţia penală

1. Revocare măsură suspendare sub supraveghere a executării pedepsei

Prin sentinţa penală nr. 2676/ 29.09.2004 a Judecătoriei Focşani s-a respins ca neîntemeiată sesizarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea, pentru revocarea măsurii suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani aplicată prin sentinţa penală 728/26.08.2003 a Curţii de Apel Galaţi.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că potrivit art. 447 Cod procedură penală si art. 86 Cod penal condamnatul poate să işi îndeplinească măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite pe tot parcursul termenului de încercare care nu a expirat. Instanţa a mai apreciat că până la data sesizării conduita condamnatului se circumscrie condiţiilor avute in vedere de instanţă la data pronunţării sentinţei. Instanţa a mai reţinut că există in continuare posibilitatea ca in cursul termenului de încercare condamnatul sa se prezinte pentru a se întocmi un plan de supraveghere care să intre in contradicţie cu drepturile fundamentale de a avea un loc de muncă si de a călători liber, drepturi consacrate de Constituţie si cărora art. 86/3 Cod penal nu le aduce nici o îngrădire.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a declarat apel împotriva sentinţei considerând că instanţa a exclus culpa condamnatului in ce priveşte neîntocmirea unui plan de supraveghere si nu a avut in vedere masurile de supraveghere prev. de art. 83/3, al. 1 Cod penal , trebuie îndeplinite cumulativ pe toată durata termenului de încercare. Apelantul a mai invocat si faptul că din actele dosarului nu rezultă faptul că cel condamnat are un loc de muncă in Italia obţine venituri si are un comportament corespunzător normelor de convieţuire socială astfel că este evident refuzul său de a se prezenta la organul de supraveghere.

Tribunalul, deliberând asupra apelului a reţinut că art. 447, al. 2 C.pr.penală stabileşte fără echivoc condiţia in care are loc revocarea suspendării executării pedepsei si anume, dacă până la expirarea termenului de incercare nu au fost respectate obligaţiile prev. de art. 86/4, alin. 1 Cod penal.

În cauza termenul de încercare de 8 ani fixat prin sentinţa penală 565/ 25.02.2004 in ce priveşte pe condamnatul CI nu a expirat astfel că nu este îndeplinită condiţia declanşării procedurii de revocare a măsurii suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Dispoziţia HG nr. 1239/29 nov. 2000 privind aplicarea Regulamentului de aplicare a OG 92/2000 privind organizarea si functionarea Serviciilor de Probaţiune (art. 19, art. 30) stabilesc termene in care serviciul trebuie să aibă prima întrevedere cu cel condamnat si obligaţia de a sesiza instanţa in cazul in care constată neindeplinirea măsurilor de supraveghere prev. de art. 86/3, alin. 1, lit. a-d Cod penal.

Textul menţionat nu dispune insă asupra momentului in care serviciul poate sesiza instanţa, acesta fiind stabilit de C.pr.penală cu care prevederile Hotărârii de Guvern trebuie coroborate.

Faptul că cel supus măsurilor de supraveghere nu s-a prezentat pentru intrevederea fixată este justificat prin imposibilitatea ca in termenul de 5 zile condamnatul să fi plecat din Italia unde are resedinţă si loc de muncă conform declaratiei de angajator si contractului de muncă depuse in apel.

Prin urmare, Tribunalul a apreciat ca nu se poate retine reaua-credinţă a condamnatului si că pentru realizarea programului de supraveghere in condiţiile in care condamnatul are loc de muncă si realizeaza venituri cu care isi asigură existenţa, este necesar ca Serviciul desemnat să identificae metodele si mijloacele adecvate de stabilire a contactului cu persoana supusă supravegherii si a planului de supraveghere astfel incât să nu se realizeze o ingradire a drepturilor fundamentale ale acesteie pe care nici legea penală nu o prevede.

Etichete: