Top

Desfacerea căsătoriei pe baza acordul soţilor. Învoiala soţilor privind păstrarea numelui dobândit la încheierea căsătoriei.

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 456 (28.02.2008)

Autor: JUDEFCATORIA MANGALIA

Domenii asociate: situaţii la divorţ

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 160/254 din 30.01.2008 petenţii U. I. şi U. R. au solicitat instanţei de judecată ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi păstrarea de către petentă a numelui dobândit prin căsătorie.

În motivarea cererii, petenţii au arătat că s-au căsătorit în anul 2003 şi sunt despărţiţi în fapt din 2007, iar din căsătorie nu au rezultat copii. Pentru că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate, au hotărât să divorţeze în baza acordului lor.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 37 alin. (2) şi art. 38 din Codul familiei, precum şi dispoziţiile art. 6131 din Codul de procedură civilă.

Cererii i-au fost anexate certificatul de căsătorie, în original, precum şi copii de pe actele de identitate ale petenţilor.

La termenul de judecată din 28.02.2008, petenţii au precizat că insistă în cererea privind desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi au solicitat instanţei să ia act de învoiala lor privind păstrarea de către petentă a numelui de familie dobândit la încheierea căsătoriei.

Examinând cererea dedusă judecăţii, prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa a constatat următoarele:

Petenţii s-au căsătorit în anul 2003 la Primăria municipiului Mangalia, jud. Constanţa, conform certificatului depus la dosar, iar din căsătorie nu au rezultat copii, astfel cum au susţinut aceştia.

Potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Codul familiei „divorţul poate fi pronunţat şi numai pe baza acordului ambilor soţi, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi

b) nu există copii minori rezultaţi din căsătorie”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 6131 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în situaţia în care soţii solicită desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor, instanţa va proceda la judecarea cauzei fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ, rolul său limitându – se la verificarea celor două condiţii prevăzute de art. 38 alin. (2) din Codul familiei.

În speţă, petenţii au încheiat căsătoria în 2003 şi au solicitat desfacerea acesteia pe baza acordului lor la data de 30.01.2008, iar din căsătorie nu au rezultat copii, astfel că sunt îndeplinite condiţiile menţionate anterior.

Potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Codul familiei „la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul care, potrivit art. 27, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să poarte acest nume şi desfacerea căsătoriei”.

În cauză, instanţa constată că părţile s-au învoit ca petenta să poarte numele dobândit la încheierea căsătoriei şi după desfacerea acesteia.

Pentru considerentele expuse, instanţa a admis cererea, a desfacut căsătoria prin acordul soţilor şi a luat act de învoiala soţilor privind păstrarea de către petentă a numelui de familie dobândit la încheierea căsătoriei.

Tags: ,