Top

COMERCIAL: Contestaţie la executarea silită a unei creanţe fiscale. Cerere de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei. Neachitarea cauţiunii stabilită de instanţă

Prin contestaţia înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr. X/X/2009, petenta SC A.P. SRL G.B., comuna X, judeţul Buzău a solicitat : 1) anularea titlului executoriu nr. X/2004 si a somaţiei nr. X/2009, emise de intimata Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Pătârlagele pentru suma de 14.5420 lei în dosarul execuţional fiscal nr. Y/2009 şi 2) suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea contestaţiei petenta a învederat în esenţă că atât titlul executoriu cât şi somaţia, ambele emise până la concurenţa sumei de 14.542 lei ce reprezintă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată, impozit pe veniturile salariale şi încasări din alte surse au fost întocmite cu nerespectarea prevederilor în materie ale Codului de procedură fiscală , iar prin continuarea executării silite societatea ar fi grav prejudiciată.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare sub ambele capete de cerere formulate, întrucât petenta nu a achitat obligaţiile fiscale cuprinse în titlul executoriu atacat (filele 13-17).

Prin memoriul depus la filele 33-35 dosar fond, contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, stăruind în admiterea contestaţiei astfel cum a formulat-o .

Prin sentinţa nr.X /2009 pronunţată de Judecătoria Pătârlagele s-a respins atât contestaţia la executare cât şi cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Respingând contestaţia la executare, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că atât titlul executoriu cât şi somaţia privind obligaţiile fiscale datorate de petentă cu titlu de penalităţi de întârziere aferente TVA, impozit pe venituri din salarii şi încasări din alte surse, ce se regăsesc în deciziile de accesorii nr. A/2009 şi nr. B/2009 au fost emise cu respectarea strictă a prevederilor art. 43 al.3 şi 4, art. 44 alin.1 lit.c ) şi art. 46 din Codul de procedură fiscală.

Respingând cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei, formulată de petentă în temeiul art. 403 alin.1 din Codul de procedură civilă , instanţa a reţinut că societatea petentă nu a achitat cauţiunea stabilită în cuantum de 1000 lei.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatoarea în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod.

În expunerea motivelor de recurs, petenta a invocat în esenţă că instanţa fondului a făcut o greşită aplicare a prevederilor legale în materie, în condiţiile în care actele de executare au fost emise cu încălcarea legii, neluându-se în considerare faptul că a contestat nu numai existenţa creanţei, ci şi cuantumul stabilit în mod discreţionar.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând motivat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Cauza s-a înregistrat iniţial pe rolul Secţiei Civile a Tribunalului Buzău sub nr. Y/2010 iar prin încheierea din 19.03.20101 s-a dispus scoaterea de pe rol şi trimiterea spre competentă soluţionare Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul aceleiaşi instanţe, fiind înregistrată sub nr. Z/2010 din 28.04.2010.

Prin cererea depusă la fila 10 dosar recurs, contestatoarea a depus la dosar o cerere prin care a încunoştiinţat instanţa că a achitat integral obligaţiile fiscale stabilite prin titlul executoriu contestat, sens în care a ataşat la fila 11 dosar certificatul de atestare fiscală emis de intimată la data de 17.05.2010.

Prin decizia nr. W/2010 s-a respins rexcursul declarat de contestator .

S-a avut în vedere în acest sens că instanţa de fond a respins în mod corect şi motivat cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare, în condiţiile în care petenta nu a plătit cauţiunea fixată , conform art. 403 alin.1 din Codul de procedură civilă.

Pe fond , instanţa a apreciat în mod just şi motivat că atât titlul executoriu nr. Y/2009 cât şi somaţia din – /2009 emise în executarea acestuia pentru o creanţă fiscală în cuantum de 14 542 , ce se regăseşte în deciziile de accesorii nr. A/2009 şi nr.B/2009, au fost întocmite de intimată cu respectarea întocmai a prevederilor în materie ale Codului de procedură fiscală.

Dovadă în acest sens o constituie însuşi faptul achitării obligaţiilor fiscale stabilite in baza titlului executoriu , pe parcursul procesului de contestatoare, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală din 17.05.2010 , depus la fila 11 dosar recurs.

Pentru considerentele ce preced, in baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Tags: