Top

COMERCIAL : Neplata preţului pentru marfa livrată. Admiterea acţiunii de către instanţa fondului. Anularea recursului ca netimbrat. Admiterea contestaţiei în anulare formulată de societatea petentă. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009 din 17.07.2009 reclamanta SC C. SRL Verneşti , judeţul Buzău , societate comercială în insolvenţă, prin administrator judiciar S P B. & A. SPRL Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC MPD G. SRL Verneşti , judeţul Buzău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumelor de 1270,59 lei – preţ marfă livrată şi 235,62 lei – dobândă legală , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii , reclamanta a învederat că la data de 31.05.2008 a livrat pârâtei marfa în valoare de 1270,59 lei pentru care s-a întocmit factura nr. 2807305 / 2008 , iar pârâta refuză să –i plătească preţul stabilit , neprezentându-se nici la concilierea pentru care a fost convocată conform documentaţiei ataşate .

Deşi legal citată, pârâta, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă .

Prin sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis acţiunea ca întemeiată, pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 1506,21 lei cu titlu de preţ marfă şi dobânda legală aferentă .

Pentru a hotărî astfel , în aplicarea prevederilor art. 969 – 970 , art. 1361 şi art. 1362 din Codul civil , precum şi ale OG nr. 9/2000 , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta datorează reclamantei suma de 1270,59 lei cu titlu de preţ marfă livrată conform facturii nr. 2807305/31.05.2008, la care se adaugă şi dobânda legală în cuantum de 235,62 lei.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod .

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat soluţionarea litigiului de către instanţă încă de la primul termen de judecată , cu încălcarea dispoziţiilor legale de citare şi în baza unui probatoriu incomplet , fără să intre în cercetarea fondului.

Deşi citată în recurs pentru termenul de judecată din 26.10.2010, cu menţiunea de a timbra recursul declarat cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 6 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei , reclamanta recurentă nu a îndeplinit cerinţa timbrajului legal.

Prin decizia nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de pârâtă , în temeiul prevederilor art. 302 1 alin. 2 din Codul de procedură civilă în referire la art. 20 din Legea nr. 146 /1997 şi art. 9 din OG nr. 32/1995 potrivit cărora neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii .

Împotriva deciziei nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău a formulat contestaţie în anulare pârâta , în temeiul prevederilor art. 317 din Codul de procedură civilă, invocând în esenţă soluţionarea recursului cu lipsă de procedură de citare , în condiţiile în care la dosar nu există dovada de îndeplinire a acesteia , iar taxa de timbru era achitată încă de la data de 23.02.2010, conform chitanţei depuse la dosar .

Prin decizia nr. Z/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. W/W/2010 s-a admis ca întemeiată contestaţia în anulare şi s-a anulat decizia nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Z/Z/2009 , fixându-se termen de judecată la 11.06.2010 , cu citarea părţilor, în vederea rejudecării recursului declarat împotriva sentinţei nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău.

Pentru a hotărî astfel , tribunalul a reţinut că recursul a fost soluţionat la termenul de judecată din 26.02.2010 cu nerespectarea prevederilor legale de citare , făcându-se aplicarea art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

În rejudecarea recursului tribunalul a constatat că instanţa fondului a soluţionat cauza la prima zi de înfăţişare , în sensul legii , din 19.11.2009, în lipsa pârâtei , cu procedura de citare viciată , în condiţiile în care din dovada depusă la fila 27 dosar rezultă că aceasta a fost citată în comuna Verneşti judeţul Buzău , deşi sediul social al acesteia este în comuna Verneşti, satul Nişcov , judeţul Buzău , conform relaţiilor comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău ( fila 13 / verso : dosar nr. Y/2010 ) .

În contextul expus , s-au încălcat dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă prevăzute sub sancţiunea nulităţii conform art. 105 alin. 2 din acelaşi cod .

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă s-a admis ca întemeiat recursul declarat de pârâtă împotriva sentinţei nr. X/.2009 , dispunându-se casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe , cu asigurarea procedurii legale de citare a părţilor din proces .

Tags: