Top

Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 631/270/2008

Înreg. 4.02.2008 – contest. execut. –

SENTINŢA CIVILĂ NR.4143

Şedinţa publică din 18.12. 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – …..

Grefier – …..

Astăzi a fost pe rol soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatoarea …. împotriva intimatei …..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că la data de 4.02.2008, completată prin cererea de la fila 13 dosar, …… a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr.462/21.01.2008 a somaţiei nr.83/21.01.2008 din dosarul de executare nr. 80/21.01.2008 al intimatei ……, solicitând anularea executării şi suspendarea acesteia până la soluţionarea contestaţiei.

Contestaţia a fost timbrată cu 10 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei.

Anterior termenului de judecată,contestatorul a depus, în xerocopie, chitanţa nr.1298824/1.04.2008 şi recipisa de consemnare nr.482943/4.,02.2008 (fila 23 dosar) din care rezultă că a depus la CEC pe seama şi la dispoziţia instanţei cauţiune în sumă de 5000 RON.

În motivarea contestaţiei se arată că executarea silită este nelegală întrucât titlul executoriu şi somaţia din dosarul de executare silită menţionat emise de către intimată în baza deciziei de impunere nr.2/02.10.2007, sunt lovite de nulitate.

În drept, sunt invocate prevederile O.G. nr.92/2003, Legea nr.85/2006 şi Legea nr.554/2004, precum şi prevederile art.242 pct.2 Cod procedură civilă.

La primul termen de judecată 29.02.2008 (fila 56), instanţa a dispus suspendarea executării silite a deciziei de impunere nr.2/10.12.2007 până la soluţionarea contestaţiei de executare din prezentul dosar.

În urma admiterii recursului formulat de către intimată, prin decizia civilă nr.645/9.06.2009 a Tribunalului Bacău, încheierea de suspendare a executării silite a fost casată, dosarul fiind trimis spre rejudecare.

Se reţine prin decizia de casare că, instanţa de fond a suspendat executarea unui act administrativ fiscal, încălcând competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti, iar soluţia de suspendare nu este motivată în fapt şi în drept.

Dosarul a fost restituit instanţei pentru rejudecare în data de 08.12.2009.

Din analiza actelor depuse în cauză instanţa reţine în fapt următoarele:

În baza titlului executoriu nr.,462/21.01.2008 şi a somaţiei nr.83/21.01.2008 din dosarul de executare nr.80/21.01.2008 al intimatei … s-a declanşat procedura executării silite împotriva contestatorului ………., fiind indisponibilizate conturile bancare ale acestuia conform adresei nr.2987/30.01.2008.

Titlul executoriu în baza căruia s-a început executarea silită faţă de contestator din dosarul nr.80/01.01.2008, a fost întocmit în baza deciziei de impunere nr.2/10.12.2007, în temeiul art.141 din O.G. nr.92/2003 (fila 8 dosar).

Intimata confirmă prin întâmpinarea de la filele 57-59 dosar, împrejurarea că, deşi exista o obligaţie solidară pentru SC Termon SRL şi contestatoare, s-a emis un singur titlu de creanţă, care a devenit prin efectul legii titlu executoriu, în baza deciziei nr.2/02.10.2007 întocmindu-se două dosare de executare, întrucât fiecare debitor are date de identificare fiscală diferite, iar evidenţa obligaţiilor se ţine de debitori.

Decizia de impunere nr.2/10.12.2007, a fost atacată de către contestator, în dosarul nr.739/110/2008 al Tribunalului Bacău – aşa cum rezultă din cuprinsul actului de la fila 78 dosar.

Din cuprinsul certificatului de la fila 84 dosar, rezultă că prin sentinţa civilă nr.147/23.10.2009 pronunţată în dosarul nr.353/32/2008 al Curţii de Apel Bacău, a fost admisă contestaţia intimatului şi în consecinţă s-a anulat în parte decizia nr.2/10.12.2007, în sensul că a fost înlăturată răspunderea intimatului.

Cum prin această decizie, intimatul fusese obligat în solidar cu ……………, faţă de soluţia de mai sus menţionată, instanţa constată că, titlul executoriu în baza căruia s-a declanşat procedura executării silite împotriva contestatorului, nu mai are suport juridic (decizia de impunere fiind anulată), situaţie în care în temeiul art.172 – 174 Cod procedură fiscală, se va admite contestaţia la executare şi la titlu şi în consecinţă vor fi anulate formele de executare.

Totodată, se va respinge capătul de cerere privitor la suspendarea executării, ca fiind rămas fără obiect. Întrucât contestatoarea nu a depus originalul chitanţei de consemnare a cauţiunii în prezentul dosar, nu se va dispune restituirea acesteia.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite contestaţia la executare formulată de …. şi împotriva titlului executoriu nr. 462/21.01.2008 şi a somaţiei nr.83/21.01.2008, din dosarul de executare nr.80/21.01.2008 al intimatei ……

Anulează formele de executare.

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.12.2009.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R ,

Red. A.H. – 22.12.2009

Tehnored. G.V. – 23.12.2009

Exemplare – 4.

Etichete: