Top

CONT.ADM.: Nesemnarea de către petent a plângerii contravenţionale. Necomplinirea lipsei în tot cursul judecăţii. Incidenţa dispoz. art. 133 din Codul de procedură civilă

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată:

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm.Sărat sub nr.1191/287/2010 din 22.04.2010, petentul M M C a solicitat că prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr.5538631 din 16.03.2010 în baza căruia a fost sancţionat cu 3 puncte amenda în cuantum de 180 lei pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 108 alin.1 lit.a) pct.2 raportat la art. 36 alin.3 din OUG nr.195/2002.

În motivarea plângerii, petentul a invocat prescrierea executării amenzii contravenţionale aplicate conform art. 14 şi art. 27 din OUG nr.2/2001, în condiţiile în care nu s-a respectat de către agentul constatator termenul şi modalitatea de comunicare a procesului verbal.

Prin întâmpinarea depusă la filele 14 – 15 dosar, intimatul a solicitat motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr.1191 din 16.06.2010 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat s-a constatat nulă plângerea formulată de petent.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că , în aplicarea art. 133 din Codul de procedura civilă, deşi petentul a fost citat pentru termenul de judecata din 16.06.2010 cu menţiunea de a se prezenta la proces în vederea semnării plângerii contravenţionale conform dovezii de îndeplinire a procedurii, acesta nu s-a conformat.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat în esenţă că nu a primit citaţia emisă de instanţă, întrucât, la perioada de referinţă şi-a schimbat domiciliul în Craiova, strada Constantin Brâncoveanu, nr.87 A, bloc 12 B, sc.1, ap.11, judeţul Dolj, astfel cum rezultă din factura anexată.

În verificarea motivelor de recurs invocate, cu adresa din 08.11.2010 s-a solicitat recurentului să comunice în copie cartea de identitate, iar Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Buzău, să comunice domiciliul actual al recurentului – petent (filele 9, 12).

Urmare investigaţiilor efectuate, recurentul nu a comunicat în copie cartea sa de identitate, iar reprezentantul intimatului a confirmat la termenul de judecată din 10.01.2011, că domiciliul recurentului este cel indicat prin plângerea introductivă astfel cum se regăseşte şi în C.I. seria DX nr.123184 eliberată la data de 13.04.2001.

Prin decizia nr. 23 din 10.01.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Conform prevederilor art. 133 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă, lipsa semnăturii putând fi totuşi împlinită în tot cursul judecăţii.

În aplicarea normei legale expuse, deşi instanţa fondului a citat petentul pentru termenul de judecată din 16.06.2010, cu menţiunea de a se înfăţişa la proces pentru a semna plângerea, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii, acesta nu s-a conformat.

Nici pe parcursul judecării recursului, petentul nu a comunicat în copie cartea de identitate, în vederea verificării domiciliului real, deşi i s-a pus în vedere prin adresa comunicată la pretinsul nou domiciliu menţionat în cuprinsul unei facturi de utilităţi.

În contextul expus, avându-se în vedere că lipsa semnăturii nu a fost împlinită în condiţiile legii, în baza art.312 alin.1 din Codul de procedura civilă, prin decizia nr. 23 din 10.01.2011 s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Etichete: