Top

Contravenţii prevăzute de art. 276 alin.1 lit.e) din Codul muncii. Valabilitatea contractelor de prestări servicii pentru activităţi sezoniere şi nepermanente

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr.528/287/2008 din 3.03.2008, petenta SC D SRL a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul ITM Buzau,să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria BZ nr.2559 din 20.02.2008 în baza căruia a fost sancţionată cu 22000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute de art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

În motivarea plângerii petenta a învederat că a fost sancţionată în mod arbitrar pentru pretins comiterea contravenţiei de primire la muncă a unui număr de 11 persoane pentru care nu ar fi încheiat contracte de muncă. Contrar situaţiei de fapt reţinută prin procesul verbal, pentru una din persoane : I R I a prezentat organului de control, contractul individual de muncă încheiat în formă scrisă, iar pentru celelalte 10 persoane a prezentat contractele de prestări servicii înregistrate legal la Primăria comunei Grebănu întrucât acestea desfăşurau activităţi ocazionale de montaj antene parabolice conform obiectului de activitate al societăţii.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art.115-118 din Codul de procedură civilă, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată.

S-a susţinut că deşi pentru I R I s-a prezentat contract individual de muncă în cuprinsul acestuia nu era stipulată data de începere a activităţii. Referitor la celelalte 10 persoane pentru care s-au prezentat contracte de prestări servicii, s-a apreciat că în raport de caracterul continuu al activităţii desfăşurate se impunea încheierea de contracte individuale de muncă conform prevederilor Codului muncii ( filele 24-26 dosar).

Prin sentinţa civilă nr.1352 din 8.10.2008 s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că societatea petentă, în calitate de angajator, a primit la muncă 11 persoane pentru care nu încheiat contracte individuale de muncă, săvârşind contravenţia prevăzută de art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

Referitor la contractul de muncă încheiat în formă scrisă pentru o persoană,s-a reţinut că acesta prezintă unele neregularităţi, iar pentru celelalte 10 persoane s-a reţinut că se impunea încheierea unor contracte individuale de muncă în raport de caracterul continuu al activităţii desfăşurate , nedându-se astfel eficienţă contractelor de prestări servicii înregistrate la primărie, prezentate de petentă.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art.34 alin. 2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs petenta a invocat greşita respingere a plângerii de către instanţa fondului, întrucât: 1) – nu a luat în considerare faptul că neregularitatea contractului de muncă încheiat în formă scrisă pentru o persoană nu atrage nulitatea acestuia în condiţiile în care un asemenea contract poate fi încheiat şi în formă verbală conform art. 16 alin.2 din Codul muncii, 2) – şi nici nu a dat eficienţă contractelor de prestări servicii încheiate pentru celelalte 10 persoane, înregistrate la Primăria comunei Grebănu şi pentru care s-au achitat taxele şi impozitele datorate conform art.52 alin.1 lit.d) din Codul fiscal, activitatea acestora fiind sezonieră.

Prin decizia civilă nr. 122 din 16.02.2009 s-a admis recursul ca întemeiat, modificându-se sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii şi anulării procesului verbal de contravenţie.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut :

Prin procesul verbal contestat s-a reţinut în sarcina petentei comiterea contravenţiei prevăzute de art. 276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, constând în primirea la muncă în calitate de angajator, a unui număr de 11 persoane pentru care nu a încheiat contracte individuale de muncă în formă scrisă, dispunându-se sancţionarea acesteia cu 22 000 lei amendă.

Fapta contravenţională reţinută prin procesul verbal respectiv a fost confirmată de instanţa fondului, sub motivaţia în esenţă că referitor la I R I, contractul de muncă încheiat nu menţionează data începerii activităţii, iar contractul de prestări servicii prezentate pentru celelalte 10 persoane nu au valabilitate în raport de caracterul continuu al activităţii acestora.

Contrar situaţiei în fapt şi în drept reţinută de instanţa fondului în deplin acord cu procesul verbal contestat, tribunalul apreciază că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, pentru următoarele considerente;

Conform prevederilor art.12alin.1 din Codul muncii ”Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată”, la alineatul 2 al textului dispunându-se în sensul că „ Prin excepţie contractul individual de muncă se poate încheia şi pe o perioadă determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.”

Potrivit art. 80 alin. 1 din acelaşi cod, „Prin derogare de la regula prevăzută la art.12 alin. 1, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.”

La art. 81 lit. a) – d) din codul invocat, se prevăd în mod expres cazurile în care contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată, la litera d) menţionându-se „ desfăşurarea unor activităţii cu caracter sezonier”.

În cauza dedusă judecăţii, s-au conturat două aspecte distincte la reţinerea contravenţiei pretins săvârşită de societatea petentă:

* încheierea contractului individual de muncă pentru o persoană în cuprinsul acestuia nemenţionându-se data începerii activităţii, motiv pentru care nu a fost considerat valabil, astfel cum se susţine punctual în procesul verbal de control nr.16947/2008 depus la filele 8-10 dosar fond dar şi prin întâmpinarea depusă la filele 24-27 dosar,

* încheierea unor contracte de prestări servicii pentru alte 10 persoane verificate, considerate ca nevalabile chiar dacă au fost înregistrate la Primăria comunei Grebănu, întrucât „în declaraţiile acestora au fost identificate elemente ale raporturilor de muncă: subordonare faţă de angajator care furnizează materia primă necesară prestării activităţii, programe de muncă şi caracter continuu al activităţii „ .

1)– Referitor la contractul individual de muncă încheiat de petenta pentru I R I, tribunalul apreciază că nemenţionarea datei începerii, activităţii acesteia nu este de natură să atragă de plano nulitatea actului.

Se are în vedere în acest sens că la momentul înregistrării contractului la inspectorat în forma respectivă, sub incidenţa prevederilor Legii nr.130/1999, republicată, nu s-a invocat această neregularitate.

Pe de altă parte, probele administrate atestă faptul că persoana respectivă şi-a început activitatea după încheierea contractului, dându-se eficienţă şi prevederilor art.16alin.2 din Codul muncii ( într-o interpretare per a contrario).

2) – referitor la cele 10 contracte de prestări servicii, tribunalul reţine că acestea sunt perfect valabile, în raport de următoarele particularităţi:

Au fost încheiate pe o perioadă determinată de 6 luni, de la 18.12.2007 până la 18.05.2008; au fost înregistrate la Primăria comunei Grebănu conform rezoluţiilor aplicate ; au ca obiect o activitate sezonieră în sensul legii: „instalarea de antene satelit şi a materialelor şi echipamentelor necesare recepţionării programelor prin intermediul acestora”; şi s-au plătit taxele şi impozitele datorate în temeiul art. 52 alin. 1 lit.d) din Codul fiscal( aspect necontestat de intimat).

Caracterul sezonier al activităţii prestate de cele 10 persoane rezultă din însuşi obiectul de activitate al angajatorului,dar şi din obiectul contractului de prestare servicii, el vizând montarea sporadică a unor antene parabolice în zonele în care nu este asigurată transmisiunea TV prin cablu, numai atunci când se lansează comenzi identificate fie de persoana respectivă fie de angajator, ceea ce implică o activitate cu caracter întâmplător, şi în nici un caz permanent.

Specificul , prin esenţă, al acestei activităţi ca fiind „sezonier” a fost marcat inclusiv prin cele două declaraţii date de I N R ( fila 47 dosar fond) şi B M ( fila 49 dosar fond) cu prilejul audierii lor de către inspectorul de muncă, la momentul efectuării controlului, aceştia precizând expres că desfăşoară o astfel de activitate „când sunt comenzi”.

Pe de altă parte, niciuna din cele 10 persoane cărora li s-a încheiat contracte de prestări servicii nu au precizat că ar presta muncă la sediul angaja- torului în program obligatoriu de 8 ore /zi subordonarea lor faţă de societate, fiind însă firească, în condiţiile contractelor încheiate.

Mai mult, martorii B M şi O G, audiaţi de instanţă, ale căror declaraţii au fost consemnate la filele 108,109 dosar, nu numai că au confirmat prestarea efectivă a activităţii în raport de comenzi, dar au şi precizat în mod expres că la perioada „când nu aveau de lucru„ stăteau acasă şi nu primeau bani.

Etichete: