Top

CONT.ADM.: Contravenţie prevăzută la art. 58 lit. a) din OUG nr. 109/2005 constând în efectuarea unui transport rutier public având la bord licenţa de traseu în copie xerox şi nu în forma originală. Apreciere asupra gravităţii reduse a faptei săvârşite

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Pogoanele sub nr. X/X/2010, petenta S.C.”P.”S.R.L. Smeeni/ Albeşti , judeţul Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata Autoritatea Rutieră Română – ARR Bucureşti să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria AIR nr. X/2009 în baza căruia a fost sancţionată cu 1000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 58 lit. a ) din OUG nr. 109/ 2005 .

În motivarea plângerii, petenta a invocat că nu se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul că la data de X/2009 , autovehiculul Y aflat în administrarea sa , ar fi efectuat un transport rutier public în localitatea Pogoanele (pe ruta Padina – Buzău) având la bord licenţa de traseu în copie xerox şi nu în forma originală , întrucât autoritatea competentă nu i-a eliberat licenţa de transport şi pentru acest autobuz , deşi era utilizat ca rezervă.

Intimata a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 – 118 Cod procedură civilă, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată , având în vedere faptul că societatea petentă nu poate invoca în apărare propria culpă.

Prin sentinţa civilă nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Pogoanele s-a respins plângerea ca neîntemeiată .

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 58 lit. a) din OUG nr. 109/2005 , întrucât la data de X/2009 a efectuat un transport rutier public cu autobuzul Y, condus de B. M. , pe DN 2 C în localitatea Pogoanele judeţul Buzău, (pe ruta Padina – Buzău) , având la bord licenţa de traseu în copie xerox şi nu în forma originală .

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în copie la dosar .

În expunerea motivelor de recurs petenta a invocat în esenţă că deşi a solicitat eliberarea licenţei de transport pentru două autovehicule , autoritatea competentă i-a eliberat licenţa pentru un singur autovehicul, fapt atestat de actul nou ataşat cererii de recurs .

Prin decizia nr. Z/2010, s-a admis rec urusl ca întemeiat , dispunându-se modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii plângerii în parte şi înlocuirii amenzii aplicate cu avertisment.

În acest sens s-a avut în vedere :

În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 58 lit. a) din OUG nr. 109/2005 , întrucât la data de X/2009 , a efectuat un transport rutier public cu autobuzul Y, condus de B. M., pe DN 2 C în localitatea Pogoanele judeţul Buzău , (pe ruta Padina – Buzău) , având la bord licenţa de traseu în copie xerox şi nu în forma originală .

Avându-se în vedere, însă, faptul că petenta nu a mai fost sancţionată pentru acest gen de fapte contravenţionale , că nu dispune de resurse financiare în vederea achitării amenzii în cuantumul stabilit şi că s-a aflat în eroare la momentul întocmirii caietului de sarcini, sub aspectul numărului de autovehicule pentru care se impune licenţa de traseu , tribunalul apreciază că fapta săvârşită prezintă o gravitate redusă , conform art. 7 din OG nr. 2/2001 .

În aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 3 din OG nr. 2/2001 s-a dispus ca societatea recurentă să fie încunoştiinţată în scris cu privire la individualizarea sancţiunii în recurs , sub recomandarea respectării prevederilor legale .

Tags: