Top

Contestaţie la executare. Executare silita pornita in temeiul unui proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor. Inadmisibilitatea invocării in cadrul contestaţiei la executare a viciilor procesului verbal de contravenţie.

Fata de contestaţia la executare a petentului Z B formulată împotriva
actelor de executare din dosar de executare 2009 al Biroului Executorului
Judecătoresc Z C. de intimata D. S. V. prin care solicită anularea formelor
de executare şi a somaţiei nr.2009 si a procesului-verbal cu acelaşi număr.
In motivare petentul arată ca titlul executoriu, procesul-verbal de
contravenţie 5694/2007 prin care a fost amendat contravenţional nu i-a fost
comunicat decât in momentul începerii executării silite de către Biroului
Executorului Judecătoresc Z.
Petentul arată că procesul-verbal de contravenţie este nul de drept
întrucât fapta a fost constatată în lipsa sa , faptă ce a fost săvârşită de alte
persoane.
Contestaţia petentului a fost legal timbrată .
Intimata depune întimpinare solicitând respingerea contestaţiei întrucât
cele invocate de petent fac referire la procesul-verbal si nu la procedura
executării silite.
Instanţa deliberând asupra contestaţiei petentului reţine că acesta îşi
motivează acţiunea pe vicii ale procesului verbal de contravenţie si nu ale
procedurii executării silită.
Instanţa reţine că petentul avea posibilitatea de a ataca separat procesul
verbal de contravenţie in condiţiile în care la dosar există dovada comunicării
actului la data de 06.08.2007
Întrucât în contestaţia sa petentul nu invocă vicii sau alte cauze care să
determine anularea actelor de executare aşa cum se arată in art. 399 Cod
procedură civilă, instanţa în conformitate cu dispoziţiile art. 1169 Cod
procedură civilă raportat la art. 399 Cod procedură civilă şi următoarele va
respinge contestaţia.

Etichete: