Top

Recurs- Plângere contravenţională – Contravenţie la regimul circulaţiei

Dosar nr. 231/253/2008

DECIZIA CIVILĂ Nr. 133

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Referitor la recursul declarat de contestatoare: S.C……. , împotriva Sentinţei civile nr. 605 din 09.10.2008 a Judecătoriei Măcin, tribunalul reţine următoarele

Prin plângerea contravenţională înregistrată la Judecătoria Macin cu nr. 231/253/2008 din 12.08.2008, petenta S.C……. a solicitat în contradictoriu cu agentul constatator AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. BUCUREŞTI, constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de contravenţie seria AIR nr. 0059224 din 15.11.2007.

Prin sentinţa civilă nr. 605 din 09.10.2008 a Judecătoriei Măcin a fost respinsa plângerea formulată de contestatoarea S.C……., ca nefondată

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal de contravenţie seria AIR nr. 0059224 din 15.11.2007, petentei i-a fost aplicată o amendă contravenţională în sumă de 1.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 58 lit.”e” din OUG. nr. 109/2005 modificată şi aprobată prin Lg. 102/2006.

Organul constatator a reţinut că în data de 15.11.2007, orele 12:15, cu ocazia unui control la ieşirea din localitatea Măcin, asupra autovehiculului cu nr. de înmatriculare ……. şi semiremorca ……. aparţinând petentei condus de numitul ……., s-a constatat că se efectua transport rutier de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a copiei conforme a licenţei de transport şi a documentului de transport.

Împotriva procesului verbal petenta a formulat plângerea în care a solicitat să se constate că procesul-verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută, întrucât a fost încheiat fără respectarea dispoziţiilor art. 19 din O.G. nr. 2/2001, în sensul că a fost încheiat în lipsa contravenientului şi în lipsa vreunui martor asistent.

De asemenea, a mai invocat şi faptul că situaţia de fapt reţinută nu este reală, învederând că şoferul a prezentat agentului constatator copia conformă a licenţei de transport ce o avea la bord, însă acesta a consemnat contrariul în procesul-verbal.

În susţinerea plângerii, s-a depus copia conformă pentru transportul rutier public de mărfuri şi copia licenţei de transport.

S-a solicitat audierea martorul ……., probă ce a fost admisă de Judecătoria Măcin.

Agentul constatator a depus întâmpinare în care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului-verbal ca fiind legal şi temeinic încheiat.

Deşi instanţa de fond a dat dovadă de rol activ şi a citat martorul atât la locul de muncă, cât şi la domiciliul său (fiind acordate în acest sens cinci termene de judecată, consecutive), procedura de citare cu acesta nu a putut fi îndeplinită întrucât: de la locul de muncă, respectiv, de la petentă s-a comunicat instanţei că martorul nu mai este angajatul societăţii, iar citaţia la domiciliul comunicat de petentă s-a întors cu menţiunea „destinatar necunoscut”.

A reţinut în esenţă prima instanţă că petenta nu făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt, iar nerespectarea dispoziţiilor art. 19 din O.G. nr. 2/2001 nu se sancţionează cu nulitate absolută a procesului-verbal întrucât nulităţile absolute sunt expres prevăzute în actul normativ invocat, astfel că sancţiunea este nulitate relativă.

A mai reţinut prima instanţă că, pentru a opera nulitatea relativă care să conducă la anularea procesului-verbal de contravenţie, trebuie ca petentei să-i fie cauzată o vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs petenta S.C……. care a criticat-o pentru nelegalitate

În motivare s-a arătat că se impunea efectuarea demersurilor pentru audierea martorului propus de petentă.

Totodată, s-a învederat că procesul verbal de contavenţie era lovit de nulitate, deoarece s-a întocmit în lipsa unui martor asistent.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că petenta a depus la dosarul cauzei copia licenţei de transport însă, în mod nelegal, prima instanţă a apreciat că aceasta nu echivalează cu deţinerea la bordul autovehiculului.

Analizând recursul, tribunalul constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :

Referitor la primul motiv de critică se reţine că Judecătoria Măcin a acordat nu mai puţin de 5 termene pentru audierea martorului ……., martor care a fost propus chiar de către petentă.

Această situaţie nu poate fi imputată instanţei de fond, mai ales că adresa martorului a fost indicată de S.C……., pentru a se constata ulterior că citaţia s-a întors cu menţiunea că martorul nu mai este angajat la această societate, situaţie care în mod normal trebuia să fie cunoscută de reprezentanţii societăţii, existând premisele unei încercări de tergiversare a cauzei de către petentă.

Totodată, adresa de domiciliu a martorului indicată tot de petentă, nu era corectă, în urma îndeplinirii procedurii de citare reieşind că martorul este necunoscut la adresă.

Referitor la motivul de nulitate invocat, cu privire la lipsa unui martor asistent, se constată că prevederile art. 19 din O.G nr. 2/2001 sunt sancţionate cu nulitate relativă, iar petenta nu a dovedit existenţa unei vătămări.

În plus, organul constatator a precizat considerentele pentru care s-a încheiat procesul verbal în lipsa unui martor asistent, în sensul că la momentul întocmirii actului constatator lipsea reprezentantul petentei şi martorul invocat.

Tribunalul apreciază că, pe fondul cauzei, susţinerea petentei în sensul că situaţia de fapt reţinută nu este reală, este eronată întrucât nu este dovedită, iar potrivit prevederilor art.1169 Cod civil această obligaţie incumbă petentei: „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească;

De asemenea, depunerea la dosar a copiei conforme a licenţei de transport şi a documentelor de transport este irelevantă câtă vreme petenta a fost sancţionată nu pentru inexistenţa acestora (depunerea lor în instanţă dovedind existenţa lor, dar nu şi faptul că înscrisurile se aflau la bordul vehiculului la momentul controlului), ci pentru că acestea nu se aflau la bordul vehiculului;

Referitor la sancţiunea aplicată, procesul-verbal este legal şi temeinic, petenta fiind sancţionată cu amendă raportat la minimul special prev. de art. 59 al.1 lit.”a” din O.U.G. nr. 109/2005.

Nefiind motive de nulitate absolută care să fie invocate din oficiu şi să ducă la casarea hotărârii atacate urmează să fie respins recursul declarat de S.C……., ca nefondat.

În consecinţă va fi menţinută hotărârea atacă ca legală şi temeinică.

Etichete: