Top

Cont. adm. : Înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii . Incidenţa art. 9 din OG nr. 2/2001 şi art. 13 din O)G nr. 55/2002

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în temeiul art. 9 şi 39 din OG nr. 2/2001 să se dispună înlocuirea amenzii în sumă de 500 lei aplicată contravenientei I.S.G. prin procesul verbal de contravenţie seria X nr. Y /2008 cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, întrucât aceasta nu realizează venituri urmăribile.

Prin sentinţa civilă nr. x/2009, s-a respins cererea ca neîntemeiată.

Hotărând astfel, instanţa fondului a apreciat că în raport de prevederile art. 4.2. din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, dar şi de jurisprudenţa CEDO: „cauza Vande Mussele contra Belgiei”, înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii echivalează cu constrângerea la executarea unei munci forţate sau obligatorii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, conform motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat în esenţă că prin Decizia nr. 1354 din 10.12.2008 pronunţată de Curtea Constituţională s-au declarat ca neconstituţionale prevederile art. 9 din OG nr. 2/2001 şi ale art. 13 din OG nr. 55/2002 referitoare la condiţionarea înlocuirii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, de consimţământul contravenientului .

Prin decizia civilă nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

În raport de prevederile art. 9 alin.1 din OG nr. 2/2001 şi ale art.1 alin.2 din OG nr. 55/2002, înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai în cazul în care prin actul normativ incident se prevede sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii alternativ cu amenda contravenţională.

Or, în cauza dedusă judecăţi, contravenientul a fost sancţionat pentru fapta prevăzută de art. 2 pct.6 din Legea nr. 61/1991, iar legiuitorul nu a instituit în acest caz o alternanţă a amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Etichete: