Top

CONT. ADM.: Contravenţie la regimul vitezei. Cerere formulată de contravenient în sensul repunerii în termenul de declarare a recursului. Respingerea cererii în temeiul art. 301 Cod proc.civ.

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă , constată :

1) – Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 2526/200/2010 din 26.02.2010 , petentul V C a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău , să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 5407646 din 24.02.2010 în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei amendă , reţinerea permisului de conducere şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. d) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din HG nr. 1391/2006.

În motivarea plângerii , petentul a invocat pe cale de excepţie nulitatea procesului verbal de contravenţie întrucât nu a fost încheiat potrivit modelului prevăzut de anexa nr. 1 D la HG nr. 1391/2006 conform art. 181 , iar pe fond netemeinicia acestuia întrucât înregistrarea vitezei nu s-a efectuat cu un aparat radar omologat şi verificat metrologic , s-au încălcat prevederile punctului 4.4 din Normele Metodologice Legale NML 021-05/2005 şi nici nu i s-a prezentat atestatul operatorului aparatului radar.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 din Codul de procedură civilă, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată.

2) – Prin sentinţa civilă nr. 4150 din 3.06.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG nr.195/2002 raportat la art. 121 alin. 1 din HG nr. 1391/2001 , constând în conducerea autoturismului Renault BC-09-ALM , la data de 24.02.2010 , orele 9,35 , pe DN 2 E 85 , în localitatea Poşta Câlnău , cu o viteză de 107 Km/h înregistrată cu un aparat radar utilizat în regim staţionar , verificat metrologic şi declarat admis , astfel cum rezultă din C.D nr.1483 , 1484 depus la fila 16 dosar.

3) – Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul , solicitând repunerea în termenul legal de declarare a recursului în baza art. 103 din Codul de procedură civilă , întrucât necomunicarea sentinţei la domiciliul ales din Bacău , strada Arinilor , nr. 13 , judeţul Bacău şi nesemnarea procesului verbal de îndeplinire a actelor de procedură de către persoana însărcinată : Burghelea Liliana , constituie o împrejurare mai presus de voinţa sa ce l-a împiedicat să exercite calea de atac în termenul de 15 zile prevăzut de lege.

Pe fondul recursului , solicită modificarea sentinţei atacate pentru motivele de critică ce vor fi depuse până la primul termen de judecată.

Deşi recurentul a fost citat în recurs atât pentru primul termen de judecată din 1.11.2010 cât şi pentru cel de-al doilea termen de judecată din 6.12.2010 la adresa menţionată prin cererea de recurs , Bacău , strada Arinilor , nr. 13 , judeţul Buzău , acesta nu s-a înfăţişat în instanţă şi nici nu a depus la dosar motivele de recurs.

4) – Prin decizia nr. 897 din 6.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca tardiv introdus.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

4.1.) – Referitor la cererea formulată de petent în sensul repunerii în termenul legal de declarare a recursului ;

Atât prin plângerea introductivă cât şi prin adresa depusă , la fila 38 dosar fond , petentul V C a indicat drept domiciliu ales : Bacău , strada Arinilor , nr. 13 , judeţul Buzău , solicitând comunicarea sentinţei la această adresă.

Plângerea contravenţională fiind depusă la Judecătoria Buzău personal de către petent conform rezoluţiei inscripţionate , acesta a primit termen în cunoştinţă sub semnătură , fiind citat la domiciliul ales doar pentru termenul din 1.06.2010 , cu copia de pe întâmpinarea formulată de intimat şi înscrisurile ataşate (dovada de îndeplinire a procedurii prin afişare , fila 28 dosar).

Sentinţa pronunţată de instanţă la data de 3.06.2010 , şi redactată la data de 1.07.2010 , a fost comunicată petentului la data de 2.07.2010 la domiciliul ales din Bacău , strada Arinilor , nr. 13 , judeţul Bacău, dovada de îndeplinire a procedurii prin afişare la data de 7.07.2010 fiind ataşată la fila 36 dosar fond .

În contextul expus , tribunalul a apreciat că motivele de critică invocate de petent în susţinerea cererii de repunere în termenul legal de declarare a recursului , de 15 zile de la comunicarea sentinţei , formulată în temeiul art. 103 din Codul de procedură civilă , sunt neîntemeiate , astfel că cererea va fi respinsă .

4.2.) – Referitor la cererea de recurs , tribunalul a reţinut că în raport de prevederile art. 301 din Codul de procedură civilă , aceasta , fiind transmisă prin fax la data de 4.10.2010 şi rezoluţionată de primire la data de 5.10.2010 , a fost înregistrată cu mult peste termenul legal de 15 zile de la comunicarea sentinţei atacate , considerent pentru care, în baza art. 312 alin. 1 din Cod procedură civilă, prin decizia nr. 897 din 6.12.2010 s-a respins recursul ca tardiv introdus.

Etichete: