Top

Plângere contravenţională

Tip speta: sentinta civila

Data: 12.01.2011

Obiect: plangere contraventionala

Prin cererea înregistrată sub nr. 1663/199/13.12.2010 la Judecătoria Buhuşi, petenta SC O.SRL Slobozia a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 2551868/12.11.2010, întocmit de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, în calitate de organ constatator.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că prin procesul-verbal de contravenţie sus-menţionat a fost sancţionată cu amendă în sumă de 30000 lei, deoarece agentul constatator a surprins în trafic autocamionul societăţii, cu nr. de înmatriculare XXX, care circula cu depăşirea maselor maxime admise pe axe.

Pe fond, petenta contestă această depăşire masică, întrucât cântărirea s-a efectuat în condiţii improprii, cântarul fiind amplasat pe o suprafaţă cu denivelări, fapt ce a condus la o eroare de cântărire. Pentru aceste motive, solicită anularea procesului-verbal contestat şi implicit a amenzii aplicate.

În subsidiar, s-a solicitat înlocuirea măsurii amenzii contravenţionale cu avertismentul, motivat de faptul că amenda maximă ce i-a fost aplicată, reprezintă o sumă împovărătoare pentru societate, aceasta aflându-se deja în procedura reorganizării judiciare şi fiind în imposibilitate de plată.

În drept, petenta a invocat dispoziţiile OG nr. 2/2001 şi ale OG 43/1997, republicate.

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar copii după: procesul-verbal de contravenţie, dovada de comunicare a acestuia, licenţa de transport şi foaia de parcurs a vehiculului surprins în trafic.

Plângerea a fost formulată în termenul legal.

Organul constatator nu a formulat întâmpinare.

Părţile au fost legal citate, însă nu s-au prezentat în instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesului-verbal de contravenţie nr. 2551868/12.11.2010, încheiat de organul constatator Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, s-a reţinut în sarcina petentei, că a circulat pe DN 24 – km 0+30, cu depăşirea masei totale maxim admisă, respectiv 44.20 tone, faţă de 40 tone admisă şi cu masa pe axa 2-3, de 25,5 t, în loc de 24 t admisă. Sa mai reţinut că autocamionul transporta o cantitate de 29900 kg porumb boabe, conform avizului de însoţire a mărfii.

Fapta a fost încadrată în dispoziţiile art. 61 al. 1 lit. p din OG nr. 43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sancţionată cu amendă contravenţională în sumă de 30000 lei.

Din analiza procesului-verbal de contravenţie, a rezultat că acesta a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege.

Pe fond, din actele depuse la dosar nu rezultă prin ce modalitate s-a stabilit masa autovehiculului în cauză, respectiv dacă s-a făcut prin cântărire efectivă sau prin însumarea maselor consemnate în actele aflate la bord, întrucât nu au fost depuse acte în acest sens.

Prin urmare, instanţa nu a putut stabili dacă cele reţinute în sarcina petentei corespund realităţii.

În materie contravenţională, orientarea generală actuală la nivel european, în conformitate cu practica CEDO, este în sensul că orice persoană se bucură de prezumţia de nevinovăţie până când vinovăţia sa va fi în mod legal stabilită, sarcina de a proba săvârşirea de către petent a faptei reţinute în procesul-verbal de contravenţie, revenind organului constatator (cauza Anghel vs. România).

În speţa de faţă, instanţa nu şi-a putut forma convingerea cu privire la săvârşirea de către petent a faptei reţinute în sarcina sa, întrucât organul constatator nu a făcut probe în acest sens.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, completată şi modificată, va admite plângerea, va anula procesul verbal de contravenţie şi va exonera petenta de plata amenzii.

Etichete: