Top

PENAL.Art.278/1 cod proc.penală

Prin sentinţa penală nr. 792 pronunţată la data de 13.10.2009, Judecătoria … , în baza art. 2781 alin.8 lit. a Cod procedură penală a respins plângerea formulată de petenţii N. S. şi C. I. împotriva rezoluţiei nr. 4040/P/2008 din data de 02.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria … , a menţinut rezoluţia atacată şi în baza art. 192 alin.2 Cod procedură penală a obligat petenţii la câte 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

În recursurile declarate in termen petenţii N. S.şi C.I. critică sentinţa penală menţionată sub aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei.

Aceştia solicită casarea acestei sentinţe penale şi în esenţă desfiinţarea rezoluţiei nr. 4040/P/2008 din 2.04.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe făptuitoarele B. A.si J. L. .

Petenţii recurenţi evidenţiază că faptele penale comise de aceste două făptuitoare au fost constatate de către organele de urmărire penală având consecinţe grave.

Tribunalul, examinând rezoluţia nr. 4040/P/2008 din 2.04.2009 , considerentele sentinţei penale recurate , constată în fapt şi în drept următoarele :

Persoanele vătămate recurente N. S. si C. I. ( concubini) au formulat plângeri penale împotriva făptuitoarei B. A. (primarul comunei S. judeţul …) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor , constând în aceea că refuză să le elibereze copii după poziţiile lor de rol agricol şi fiscal şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale , constând în aceea că a prezentat în mod nereal data construirii unui imobil pe raza satului … , comuna … , judeţul … , în mai multe adrese pe care le-a înaintat la instanţa civilă de judecată în procesul de partaj dintre C. I.şi J. L. (foşti soţi) , iar împotriva făptuitoarei J. L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii , constând în aceea că , în cererea de chemare in judecată pentru partaj a numitului C. I.a arătat în mod mincinos că a contribuit la construirea unei case şi a avut pretenţii materiale asupra acesteia.

Din actele premergătoare efectuate în cauză , a rezultat următoarea situaţie de fapt :

La data de 15.09.1989, numiţii C. I.şi C. L in prezent J. . la acea dată soţi şi soţie ) , au primit prin „act de dare in plată „ de la fostul C.A.P. … judeţul … un teren în suprafaţă de 250 m.p. pe raza satului … , comuna … , judeţul … , atribuit în vederea construirii unei case.

La data de 15.06.1990 , C.I.şi C. L. divorţează , în acest sens , Judecătoria … – Secţia civilă pronunţând sentinţa civilă 1823/15.06.1990 , in dosarul nr. 1485/1990 , rămasă definitivă prin nerecurare.

Cu ocazia desfăşurării procesului civil de divorţ cei doi foşti soţi nu au înaintat şi acţiune de partaj privind bunurile comune , , acest aspect rămânând neclarificat.

După pronunţarea divorţului , numitul C. I. a început o relaţie de concubinaj cu numita N. S. , care s-a mutat in locuinţa acestuia din satul … comuna … judeţul … , aducând în gospodărie diferite bunuri şi animale , de asemenea , a contribuit la extinderea locuinţei şi construirea unor anexe.

De menţionat este faptul că numitul C. I. a construit în perioada anilor 1990-1992 o casă pe terenul atribuit de fostul C.A.P. , fără a deţine autorizaţie de construire , cu toate că a întocmit memoriu tehnic şi a plătit ulterior o sumă de bani pentru eliberarea autorizaţiei de construire fiindu-i eliberată şi chitanţă , motiv pentru care la poziţia sa de rol din registrul agricol al comunei … , judeţul … , casa respectivă nu a fost înscrisă la categoria de folosinţă „curţi sau construcţii”.

Un alt aspect este reprezentat de faptul că numitul C. I. a construit respectiva casă ulterior pronunţării divorţului faţă de J. L. , aceasta din urmă neavând nici un fel de aport la construirea casei. Aceste aspecte rezultă din actele depuse la dosarul cauzei , respectiv sentinţa prin care a fost pronunţat divorţul ( şi aspectele reţinute de instanţă în cuprinsul acesteia – printre altele s-a reţinut că cei doi erau separaţi in fapt din luna iunie 1989 şi faptul că pârâta este de acord cu desfacerea căsătoriei , confirmând că de aproximativ 6 luni de zile era angajată într-un concubinaj de notorietate publică cu un alt partener) şi memoriul tehnic întocmit pentru edificarea casei din data de 23.08.1990.

Cu toate acestea , la data de 10.02.2000, numita J. L. a înaintat la Judecătoria … – Secţia Civilă o acţiune civilă de chemare în judecată a fostului soţ , C. I. , pentru partajarea bunurilor comune obţinute în timpul căsătoriei fiind întocmit dosarul civil nr. 1393/2000. Pe timpul judecăţii , instanţa a dispus efectuarea unui raport tehnic de expertiză privind bunurile supuse partajării , care a fost întocmit şi depus la dosarul cauzei civile, raport care a avut o singură variantă de partajare cu 2 loturi. Astfel, prin sentinţa civilă nr. 5120 din data de 7.06.2001 , lotul nr. 1 reprezentat de o sultă în valoare de 32.138.500 lei (la valoarea de la acea dată ) i-a revenit lui J. L. , iar lotul nr. 2 reprezentat de locuinţă, curte, anexe şi teren aferent i-a revenit lui C. I.. Sentinţa nr. 5120/07.06.2001 a fost atacată de numitul C. I. cu apel şi recurs , dar aceste căi de atac ordinare i-au fost respinse ca nefondate , astfel că aceasta a rămas definită şi revocabilă.

Întrucât C. I. nu i-a plătit numitei J. L. sulta datorată, acesta din urmă a apelat la executorul judecătoresc P. A. – G. , care în cadrul dosarului de executare silită nr. 383/2002 , a încheiat actul de adjudecare din data de 08.07.2004 către dobânditoarea I. E. , care a cumpărat respectiva casă , cu anexe şi teren aferent în cadrul licitaţiei publice din data de 5.07.2004.

Ulterior , în baza actului de adjudecare , dobânditoarei I. E. i-a fost deschisă poziţie de rol în registrul agricol al comunei .. , judeţul …, unde a fost înscrisă casa dobândită şi terenul aferent.

Persoanele vătămate arată că faptul că primarul comunei … , judeţul …a săvârşit infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prin aceea că , în cadrul procesului civil de partaj a înaintat mai multe adrese către instanţe prin care a arătat că imobilul casă de locuit aparţinând lui C. I., a fost edificat anterior anului 1990 , deci pe timpul când acesta nu divorţase de drept de J. L. şi astfel aceasta din urmă a beneficiat pe nedrept de sulta acordată de instanţă.

Având in vedere că adresa nr. 844 a fost emisă la data de 13.04.2000 , adresa nr. 1314 a fost emisă la data de 04.07.2000, adresa nr. 1405 a fost emisă la data de 07.08.2000, adresa nr. 2821 a fost emisă la data de 08.09.2002 si referatul nr. 579 a fost emis la data de 24.02.1999 se constată că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale de 5 ani prevăzut de art. 122 alin.1 lit d Cod penal, iar cu privire la adrese nr. 527 din 14.02.2005 şi nr. 1697 din 09.05.2005 se constată că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii sub aspectul laturii obiective , urmând a se dispune neînceperea urmăririi penale împotriva făptuitoarei B. A.pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 lin. 2 Cod penal , fiind incidente cazurile prevăzute de art. 10 lit g şi d Cod procedură penală.

Totodată , persoanele vătămate arată că făptuitoarea B. A. a săvârşit infracţiunea de abuz in serviciu prin aceea că a refuzat să le comunice copii de pe poziţiile lor de rol din registrul agricol al comunei … , judeţul … . In urma verificărilor efectuate, s-a constatat că , urmare a cererilor depuse, petenţilor le-au fost comunicate copii de pe poziţiile lor de rol agricol şi fiscal. În consecinţă, s-a confirmat propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penala împotriva făptuitoarei B. A. pentru săvârşirea infracţiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevăzută de art. 246 Cod penal, in baza art. 10 alin.1 lit a Cod procedură penală.

În ceea ce o priveşte pe făptuitoarea J. L. , s-a stabilit, pe baza probelor administrate in cauză , că aceasta era despărţită şi în fapt şi în drept de numitul C. I. la momentul in care acesta a edificat casa de locuit , sens in care se constată că aspectele învederate în cuprinsul cererii de chemare în judecată şi apoi pe parcursul procesului civil de partaj nu sunt in totalitate conforme cu realitatea in ceea ce priveşte contribuţia la edificarea casei de locuit şi a anexelor.

Având în vedere data săvârşirii de fals în declaraţii se constată că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale de 5 ani prev.de art.122 alin.1 lit.d c.pen. astfel că s-a confirmat în mod just propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penală împotriva făptuitoarei J. L. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii prev.de art.292 c.pen., fiind incident cazul prev.de art.10 lit.g c.proc.pen.

Raportat la cele expuse, tribunalul constată că sentinţa penală este dreaptă şi conformă dispoziţiilor legale.

Tribunalul, va respinge recursurile ca nefondate şi va obliga recurenţii la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge ca nefondate recursurile declarate de către petenţii C. I. şi N. S., domiciliaţi în comuna …, sat …, judeţul … împotriva sentinţei penale nr.792 pronunţată la data de 13.10.2009 de Judecătoria … .

Obligă recurenţii la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Etichete: