Top

CIVIL.PARTAJ SUCCESORAL. CONTRACTUL DE INTRETINERE CALIFICAT CA FIIND O DONATIE DEGHIZATA- CONSTATARE NULITATE ABSOLUTA. APLICABILITATEA PREVEDERILOR LEGII NR. 17/2000 PRIVIND ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VARSTNICE

Asupra prezentei acţiuni civile de ieşire din indiviziune şi asupra cererilor de intervenţie în interes propriu.

Prin cererea introdusă la această instanţă reclamantul N N a chemat în judecată pe pârâtele D I C, S M, C E şi O V şi a solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor asupra averii succesorale rămase de pe urma defuncţilor C V, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999 şi C N, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 31 lei, conform chitanţelor nr.147579/19.09.2005 (fila 4) şi nr.178437/15.11.1005 (fila 65) şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 3,3 lei.

În motivarea acţiunii sale, reclamantul a învederat instanţei că defuncţii C V şi C N nu au copii, căsătoria acestora fiind încheiată la data de 15.07.1977, că el şi pârâtele D I C şi S M sunt nepoţii de soră ai defunctului C N şi că pârâtele C E şi O V sunt fiicele defunctei C V dintr-o altă căsătorie anterioară. A precizat reclamantul că din masa succesorală rămasă de pe urma acestora fac parte toate bunurile comune ale defuncţilor dobândite în timpul căsătoriei lor, enumerate în petitul cererii şi consemnate în procesul-verbal de inventariere încheiat de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel, aceste bunuri aflându-se în custodia pârâtelor CE şi O V, dar şi bunurile proprii ale defuncţilor C N, respectiv: imobilul casă de locuit construită în anii 1948-1954, suprafaţa de 2,79 ha teren, conform titlului de proprietate şi o maşină de cusut marca SINGER. În privinţa bunurilor proprii ale defunctului C N, reclamantul a menţionat că acestea au fost dobândite de către autorul său prin moştenire de la părinţii săi ori anterior încheierii căsătoriei cu defuncta C V, aşa cum rezultă din extrasele de rol agricol pentru perioadele 1956-1958 şi 1959-1962 şi adeverinţa nr.2431/28.06.2005.

În drept, au fost invocate prevederile art.673/1 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii formulate reclamantul a depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: certificatul de deces, certificatul de căsătorie, certificatul de deces, fila registrului agricol privind pe C I. N, agricultor, corespunzătoare perioadei 1956-19587, fila registrului agricol privind pe CI. N, agricultor, corespunzătoare perioadei 1959-1962, titlul de proprietate, adeverinţa eliberată de Primăria comunei Pietroasele, judeţ Buzău, procesul-verbal de inventariere întocmit de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel, certificatul de naştere, certificatul de naştere, certificatul de deces, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere, certificatul de naştere, certificatul de deces, certificatul de naştere, certificatul de deces, adresa emisă de C.E.C – Sucursala Judeţeană Buzău, adeverinţa eliberată de Primăria comunei Pietroasele.

La termenul de judecată din data de 02.11.2005 pârâta C E a precizat că maşina de cusut marca Singer este bun propriu al mamei sale, defuncta C V, dobândit prin moştenire, iar reclamantul a solicitat ca prin intermediul instanţei, C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău să comunice valoarea nominală a depozitelor constituite pe numele defunctului C N la data decesului acestuia, corespunzătoare unui nr. de 7 carnete C.E.C ce au aparţinut acestuia, precum şi dacă acestea au fost lichidate, la ce date şi de către cine, în vederea includerii sumelor de bani la masa succesorală rămasă de pe urma defunctului CN.

La acelaşi termen de judecată – 02.11.2005 – în cauză a fost formulată cerere de intervenţie în interes propriu de către intervenienţii P N D şi PT, prin care aceştia au solicitat constatarea dreptului lor de proprietate asupra bunurilor imobile casă de locuit, terenul aferent acesteia, grădina, terenul agricol în suprafaţă totală de 2,79 ha, conform titlului de proprietate, asupra bunurilor mobile constând în depozite bancare de la B.R.D. şi C.E.C. deţinute la data încheierii contractului de întreţinere de către defunct, precum şi ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate că bunurile enumerate nu fac parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C N, fiind înstrăinate anterior decesului acestuia printr-un act oneros inter vivos şi să fie obligat reclamantul la restituirea către intervenienţi a sumelor de bani ridicate în mod fraudulos de la B.R.D. Buzău şi C.E.C. – Agenţia Pietroasele, în baza contractului de depozit şi a libretului C.E.C., deoarece reprezintă în privinţa reclamantului o îmbogăţire fără just temei.

Cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii P N D şi PT a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 1613 lei, conform chitanţelor nr.170569/2.11.2005, nr. 178454/16.08.2006 şi nr.178453/16.08.2006 şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 5,8 lei.

De-asemenea, intervenienţii P N D şi P T au formulat cerere de prestaţie tabulară, solicitând ca instanţa să dispună înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului lor de proprietate asupra imobilelor aflate în proprietatea întreţinutului – defunctul C N la data încheierii contractului de întreţinere.

În motivarea cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii P N D şi P T, aceştia au arătat că prin actul sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” au încheiat la data de 21.04.2005 cu autorul C N o convenţie conform căreia în schimbul întreţinerii (a asigurării tuturor celor necesare traiului), pe durata vieţii şi înmormântarea după datina a întreţinutului, acesta le-a transmis dreptul de proprietate asupra casei de locuit formată din 5 camere, bucătărie, cămară, pivniţă, magazie, cu terenul aferent acesteia (curte şi grădină), terenurile arabil şi vie-în suprafaţă de 2,79 ha, situate în aceiaşi localitate, precum şi sumele de bani reprezentând depozitele bancare la B.R.D. şi C.E.C. pe care întreţinutul le deţinea la data încheierii contractului, în valoare totală de 9883,3 lei şi dobânzile aferente.

Având în vedere valabilitatea contractului de întreţinere, ca şi faptul că ei, intervenienţii şi-au îndeplinit obligaţiile stipulate în privinţa defunctului C N, aceştia au solicitat constatarea dreptului lor de proprietate asupra acestor bunuri, dar şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a acestui drept de proprietate privind bunurile imobile.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.942, 943, 945, 948, 969, 970, 971, 973, 994 Cod civil, art.49 şi următoarele Cod procedură civilă, art.22-24 din Legea nr.115/1938 şi art.274 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii de intervenţie în interes propriu, intervenienţii P N şi P T au depus la dosarul cauzei copiile următoarelor înscrisuri: înscrisul sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” încheiat la data de 21.04.2005 între transmiţătorul C N şi dobânditorii P N D şi P T, contractul de depozit încheiat la B.R.D. SA Buzău, libretul C.E.C., lista cheltuielilor de spitalizare şi înmormântare, factura fiscală, 2 bonuri de casă din data de 14.06.2005, bon fiscal, alte 11 bonuri fiscale din 15.06.2005-fila 45, lista cheltuielilor privind pomana defunctului C N de 40 zile, 2 bonuri fiscale din datele de 16.07.2005 şi 20.07.2005, dovada de achiziţii de la SC Plastor SA Braşov din data de 19.07.2005, bon fiscal, factura fiscală, bon fiscal eliberat de SC Petrom SA-Staţia 4 Dârste, factura fiscală, chitanţa, factura fiscală, chitanţa, factura fiscală, factura fiscală, chitanţa, chitanţa nr.433/24.08.2005, chitanţa, contractul de depozit încheiat la C.E.C. Unitatea Pietroasele, certificatul fiscal eliberat de Primăria comunei Pietroasele.

La termenul de judecată din data de 16.11.2005, reclamantul NN a formulat cerere completatoare la acţiunea introductivă şi întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii P N D şi P T, solicitând respingerea cererii de intervenţie în considerarea constatării nulităţii absolute a înscrisului denumit „contract de întreţinere”, ce are natura juridică a unui contract de donaţie, arătând că acest înscris nu a fost semnat de către defunctul C N (filele 65-68).

În motivarea cererii completatoare la acţiunea introductivă reclamantul a învederat că, în principal, contestă validitatea înscrisului intitulat de către intervenienţi „contract de întreţinere”, pretins încheiat cu defunctul C N, susţinând că ceea ce se prezintă cu titlu de contract nu reflectă voinţa defunctului în condiţiile în care reclamantul defăimează semnătura din cuprinsul înscrisului, pretinzând că aceasta nu a aparţinut defunctului C N.

În drept, reclamantul invocă dispoziţiile art. 178 Cod procedură civilă.

A precizat reclamantul că toate actele defunctului au rămas în locuinţa sa, iar intervenienţii sunt în posesia acestora de la data decesului autorului său, reclamantul neavând acces în imobil. A mai arătat reclamantul că bănuiala ce-i confirmă temerile legate de cele susţinute în cererea completatoare este în legătură cu faptul că în cuprinsul înscrisului sub semnătură privată este inclusă şi suprafaţa de 6000 m.p. teren arabil ce fusese vândută chiar de defunct mai înainte de data de 21.04.2005, astfel că înscrisul încheiat cu intervenienţii P ND şi P T este întocmit în totală necunoştinţă de cauză de către intervenienţi.

În subsidiar, reclamantul a solicitat ca în situaţia în care se constată că înscrisul intitulat de intervenienţii P N D şi P T „contract de întreţinere” a fost semnat de către defunct, să se constate nulitatea absolută a acestuia sub aspectul înstrăinării suprafeţelor de teren aferente construcţiei şi din extravilanul localităţii.

În continuare, reclamantul a mai arătat că nu se află în posesia libretului C.E.C., acesta aflându-se la intervenienţi, că nu a ridicat nicio sumă de bani din depozitele bancare ale defunctului C N, că în baza unei clauze de retragere a încasat o sumă de bani după decesul autorului său, în considerarea înţelegerii avute cu acesta din timpul vieţii sale, că intervenienţilor le-a profitat în totalitate folosinţa imobilului defunctului după decesul acestuia, că înmormântarea şi pomenirile ulterioare au fost organizate de intervenienţi, dar cu banii defunctului şi cei constând în ajutor de deces de la primărie şi Casa Judeţeană de Pensii, că de la data de 21.04.2005 şi până la decesul unchiului său intervenit la data de 13.06.2005, intervenienţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere în favoarea acestuia, câtă vreme aceştia locuiau în Braşov, iar autorul său s-a întreţinut singur până la deces gospodărindu-se singur, că intervenienţii l-au luat din domiciliu la data de 11.06.2005, când se afla într-o stare gravă, situaţie despre care a aflat după înmormântarea lui.

În privinţa naturii juridice a înscrisului intitulat „contract de întreţinere”, opus de către intervenienţii P N D şi P T, reclamantul l-a calificat ca fiind un contract de donaţie, în condiţiile în care din cuprinsul textului rezultă fără putinţă de tăgadă că defunctul avea mijloace necesare pentru a se întreţine şi de fapt, dona sume de bani şi proprietatea sa intervenienţilor, invocând prevederile art.813 Cod civil, conform cărora „toate donaţiile se fac prin act autentic”, forma autentică a contractului de donaţie fiind cerută de lege ad solemnitatem şi un element esenţial al contractului.

Prin precizările formulate la data de 16.11.2005 la cererea de intervenţie în interes propriu, intervenienţii au învederat instanţei că înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 este o promisiune bilaterală, sinalagmatică de înstrăinare, un contract valabil în sensul dispoziţiilor art.942 Cod civil, având putere de lege între părţile contractante, conform art.969 Cod civil. Au mai arătat intervenienţii P N D şi P T că la data încheierii contractului de întreţinere, bunicul lor, defunctul C N le-a înmânat înscrisurile în original (titlul de proprietate, contractele de depozit şi libretul C.E.C.), precum şi un rând de chei al imobilului casă de locuit (fila 72).

La acelaşi termen de judecată-16.11.2005-în conformitate cu dispoziţiile art.115 şi următoarele Cod procedură civilă, pârâta C E a depus întâmpinare (fila 80), la acţiunea principală formulată de reclamantul N N şi a învederat instanţei că este moştenitoarea defunctei sale mame, C V, pentru cota de 3/8 din masa succesorală compusă din bunurile comune ale acesteia cu defunctul ei soţ, C N, că mama sa a locuit efectiv în gospodăria din comuna Pietroasele, judeţ Buzău în perioada 1959-1999 şi că în timpul căsătoriei sale cu defunctul C N cei doi au extins imobilul casă de locuit de la 44 m.p. la aproximativ 120 m.p., în această situaţie, o cotă din imobil reprezentând bun comun al celor doi defuncţi. A mai apreciat pârâta că bunurile mobile comune ale defuncţilor au fost supraevaluate, având o vechime de peste 40 ani şi că maşina de cusut marca Singer este bun propriu al defunctei C V, aceasta având meseria de croitoreasă.

În susţinere, pârâta C E a depus la dosar o schiţă a imobilului casă de locuit şi a celorlalte construcţii din gospodăria defunctului C N (fila 81).

În temeiul dispoziţiilor art.52 Cod procedură civilă instanţa a admis în principiu, cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienţii P N D şi P T la termenul de judecată din data de 16.11.2005.

În şedinţa publică din data de 30.11.2005, în cauză a formulat cerere de intervenţie în interes propriu intervenientul V F, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate că este proprietarul suprafeţei de 0,60 ha teren, situat în sola nr.116 din titlul de proprietate, aceasta nefăcând parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C N, deoarece acesta prin înscrisul denumit „chitanţă” l-a vândut, iar el, intervenientul, în prezenţa martorilor a cumpărat şi a plătit terenul respectiv defunctului. A precizat intervenientul V F că în prezent exploatează acest teren.

În drept, intervenientul V F a invocat prevederile art.49-56 Cod procedură civilă.

Cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul V F a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 150 lei, conform chitanţei nr.25082/1.02.2006 si s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

În susţinere, intervenientul V F a depus la dosarul cauzei copia înscrisului sub semnătura privată intitulat „chitanţă”, încheiat la data de 13.04.2005.

Pârâta C E a solicitat prin cererea reconvenţională aflată la fila 97 din dosar ca la masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor C V şi CN să fie incluse şi certificatele de acţionar ale acestora -C D. V, aceasta ataşând cererii sale, în copii, cele două certificate de acţionar.

Intervenienţii P N D şi P T au depus precizare la petitul 3 din cererea de intervenţie în interes propriu pe care au promovat-o precum şi întâmpinare la cererea completatoare formulată de reclamant în temeiul dispoziţiilor art.115 şi următoarele Cod procedură civilă şi art.132 Cod procedură civilă, solicitând restituirea de către reclamant acestora a sumei ridicate în mod fraudulos de la B.R.D. Buzău în baza clauzei înscrise în contractul de depozit şi reiterându-şi punctul de vedere referitor la natura juridică a înscrisului sub semnătură privată încheiat la data de 21.04.2005 cu defunctul C N, în sensul că această convenţie este un contract de întreţinere şi nu un contract de donaţie. Au mai precizat intervenienţii că Legea nr.54/1998 a fost abrogată prin Legea nr.247/2005 care în Titlul X, art.5 alin.2 stipulează că în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract. În considerarea acestor prevederi legale intervenienţii apreciază că actul încheiat cu defunctul este un astfel de antecontract, iar publicitatea înstrăinării nu putea fi efectuată atâta timp cat antecontractul nu s-a finalizat prin încheierea unui act autentic apt de intabulare (filele 101-102).

Pârâta O V, care la data de 31.10.2005 împuterniceşte pe intervenientul P N D, conform procurii speciale autentificate la B.N.P. Bogdan Viorica-Braşov (fila 33) în privinţa cauzei ce formează obiectul prezentului dosar, la data de 29.11.2005 revocă mandatul, conform actului de revocare procură autentificat la acelaşi birou notarial (fila 108).

Intervenienţii P N D şi P T depun la termenul de judecată din data de 30.11.2005 întâmpinare la cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul V F, solicitând respingerea acesteia şi constatarea nulităţii absolute a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” încheiat între acesta şi defunctul C N la data de 13.04.2005 ca şi contract de vânzare-cumpărare având în vedere că în cuprinsul acestuia nu este stabilit obiectul prestaţiei cumpărătorului, respectiv preţul, ceea ce atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare (filele 114-116).

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.5 Cod procedură civilă cu referire la art.175 Cod procedură civilă, instanţa a solicitat la termenul de judecată din data de 11.01.2006, relaţii în privinţa depozitelor constituite pe numele defunctului C N la C.E.C. – Sucursala Buzău, în sensul dacă pe carnetele C.E.C existau sume de bani disponibile la data decesului acestuia, 13.06.2005, dacă acestea au fost lichidate, de către cine şi la ce dată.

Astfel, cu adresa emisă de C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău (fila 133) s-a dat curs solicitării instanţei, comunicându-se că pe numele defunctului C N exista activ la data decesului acestuia-13.06.2005 numai libretul nrcu suma de 2448,67 lei, acesta fiind şi la data comunicării în stare activă, precizându-se că despre celelalte librete nu mai există relaţii în sensul solicitării instanţei, deoarece sunt lichidate înainte de data decesului titularului C N.

Pentru a fi obţinute relaţii similare celor comunicate de C.E.C. – Sucursala Buzău la termenul de judecată din data de 15.03.2006 au fost emise două adrese către C.E.C. – Agenţia Pietroasele şi B.R.D. – Sucursala Buzău în baza aceloraşi dispoziţii legale, respectiv art.129 alin.5 Cod procedură civilă cu referire la art.175 Cod procedură civilă.

Astfel, cu adresa emisă de C.E.C. – Sucursala Judeţeană Buzău au fost transmise relaţii despre contractul, pe numele defunctului C N, care la data respectivă se afla în stare activă având un sold de 12798,12 lei. Aceiaşi situaţie a fost confirmată şi în privinţa libretului C.E.C (cu două depozite), care a fost lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul P N D, în baza unei clauze, valoarea lichidării fiind de 4591,81 lei depozitul 1 şi 4041,85 lei depozitul 2 (fila 145).

Cu adresa emisă de C.E.C. Sucursala Judeţeană Buzău (fila 175) a fost precizată natura clauzei stipulate în favoarea intervenientului P N D, care a lichidat la data de 15.06.2005 libretul C.E.C., în sensul că aceasta a fost o dispoziţie testamentară, înscrisă pe baza certificatului de deces al titularului libretului, defunctul C N.

Prin adresa emisă de B.R.D.-S.A. Sucursala Buzău (fila 164) a fost comunicată situaţia depozitului bancar al numitului C N, în sensul că la data decesului titularului-13.06.2005 contractul de depozit, cu clauză de retragere în favoarea reclamantului N N era activ, în cont existând suma de 7580,01 lei, contul fiind lichidat la data de 11.07.2005 de către împuternicit, întreaga sumă, respectiv 7588,52 lei fiind transferată într-un alt contract de depozit pe numele reclamantului N N.

În temeiul dispoziţiilor art.167-168 Cod procedură civilă, la termenul de judecată din data de 21.06.2006 au fost încuviinţate probele solicitate de părţi şi de către intervenienţi, respectiv proba cu interogatoriu, martori, înscrisuri şi proba cu expertiză grafică, avându-se în vedere că atât semnătura defunctului C N din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” încheiat la data de 21.04.2005, cât şi cea din cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” redactat la data de 13.04.2005 au fost contestate de părţi şi de intervenienţi reciproc, în condiţiile dispoziţiilor art.177 alin.2 Cod procedură civilă.

Astfel, conform art.218 şi următoarele Cod procedură civilă, la termenul de judecată din data de 20.09.2006 au fost consemnate răspunsurile părţilor şi intervenienţilor la interogatoriile propuse reciproc: interogatoriul luat la propunerea reclamantului N N intervenientului în interes propriu P N D (filele 227-230), interogatoriul luat la propunerea intervenienţilor P N D şi P T pârâtei D I C (filele 231-234), interogatoriul luat la propunerea intervenientului în interes propriu V F pârâtei D I C (fila 235), interogatoriul luat la propunerea intervenientului V F reclamantului N N (fila 236), interogatoriul luat la propunerea intervenientului V F intervenientului P N D (fila 237), interogatoriul luat la propunerea intervenientului V F intervenientei P T (fila 238), interogatoriul luat la propunerea reclamantului N N intervenientei P T (filele 241-244), interogatoriul luat la propunerea reclamantului N N pârâtei C E (fila 269) şi interogatoriul luat la propunerea intervenienţilor PN D şi P T pârâtei C E (fila 270).

Deşi citate cu menţiunea personal la interogatoriu, pârâtele S M şi O V nu s-au prezentat în instanţă, iar în privinţa acestora instanţa urmează a face aplicarea dispoziţiilor art.225 Cod procedură civilă în măsura coroborării tuturor probelor administrate în cauză de către părţi şi intervenienţi.

În aceeaşi şedinţă publică din data de 20.09.2006 au fost consemnate declaraţiile martorilor audiaţi la propunerea părţilor şi intervenienţilor, astfel: martorii A D (fila 260) şi B D (fila 261) la propunerea reclamantului, martorul D M (filele 245-246) la propunerea intervenientului în interes propriu V F, martorii M A (filele 251-255), P M C (filele 256-258) şi M M (fila 259), la propunerea intervenienţilor în interes propriu P N D şi P T şi martorul V G (filele 247-250), la propunerea intervenientului în interes propriu VF.

La termenul de judecată din data de 15.11.2006 a fost audiată şi martora Ş M (fila 316), la propunerea reclamantului N N, căruia instanţa i-a încuviinţat suplimentarea probatoriului testimonial în condiţiile dispoziţiilor art.138 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.

La data de 30.01.2007 a fost înaintat la dosarul cauzei raportul de expertiză criminalistică întocmit de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti (filele 356-366).Concluziile raportului de expertiză grafică dispusă de instanţă sunt în sensul că:

1.Semnătura de la menţiunea „C N” de pe contractul de întreţinere datat 21.04.2005 a fost executată de către titularul acesteia;

2.Actul intitulat „chitanţă” datat 13.04.2005 nu a fost scris de către C N, dar semnătura de la menţiunea „C N” de pe acelaşi înscris a fost executată de către titularul acestuia.

Intervenientul P N D a mai depus la dosarul cauzei la termenul de judecată din data de 20.09.2006 şi în completarea probatoriului cu înscrisuri încuviinţat copiile următoarelor înscrisuri: procesul-verbal încheiat la data de 28.04.2005 între SC Ringer România S.R.L şi intervenient, la Bucureşti, ordinul de deplasare (delegaţie) emisă de SC Panificaţie Postăvaru SA Braşov pentru intervenient pentru o deplasare pe ruta Piteşti – Bucureşti – Ploieşti şi chitanţa.

În baza dispoziţiilor art.175 alin.1 Cod procedură civilă instanţa a solicitat relaţii suplimentare Sucursalei Judeţene C.E.C. în privinţa libretului C.E.C. cu două depozite, lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul P N D, precum şi documentul în temeiul căruia a fost înscrisă în contractul de depozit constituit de către titular C N clauza de împuternicire în favoarea intervenientului.

Astfel, cu adresa emisă de C.E.C. – Sucursala Buzău (fila 288) a fost înaintată copia conformă cu originalul a libretului C.E.C., depozitul 1 şi 2, titular C N (fila 289-291), iar cu adresa emisă de aceeaşi instituţie bancară a fost depusă la dosarul cauzei copia cererii de introducere a dispoziţiilor testamentare de către titularul libretului C.E.C., respectiv cererea (filele 325-326).

În temeiul dispoziţiilor art.146 Cod procedură civilă părţile şi intervenienţii au depus note de concluzii scrise.

Prin încheierea de admitere în principiu pronunţată la data de 23.02.2007 (filele 408-416), ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, instanţa a admis în principiu acţiunea completată formulată de reclamant, a respins cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă C E, a respins pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii P N D şi P T, a respins pretenţiile formulate prin cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul V F, a declarat deschisă succesiunea defunctei C V, constatând că de pe urma acesteia au rămas ca moştenitoare pârâtele C E şi O V, în calitate de descendendenţi de gradul I (fiice), cu o cotă de ? din masa succesorală, câte 3/8 pentru fiecare şi soţul supravieţuitor CN (decedat la data de 13.06.2005), cu o cotă de ? din masa succesorală, compusă din cota de ? din următoarele bunuri mobile (comune ale soţilor C V şi C N): un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri „Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat „Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor P N D şi PT şi certificatul de acţionar, bun propriu al defunctei.

De asemenea, instanţa a declarat deschisă succesiunea defunctului C N, constatând că de pe urma defunctului au rămas ca moştenitori reclamantul N N şi pârâta D I C, în calitate de colaterali privilegiaţi de gradul III (nepoţi de soră bună), cu câte o cotă de 5/12 fiecare din masa succesorală şi pârâta SM, în calitate de colateral-privilegiat de gradul III (nepoată de soră uterină), cu o cotă de 1/6 din masa succesorală compusă din: cota de 5/8 din toate bunurile mobile comune ale defuncţilor soţi C V şi C N, respectiv: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri „Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat „Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor PN D şi P T, depozitul BRD, conform contractului de depozit în valoare de 7580,01 lei lichidat de reclamant, precum şi următoarele bunuri proprii ale defunctului C N: imobilul casă de locuit în suprafaţă de 80 m.p., suprafaţa de 2,7900 ha teren situat în aceeaşi localitate, conform titlului de proprietate, o maşină de cusut marca SINGER, sumele de bani aflate la data decesului în patrimoniul defunctului respectiv: suma de 2448,67 lei, conform libretului C.E.C, suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit C.E.C., suma totală de 8606,66 lei, conform libretului C.E.C. , cu două depozite active de 4591,81 lei şi 4014,85 lei, lichidat la data de 15.06.2005 de către intervenientul P N D şi certificatul de acţionar.

Prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu, instanţa a constatat nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” încheiat la data de 21.04.2005 şi nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat „chitanţă” din data de 13.04.2005.

În temeiul dispoziţiilor art. 673 6 C.pr.civ., instanţa a numit trei experţi în specialităţile construcţii, topo-cadastru şi merceologie pentru identificare, evaluare şi lotizare bunuri succesorale.

Astfel, la data de 17.04.2007 a fost depus raportul de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în specialitatea topo-cadastru (filele 419-424), la data de 24.05.2007 a fost depus raportul de expertiză în specialitatea construcţii întocmit de expert Poncea-Andronescu Stroe (filele 441-448), iar la data de 30.05.2007 a fost depus raportul de expertiză în specialitatea evaluări bunuri mobile întocmit de expert Radu Gabriela (filele 451-454).

Părţile au formulat obiecţiuni la lucrările de specialitate întocmite de expert Radu Gabriela şi Poncea-Andronescu Stroe, cărora li s-a dat răspuns prin înscrisul aflat la fila 471 de către expert Radu Gabriela, expertul în specialitatea construcţii Poncea-Andronescu Stroe refuzând a răspunde obiecţiunilor admise de instanţă în perioada 19.09.2007-16.01.2008. Urmare a refuzului acestui expert, acesta a fost amendat în baza dispoziţiilor art. 108 1 alin. 1 pct.2 lit. c C.pr.civ.

Analizând actele şi lucrările dosarului, având în vedere considerentele încheierii de admitere în principiu, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, instanţa reţine, în fapt şi în drept, următoarele:

Pârâtele C E şi O V sunt fiicele defunctei C V (fostă B) din căsătoria acesteia anterioară celei cu defunctul C N, aşa cum rezultă din susţinerile coroborate şi necontestate ale reclamantului N N şi pârâtei C E, menţionate în întâmpinare şi cererea reconvenţională formulate de aceasta din urmă (filele 80 şi 97).

La data de 15.07.1977 mama pârâtelor C E şi O V, B V se căsătoreşte cu unchiul reclamantului N N, C N, aşa cum rezultă din conţinutul certificatului de căsătorie (fila 8), soţia luând numele soţului, acela de „C”, potrivit art.27 alin.1 Cod familiei.

După căsătoria soţilor C V şi C N nu a rezultat naşterea de urmaşi direcţi (descendenţi de gradul 1).

La data de 02.01.1999, căsătoria acestora încetează prin decesul soţiei, C V, aşa cum rezultă din certificatul de deces (fila 8) raportat la prevederile art.37 Cod familiei.

Potrivit dispoziţiilor art.651 Cod civil „succesiunile se deschid prin moarte”.

Aşa fiind, instanţa va constata deschisă succesiunea rămasă de pe urma defunctei C V, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în comuna Pietroasele, judeţ Buzău.

În temeiul dispoziţiilor art.673 5 alin.1 Cod procedură civilă cu referire la art. 669 Cod civil şi art. 1 alin. 1 litera a din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, instanţa va constata că de pe urma defunctei C V au rămas ca moştenitoare pârâtele C E şi O V, în calitate de descendenţi de gradul I (fiice ale defunctei dintr-o altă căsătorie), cu o cotă de ? din masa succesorală, câte 3/8 pentru fiecare dintre acestea şi soţul supravieţuitor, C N (decedat la data de 13.06.2005, conform certificatului de deces -fila 9), cu o cotă de ? din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei.

Cât priveşte componenţa masei succesorale rămase de pe urma defunctei C V, instanţa având în vedere recunoaşterile reciproce ale reclamantului şi pârâtei C E, recunoaşterea implicită a pârâtei O V apreciată astfel în conformitate cu dispoziţiile art. 225 Cod procedură civilă, dar şi conţinutul adeverinţei eliberată de Primăria comunei Pietroasele, judeţ Buzău (fila 373), procesul-verbal de inventariere încheiat de executor judecătoresc Popescu Adrian Gabriel (filele 16-17), dar şi copia certificatului de acţionar (fila 106), va reţine că în componenţa averii succesorale a defunctei sunt incluse bunurile comune dobândite de aceasta în timpul căsătoriei sale cu defunctul CN (1977-1999), conform dispoziţiilor art. 30 alin. 1 Cod familiei, ce vor fi reţinute la masă în cotă de ? , dar şi bunul propriu incorporal al defunctei C V reprezentat de certificatul de acţionar menţionat anterior.

Instanţa va înlătura susţinerea pârâtei C E în sensul că în timpul căsătoriei lor, până la decesul mamei sale, C V soţii au extins imobilul casă de locuit de la 40 m.p. la aproximativ 120 m.p., ceea ce ar converge înspre reţinerea unei cote din imobil ca fiind bun comun într-o proporţie covârşitoare, deoarece din cuprinsul adeverinţei eliberată de Primăria comunei Pietroasele (fila 373), coroborată cu fila registrului agricol al defunctului C N pentru perioada 1956-1961 (anterioară căsătoriei cu C V) – filele 10-13 şi adeverinţa eliberată de Primăria comunei Pietroasele (fila 15), rezultă fără putinţă de tăgadă că imobilul casă de locuit este construit înainte de căsătoria acestora (15.07.1977), respectiv în anul 1948 şi că acest imobil a avut iniţial 44 m.p., fiind extins până în anul 1974 (tot înainte de căsătoria defunctei cu C N), până la o suprafaţă de 70 m.p. Din anul 1992 imobilul este consemnat în evidenţele registrului agricol de la Primăria comunei Pietroasele cu o suprafaţă de 80 m.p. Aşadar, extinderea preponderentă a construcţiei a avut loc în perioada 1948-1974, perioadă anterioară căsătoriei proprietarului C N cu autoarea pârâtelor C E şi O V, ce a fost încheiată în anul 1977.

Faţă de împrejurările reţinute astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, faţă de faptul că valoarea şi configuraţia imobilului nu a fost sporită substanţial, respectiv nu a fost modificată în perioada de sfârşit a căsătoriei autorilor părţilor 1992-1999, având în vedere dispoziţiile art.30 alin.1 Cod familiei şi art.31 alin.1 lit. a Cod familiei instanţa va constata că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctei C V fac parte bunurile mobile comune în cotă de ? dobândite în timpul căsătoriei cu ultimul ei soţ, C N, constând în bunuri de uz gospodăresc, obiecte casnice, de mobilier şi electrocasnice respectiv: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri”Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat”Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80, l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb, aflate în posesia intervenienţilor P N D şi P T, astfel cum aceştia au recunoscut în cuprinsul precizărilor la cererea de intervenţie în interes propriu formulată la data de 16.11.2005 (fila 72), recunoaştere ce se coroborează cu susţinerile reclamantului N N şi cele ale pârâtei C E, precum şi bunul mobil incorporal propriu al defunctei, certificatul de acţionar.

Faţă de dispoziţiile art. 1169 Cod civil, conform cărora „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească” şi având în vedere declaraţia martorului A D (fila 260), potrivit căreia defunctul C N se ocupa cu croitoria din vremea copilăriei martorului în vârstă de 73 ani, deci din perioada anterioară căsătoriei acestuia cu defuncta C V, instanţa va reţine că maşina de cusut marca SINGER este bun propriu al defunctului C N, în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 litera a şi c Cod familiei şi nu bun propriu al defunctei C V, aşa cum susţine pârâta C E în cererea sa reconvenţională. Aşa fiind, acest bun nu a fost inclus în masa bunurilor succesorale rămase de pe urma defunctei C V, ci în masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C N, ca bun propriu al acestuia dobândit înaintea căsătoriei din data de 15.07.1977 şi destinat exercitării profesiunii, meseriei acestuia din urmă, aceea de croitor.

Defunctul C N este fiul lui I şi N, fiind născut la data de 18.05.1924, aşa cum rezultă din certificatul de deces (fila 9).

Acesta nu are descendenţi rezultaţi din căsătoria cu C V, ci numai moştenitori legali din categoria colateralilor privilegiaţi, astfel:

Părinţii defunctului C N, C I şi CN, au împreună trei copii: pe defunctul C N şi surorile sale bune, N P şi V E, aşa cum rezultă din copiile următoarelor acte de stare civilă: certificatul de deces (fila 9), certificatul de naştere (fila 18), certificatul de deces (fila 19), certificatul de naştere şi certificatul de deces (fila 28).

Surorile bune ale defunctului C N, decedat la data de 13.06.2005, N P şi V E sunt predecedate fratelui lor bun, astfel: V E la data de 13.06.1962, conform certificatului de deces (fila 28) şi N P la data de 15.03.1998, conform certificatului de deces (fila 19).

Mama defunctului C N, C N (numită după celălalt soţ, P) a avut cu acest soţ, pe numele său P N, încă o fiică, P F, născută la data de 11.07.1915, conform certificatului de naştere (fila 56), care prin căsătorie devine M.

Sora uterină a defunctului C N, M F a decedat la data de 17.02.1991, aşa cum rezultă din certificatul de deces (fila 58).

Defuncta C (prin căsătorie N) P este mama reclamantului N N, conform certificatului de naştere (fila 18).

Defuncta V E este mama pârâtei D I C, conform certificatului de naştere (fila 27) coroborat cu certificatul de căsătorie (fila 27).

Defuncta M F este mama pârâtei S M, conform certificatului de naştere (fila 56).

În conformitate cu dispoziţiile art. 664 Cod civil, având în vedere că toate cele 3 surori ale defunctului sunt predecedate acestuia, fiicele lor, pârâtele D I C şi S M, ca şi reclamantul N N, vor veni la succesiunea unchiului lor, defunctul C N prin reprezentarea surorilor acestuia, mamelor celor două pârâte şi a reclamantului.

În temeiul dispoziţiilor art. 651 Cod civil, instanţa va declara deschisă succesiunea defunctului C N, al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, , aşa cum rezultă din certificatul de deces (fila 9).

Conform prevederilor art. 674 Cod civil cu referire la art. 664 Cod civil şi art. 669 Cod civil, instanţa va constata că de pe urma defunctului CN au rămas ca moştenitori reclamantul N N şi pârâta D I C, în calitate de colaterali privilegiaţi de gradul III (nepoţi de surori bune ale defunctului – CP şi VE, prin reprezentarea acestora), cu o cotă de 5/12 fiecare din masa succesorală, cotă calculată potrivit privilegiului dublei legături (sangvine şi uterine) cu defunctul (1/4+1/6=5/12) şi pârâta S M, în calitate de colateral privilegiat de gradul III (nepoată de soră uterină a defunctului – M F, prin reprezentarea acesteia), cu o cotă de 1/6 din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului.

În privinţa componenţei masei succesorale rămase de pe urma defunctului C N, instanţa va constata, pentru aceleaşi considerente reţinute pentru averea succesorală a defunctei C V şi consemnate anterior, referitoare la bunurile comune dobândite de defuncţi în timpul căsătoriei lor, că acestea în cotă de 5/8 (1/2 cota ce revine soţului din bunurile comune la care se adaugă cota de ? ce a revenit acestuia în calitate de soţ supravieţuitor) fac parte şi din masa succesorală lăsată de defunctul C N. Astfel, următoarele bunuri comune mobile în cotă de 5/8 compun averea succesorală rămasă de pe urma defunctului C N: un şifonier în 3 uşi, 2 mese extensibile, o masă rotundă, o toaletă cu oglindă, 2 studiouri cu ladă, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 şi 3 braţe), 3 plăpumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibilă, un bufet de bucătărie, 10 scaune din lemn cu spătar, 3 covoare iută, un şifonier cu 2 uşi, o traversă supraelastică, 2 dormeze cu tăblie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 măsuţe, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoană veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9×1,3 m), un instant de apă caldă marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri”Carpaţi”, 2 butelii de aragaz, o maşină de spălat”Albalux 9”, o pompă de stropit „VERMOREL”, un zdrobitor de struguri acţionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeană 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budană de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cadă din lemn de brad de 150 l, o pâlnie de lemn, o cadă metalică pentru baie, un cântar cu greutăţi, un cântar cu tas, 2 fierăstraie de mână, 1535 l ţuică tescovină, 1075 l vin alb. Aceste bunuri mobile se află în posesia intervenienţilor PN D şi P T pentru considerentele arătate cu privire la succesiunea defunctei C V.

Alături de aceste bunuri mobile comune, instanţa va mai reţine ca bun comun în aceeaşi cotă de 5/8 şi depozitul B.R.D. constituit de către defunct conform contractului de depozit, în timpul căsătoriei sale cu defuncta CV, depozit ce reprezintă economiile celor doi soţi şi care s-a aflat în stare activă până la data de 11.07.2005, după decesul titularului C N survenit la data de 13.06.2005, când reclamantul a lichidat contul, aşa cum rezultă din conţinutul coroborat al contractului de depozit (fila 38) şi al adresei nr.5580/09.05.2006 emisă de B.R.D. –Sucursala Buzău (fila 164).

Întrucât la data de 13.06.2005, data decesului titularului contului, în patrimoniul acestuia pe contul deschis la B.R.D. – Sucursala Buzău exista suma de 7580,01 lei, această sumă va fi reţinută ca bun succesoral de pe urma defunctului C N, în cota de 5/8, diferenţa până la 7588,52 lei cât s-a retras la data de 11.07.2005 de către reclamantul N N pe baza clauzei de împuternicire şi retragere înserată la punctul 6 din contractul bancar (fila 38), reprezentând dobândă aferentă depozitului, care fiind ulterioară decesului titularului aparţine direct patrimoniului împuternicitului pe cont, respectiv reclamantului şi nu face parte din masa succesorală a titularului contului.

În condiţiile dispoziţiilor art. 31 alin. 1 lit. e Codul familiei, înaintea căsătoriei sale cu defuncta C V, defunctul C N a dobândit ca bunuri imobile proprii următoarele: imobilul casă de locuit în suprafaţă de 80 m.p., conform adeverinţei, eliberată de Primăria comunei Pietroasele (fila 373), coroborată cu fila registrului agricol aparţinând defunctului în perioada 1956-1961 (filele 10-13) şi cu adeverinţa eliberată de Primăria Pietroasele (fila 15), suprafaţa de 2,7900 ha teren situat în aceeaşi localitate asupra căruia defunctului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii fondului funciar nr.18/1991, conform titlului de proprietate (fila 14), maşina de cusut marca SINGER, pentru considerentele reţinute anterior şi în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 litera a şi c Codul familiei şi certificatul de acţionar (fila 105).

De asemenea, din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C N, ca bunuri proprii dobândite după încetarea căsătoriei sale cu C V urmare a decesului acesteia din data de 02.01.1999, conform art. 37 Cod familiei cu referire la art. 31 Cod familiei fac parte şi sumele de bani aflate la data decesului (13.06.2005) în patrimoniul acestuia, respectiv:

1.suma de 2448,67 lei conform libretului CEC, care se afla în stare activă la data decesului titularului cu suma respectivă în sold, conform adresei emisă de CEC Sucursala Buzău (fila 133).

2.suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit CEC, depozit constituit la termen cu rată fixă a dobânzii pe o perioadă de 24 luni şi care conform adresei emisă de CEC Sucursala Buzău se afla, cel puţin la data respectivă (28.03.2006), în stare activă cu soldul indicat. Întrucât depozitul este la termen pe o perioadă de 24 luni, până la ultima scadenţă din data de 16.03.2008, operaţiunile efectuate beneficiază moştenitorilor legali în cotele stabilite corespunzător fiecăruia conform prezentelor considerente.

3.suma totală de 8606,66 lei, conform libretului CEC, depozitul 1 şi 2 aflat în copie la filele 289-291 din dosar şi care a fost lichidat de către intervenientul P N D la data de 15.06.2005 în baza dispoziţiei testamentare – cerere (fila 326), aşa cum rezultă din adresa emisă de C.E.C. – Sucursala Buzău (fila 145).

Instanţa va reţine referitor la suma totală de 8606,66 lei, ce a fost încasată de către intervenientul P N D prin lichidarea celor două depozite constituite pe libretul CEC că a fost utilizată de acesta în scopul acoperirii cheltuielilor de înmormântare şi cu pomenirile ulterioare până la 40 zile ale defunctului C N parţial, până la concurenţa sumei de 3032,47 lei, aşa cum rezultă din nota de calcul aflată la filele 40,43,46 din dosar alcătuită de intervenienţii P N D şi P T, care se coroborează cu recunoaşterea reclamantului, în sensul că aceste cheltuieli au fost susţinute de către intervenienţi, dar din chiar economiile defunctului, recunoaştere consemnată la punctul VIII din completarea la acţiunea introductivă (fila 67), care conform dispoziţiilor art. 1204 Cod civil are, sub aspect probatoriu, valoarea juridică a unei mărturisiri. Situaţia de fapt astfel reţinută cu privire la aceste sume de bani este confirmată şi de către pârâta D I C la răspunsul formulat de aceasta la întrebarea nr. 13 din interogatoriul luat la propunerea intervenienţilor P N D şi P T (fila 230).

Aceste două recunoaşteri exprese ale reclamantului şi pârâtei D IC în privinţa faptului că intervenienţii au efectuat cheltuieli legate de înmormântarea defunctului C N şi datinile creştineşti corespunzătoare din economiile defunctului sunt în concordanţă şi cu declaraţia martorei P M C (fila 258), care arată că intervenientul PD a fost cel care a suportat cheltuielile (…) legate de înmormântare, haine, maşina mortuară, precum şi cu pomenirile ulterioare.

Coroborând toate aceste mărturisiri şi declaraţii cu conţinutul bonului fiscal (fila 41), al bonului fiscal, al bonului fiscal (fila 42) şi al celorlalte bonuri fiscale aflate la filele 44, 45, 47, 48, 49, instanţa va reţine că totalul cheltuielilor de înmormântare şi pomenirile ulterioare ale defunctului C N totalizează suma de 3032,47 lei, sumă provenind din economiile făcute de către defunct în timpul vieţii sale, conform libretului C.E.Ccu 2 depozite, lichidat de intervenientul P N D.

Instanţa a înlăturat din totalul cheltuielilor prezentate de intervenienţii P N D şi P T în nota de calcul (filele 40, 43 şi 46) sumele de 660 lei reprezentând cheltuieli spitalizare (doctor, anestezist, asistente, brancardieri), ca fiind sume plătite de către intervenient fără temei legal şi care în plus nu au fost dovedite în condiţiile dispoziţiilor art.1169 Cod civil şi de 161,28 lei, reprezentând plata facturilor la utilităţile pentru imobilul, aparţinând defunctului C N, deoarece acestea au fost achitate după decesul proprietarului din banii provenind din depozitul CEC al cărui titular a fost defunctul şi care a fost lichidat de intervenientul P N D, astfel cum rezultă din copiile facturilor fiscale şi ale chitanţelor aflate la filele 50-53, conform cărora aceste utilităţi au fost plătite în perioada 17.06.2005-19.09.2005, ulterior decesului intervenit la data de 13.06.2005.

Întrucât toate sumele de bani care ar fi constituit pasivul succesoral au fost suportate exclusiv din economiile defunctului, deci din activul succesoral ce a acoperit integral pasivul, instanţa va constata că din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C N nu se include pasivul succesoral, ci numai bunuri corporale şi incorporale mobile şi imobile aparţinând activului succesoral.

Pe de altă parte, pentru diferenţa de 5574,19 lei intervenienţii PN D şi PT, care şi-au însuşit întreaga sumă de 8606,66 lei de pe libretul CEC şi din care au consumat suma de 3032,47 lei, conform celor expuse anterior, sunt sub incidenţa de aplicare a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, conform căruia se instituie o obligaţie de restituie atunci când se produce o mărire a patrimoniului unei persoane pe seama patrimoniului altei persoane.

În cauza dedusă judecăţii intervenienţii P N D şi P T şi-au mărit patrimoniul pe seama patrimoniului defunctului C N prin însuşirea sumelor consemnate ca depozit CEC de către defunct din perioada vieţii acestuia, după ce a intervenit evenimentul natural al morţii sale. Aşa fiind şi în virtutea principiului enunţat, intervenienţilor P N D şi P T le incumbă obligaţia de aducere la masa de partaj a sumei de 8606,66 lei, din care vor fi deduse cheltuielile ulterioare decesului lui C N în cuantum de 3032,47 lei.

Faţă de pretenţiile intervenienţilor P N D şi P T în sensul constatării dreptului lor de proprietate asupra bunurilor succesorale mobile şi imobile ale defunctului C N întemeiate pe existenţa unui contract de întreţinere încheiat cu acesta şi consemnat în cuprinsul înscrisului sub semnătură privată intitulat în acest fel (fila 37), instanţa reţine următoarele:

Din mărturisirile coroborate ale intervenienţilor P N D şi P T consemnate la răspunsul la întrebarea nr.9 din interogatoriul propus de reclamantul N N (filele 229 şi 243) rezultă că înscrisul sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” a fost redactat pe calculatorul personal al intervenienţilor în perioada sărbătorilor de iarnă 2004-2005, fiind conceput după un model găsit pe internet.

În această privinţă înseşi mărturisirile intervenienţilor sunt contradictorii în sensul că intervenientul P N D susţine că înscrisul a fost redactat „la iniţiativa bunicului după un model al unui nepot al său luat de pe internet”, model ce a rămas în memoria computerului şi de Florii în anul 2005 a fost semnat, iar intervenienta P T declară că înscrisul a fost redactat pe calculatorul personal în perioada sărbătorilor de iarnă 2004-2005 după un model luat de pe internet. Înlăturând aceste neconcordanţe, instanţa va reţine că înscrisul este redactat conform unui model adaptat luat de pe internet şi că, fiind stocat în iarna 2004-2005 în computerul intervenienţilor, a fost semnat de către defunctul C N în data de 21.04.2005.

Conform propriilor declaraţii, intervenienţii P N Dşi PT sunt nepoţi ai defunctului C N, aceştia numindu-l pe defunct „bunic”, cu toate că acesta nu are descendenţi direcţi, iar din declaraţia martorului M A Pl (filele 251-255), instanţa va reţine că martorul asistent la semnarea înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere”, C S este o rudă a defunctului, fiind soţul avocatului ales al intervenienţilor P N D şi P T, C C. Aceasta din urmă nu a mai asistat pe intervenienţi după consemnarea declaraţiei martorului M A P de la termenul de judecată din data de 20.09.2006, ceea ce confirmă interesul cel puţin indirect al acesteia în prezenta cauză, ceea ce contravine codului deontologic al profesiei de avocat. De la termenul de judecată din 18.10.2006 intervenienţii în interes propriu P N D şi P T au fost reprezentaţi şi asistaţi de avocat Toader Niculina, în baza împuternicirii avocaţiale (fila 281).

Aşadar, atât intervenienţii P N D şi P T, cât şi martorul asistent C S sunt rude în linie descendentă colaterală ale defunctului C N, instanţa reţinând starea de fapt chiar pe baza propriilor recunoaşteri ale intervenienţilor coroborate cu declaraţia martorului M A P, audiat la propunerea acestora şi în condiţiile în care intervenienţii au omis în mod vădit intenţionat a depune la dosarul cauzei acte de stare civilă.

Întrucât intervenienţii în interes propriu P N D şi P T sunt moştenitori în linie descendentă colaterală ai defunctului C N în grad mai îndepărtat decât nepoţii de soră ai defunctului, respectiv pârâtele D I C, S M şi reclamantul N N, aceştia prin efectul dispoziţiilor art. 663 Cod civil cu referire la art.672 şi următoarele Cod civil sunt înlăturaţi de la succesiunea defunctului C N de colateralii privilegiaţi în grad mai apropriat, respectiv de părţile din proces, reclamantul N N şi pârâtele D I C şi S M.

Cât priveşte natura juridică a înscrisului sub semnătură privată intitulat „contract de întreţinere” datat 21.04.2005, instanţa va constata că acesta este, conform considerentelor ce vor fi expuse în cele ce urmează,o donaţie deghizată astfel:

Deghizarea donaţiei constă în ascunderea adevăratei naturi juridice a contractului sincer încheiat (donaţie) prin forma ostensibilă a unui contract cu titlu oneros şi este un procedeu juridic folosit în practică deoarece donaţia ca liberalitate alături de legate este supusă reducţiunii după moartea donatorului în scopul de a fi apărată rezerva succesorală a anumitor categorii de moştenitori legali .

Chiar în formă deghizată donaţia trebuie să respecte forma autentică impusă de art. 813 Cod civil indiferent dacă aceasta este reală ori simulată. Aşadar, actul public care deghizează donaţia trebuie să fie încheiat în formă autentică pentru validitatea donaţiei însăşi.

În lipsa formei prevăzute de lege donaţia reală sau simulată este nulă absolut potrivit dispoziţiilor art. 813 Cod civil.

Cât priveşte proba acestei deghizări aceasta poate fi făcută de terţi prin orice mijloc de probă pentru a se dovedi că în realitate a fost încheiat un contract de donaţie şi nu cel consemnat în înscrisul aparent .

În acest sunt dispoziţiile art. 845 Cod civil care instituie în favoarea moştenitorilor donatorului o prezumţie relativă potrivit căreia înstrăinarea cu titlu oneros sub forma unei rente viagere sau cu rezerva dreptului de uzufruct către un moştenitor în linie descendentă, directă se prezumă că reprezintă o donaţie deghizată.

Revenind la actul supus analizei instanţa va reţine că pentru determinarea naturii juridice a contractului pe care îl consemnează trebuie cercetată intenţia părţilor rezultată din conţinutul clauzelor inserate de părţi precum şi din împrejurările de fapt concrete în care acesta a fost redactat.

Faţă de împrejurarea că aşa cum s-a reţinut anterior forma contractului a fost inspirată dintr-un model aflat pe internet şi identificat de intervenienţii P N D şi P T cu câteva luni înainte ca înscrisul să fie semnat de către defunctul C N, faţă de împrejurarea că în perioada 21.04.2005–13.06.2005 defunctul C N nu s-a aflat în întreţinerea directă a intervenienţilor, locuind separat de aceştia în localitatea şi nu în municipiul Braşov unde locuiesc intervenienţii, iar în această perioadă părţile din pretinsul contract de întreţinere s-au întâlnit, aşa cum a rezultat din declaraţiile martorilor de două ori, respectiv la începutul lunii aprilie, de Florii şi cu două zile înainte de decesul lui C N, când acesta a fost luat la domiciliul intervenienţilor, reţinând că defunctul avea mijloace proprii de întreţinere, concretizate în mai multe economii şi depozite bancare, astfel cum s-a reţinut în prezentele considerente, dar şi faţă de împrejurarea că defunctul a consemnat în cuprinsul pretinsului contract de întreţinere întreaga sa avere mobilă şi imobilă, instanţa va reţine că intenţia defunctului de a înstrăina bunurile ce formează obiectul înscrisului s-a făcut animus donandi, deoarece în schimbul acestora defunctul nu a beneficiat de nicio contraprestaţie, clauza de întreţinere fiind consemnată exclusiv în mod formal, fără ca aceasta să fie concretizată în acte de întreţinere completă, permanentă, asupra celui ce înstrăina bunurile sale. Mai mult, după decesul autorului părţilor, C N intervenienţii P N D şi P T au folosit exclusiv sumele de bani economiste de defunct în timpul vieţii sale pentru a îndeplini ritualurile de înmormântare şi pomenirile ulterioare, astfel cum s-a reţinut în prezentele considerente, neavând intervenienţii nicio contribuţie proprie la aceste cheltuieli.

Întrucât s-a dovedit că intenţia de înstrăinare a bunurilor defunctului C N a fost făcută animus donandi către intervenienţii P, înscrisul sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere datat 21.04.2005 este o donaţie deghizată, întrucât deşi s-a stipulat o sarcina de întreţinere în favoarea înstrăinătorului, aceasta prin conţinutul său concret este disproporţională în raport cu valoarea bunurilor ce au format obiectul convenţiei.

Cele două criterii de calificare a naturii juridice a contractului sunt criteriul obiectiv ce reprezintă valoarea întreţinerii ce este puternic afectată de elementul alea şi criteriul subiectiv reprezentat de intenţia părţilor. Or, prin conţinutul convenţiei încheiată la data de 21.04.2005 au fost asigurate avantaje exclusiv de partea intervenienţilor, constând în intenţia de dobândire a bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui C N, fără ca defunctul să beneficieze de întreţinere, aşa cum s-a arătat anterior .

Şi din acest punct de vedere convenţia defunctului şi a intervenienţilor este o donaţie deghizată, întrucât aceasta nu are caracter sinalagmatic, nefiind inserate clauze contractuale şi prestaţii reciproce între părţi.

Pe de altă parte, coroborând dispoziţiile art.30-31 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu dispoziţiile legale generale ce reglementează condiţiile de validitate a convenţiilor respectiv art. 948 şi următoarele Cod civil, instanţa va aprecia că defunctul C N era în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. 4 din Legea 17/2000 persoană vârstnică în privinţa căreia urma a fi asigurată asistenţa socială reglementată de această lege, deoarece defunctul nu a avut reprezentarea consecinţelor juridice ale actului pe care l-a întocmit cu intervenienţii, întrucât, conform declaraţiilor martorilor acesta credea că se angajează să vândă împreună cu intervenienţii proprietăţile sale şi ale lor din Braşov în scopul de a cumpăra o altă locuinţă şi de a se muta împreună cu intervenienţii.

Pe de altă parte, scopul încheierii unei convenţii cu clauză de întreţinere în privinţa defunctului nu se justifică, deoarece acesta nu se afla în nevoie de întreţinere având suficiente mijloace materiale pentru a se întreţine singur şi capacitatea fizică proprie de a locui şi a se întreţine singur, ceea ce a şi făcut de altfel până la deces.

Mai mult, potrivit susţinerilor intervenienţilor, defunctul a cunoscut provenienţa modelului de contract pe care l-a încheiat cu aceştia, faptul că formularul provenea de pe internet şi fără a avea posibilitatea concretă şi reală de a influenţa clauzele contractuale.

Conform art. 30 alin. 1 din Legea 17/2000 persoana vârstnică va fi asistată la cerere ori din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce îi aparţin în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui raza teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă.

Mai mult decât atât, art. 31 din aceiaşi lege stipulează că obligaţia de întreţinere şi de îngrijire precum şi modalităţile practice de executare a acestor obligaţii vor fi menţionate expres în actul juridic încheiat de notarul public .

Aşadar, orice act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit încheiat de o persoana vârstnică în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. 4 din Legea 17/2000 trebuie încheiat în forma autentică la notariat. Şi pentru aceste considerente convenţia consemnată în înscrisul sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere datat 21.04.2005 este nulă absolut.

Faţă de cele ce preced, văzând şi dispoziţiile art.49-52 Cod procedură civilă cu referire la art. 948 şi următoarele Cod civil, instanţa va respinge cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenienţii P N D şi P T şi va constata nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat contract de întreţinere din data de 21.04.2005.

Prin cererea de intervenţie în interes propriu formulată la data de 30.11.2006 intervenientul V F a solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate că este proprietarul suprafeţei de 0,60 ha teren, situat în sola nr. 116 din titlul de proprietate, aceasta nefăcând parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C N, deoarece acesta prin înscrisul denumit „chitanţă” l-a vândut, iar el, intervenientul, în prezenţa martorilor a cumpărat şi a plătit terenul respectiv defunctului. A precizat intervenientul V F că în prezent exploatează acest teren.

Pentru aceleaşi considerente reţinute în privinţa convenţiei încheiate cu intervenienţii P de către defunctul C N în privinţa condiţiilor de validitate a contractului cu titlu oneros încheiat de defunct cu intervenientul V F şi având în vedere faptul că în conţinutul înscrisului sub semnătură privată intitulat chitanţă şi datat 13.04.2005 (fila 301) nu este consemnat preţul vânzării celor 6000 mp teren, văzând dispoziţiile art.1295 Cod civil, instanţa va constata nulitatea absolută a convenţiei ca vânzare-cumpărare, deoarece prestaţia cumpărătorului constând în achitarea preţului vânzării nu este consemnată.

Conform art. 1294-1295 Cod civil preţul ca şi obiect al prestaţiei cumpărătorului urmează a corespunde valorii bunului vândut şi trebuie să fie fixat în bani, determinat sau determinabil conform art. 964 Cod civil, sincer şi serios.

În cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite contractul ca şi vânzare cumpărare este nul absolut, deoarece lipseşte elementul esenţial, având ca obiect prestaţia cumpărătorului asupra căruia trebuie să se realizeze acordul de voinţă al părţilor.

Mai mult, conform dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii 247/2005 terenurile cu sau fără construcţii situate în intravilan şi extravilan indiferent de destinaţia sau de întinderea lor pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii încheiate în formă autentică sub sancţiunea nulităţii absolute.

Faţă de aceste dispoziţii legale înscrisul sub semnătură privată intitulat chitanţă încheiat la data de 13.04.2005 între defunctul C N şi intervenientul în interes propriu V F este nul absolut.

Faţă de cele ce preced, văzând şi dispoziţiile art. 49-52 Cod procedură civilă cu referire la art. 948 şi următoarele Cod civil, art.1294-1295 Cod civil şi art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii 247/2005, instanţa va respinge cererea de intervenţie în interes propriu promovată de intervenientul V Fl şi va constata nulitatea absolută a înscrisului sub semnătură privată intitulat chitanţă din data de 13.04.2005.

Având în vedere prevederile art. 728 C.civ. potrivit cărora „nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”, dar şi lucrările de specialitate efectuate în prezenta cauză de către experţii judiciari cu menţiunea că raportul de expertiză întocmit de expert P A S în varianta unică propusă va fi rectificată de instanţă, urmează ca acţiunea astfel cum a fost formulată de reclamantul N N să fie admisă, iar potrivit dispoziţiilor art. 673 5 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 673 9 C.pr.civ. instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunilor rămase de pe urma defuncţilor C V şi C N astfel:

Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctei C V, al cărei deces a survenit la data de 02.01.1999, având ultim domiciliu în …prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, lucrări ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi va atribui părţilor loturile formate, astfel:

LOTUL 1 – pârâtei C E compus din: 1 covor oltenesc din lână 2/3 m, 1 covor iută 2/3 m, măsuţă dreptunghiulară, dormeză cu spătar, aragaz cu 3 ochiuri Carpaţi, masă 1/0,8 m, 502 litri vin, 337 litri ţuică, certificatul de acţionar, bunuri mobile în valoare totală de 4 054 lei;

– dă sultă pârâtei O V suma de 50 lei, corespunzător certificatului de acţionar.

LOTUL 2 – pârâtei O V compus din: 1 covor oltenesc din lână 2/3 m, 1 covor iută 2/3 m, bufet bucătărie, măsuţă cu 3 picioare, dormeză cu 2 spătare, 573 litri vin, 324 litri ţuică, bunuri mobile în valoare totală de 3 954 lei.

– primeşte sultă de la pârâta C E suma de 50 lei, corespunzător certificatului de acţionar.

LOTUL 3 – soţului supravieţuitor C N compus din: un şifonier în 3 uşi din furnir nuc, o toaletă cu oglindă din furnir nuc, 2 mese extensibile, o masă rotundă din pal furniruit, un studio cu ladă, un recamier, 2 fotolii fixe cu faţă din stofă roşie şi braţe de lemn, 2 lustre cu 3 braţe, o lustră cu 2 braţe, 3 plăpumi din lână, un cuier pom, o canapea extensibilă cu faţă din stofă, 10 scaune de lemn cu spătar, 1 covor iută 2/3 m, 1 şifonier în 2 uşi din pal furniruit, traversă supraelastică 0,7/3 m, un casetofon Domotec, 2 veioze, 1 cuier capitonat imitaţie piele, 1 icoană, 1 frigider, 1 masă de lemn 1,3/0,8 m, 1 instant, 1 radio, 1 maşină de spălat Albalux nouă, 1 butelie aragaz, 1 vermorel cupru, 2 bidoane de plastic de 140 l, 1 bidon plastic de 200 l, 4 bidoane de 20 l, 5 bidoane de 60 l, 1 bidon de plastic de 30 l, 1 zdrobitor de struguri, 1 butoi de lemn de 550 l, 1 butoi de 440 l, 2 butoaie de 80 l, 1 butoi de 50 l, 1 butoi de 250 l, 1 butoi de 500 l, 1 butoi de 300 l, 1 budană de 2 000 l, 5 damigene de 50 l, 2 damigene de 50 l, 3 damigene de 10 l, 1 cadă de lemn de 150 l, 1 pâlnie de lemn, 2 fierăstraie de mână, 1 cântar cu tas, 1 cântar cu greutăţi, 1 cadă baie din tablă, 864 l ţuică, bunuri mobile în valoare totală de 13 181 lei, care se reiau în masa succesorală a defunctului C N.

De asemenea, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor în privinţa succesiunii defunctului C N al cărui deces a survenit la data de 13.06.2005, având ultimul domiciliu în comuna Pietroasele, judeţ Buzău prin omologarea raportului de expertiză întocmit de expert Velicu Tudorel în varianta unică propusă, a raportului de expertiză întocmit de expert Poncea Andronache Stroe în varianta unică propusă şi rectificată şi a raportului de expertiză întocmit de expert Radu Gabriela completat în varianta unică propusă, lucrări ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi va atribui părţilor loturile formate, astfel:

LOTUL 11 – reclamantului N N compus din: imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în ……… împreună cu terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 700 m.p., bunuri imobile în valoare totală de 25836,14 lei, depozitul bancar deschis la BRD în valoare de 7 580 lei;

– dă sultă pârâtei D I C suma de 937 lei;

– dă sultă pârâtei S M suma de 298,34 lei;

LOTUL 21 – pârâtei D IC compus din: 0,60 ha teren vie în tarlaua 121, 0,3867 ha teren arabil în tarlaua 131, 0,60 ha teren arabil în tarlaua 116, 0,68 ha teren arabil în tarlaua 118, 2 448,67 lei din depozitul CEC, 12 798,12 din depozitul CEC, 1 şifonier în 3 uşi, 1 toaletă cu oglindă, 1 masă extensibilă, 1 studio cu ladă, 1 lustră cu 3 braţe, 2 plăpumi de lână, 1 cuier lemn, 1 canapea extensibilă, 10 scaune cu spătar, 1 cuier capitonat, 1 butelie de aragaz, 1 vermorel cupru, 5 bidoane de 60 l, 1 bidon de 39 l, 1 cadă baie, 1 butoi de 250 l, 1 butoi de 500 l, 1 butoi de 300 l, 1 budană de 2 000 l, 1 cadă de lemn de 150 l, 1 pâlnie de lemn, 1 frigider, 1 butoi de lemn de 550 l, 1 butoi de lemn de 440 l, 1 ferăstrău de mână, 1 cântar cu greutăţi, 1 zdrobitor, 864 l ţuică, bunuri în valoare totală de 31 443,79 lei;

– primeşte sultă de la reclamantul N N suma de 937 lei.

LOTUL 31 – pârâtei S M compus din: 0,12 ha teren vie situat în tarlaua 121, 0,3333 ha teren arabil situat în tarlaua 131, 1 maşină de cusut Singer, 1 masă extensibilă, 1 masă rotundă, 1 recamiere, 2 lustre cu 2 braţe, 1 plapumă lână, 1 covor iută 2/3 m, 1 şifonier cu 2 uşi, 1 traversă supraelastică, 1 casetofon Domotec, 2 veioze, 1 masă lemn, 1 bidon plastic 140 l, 1 bidon plastic 200 l, 4 bidoane plastic de 20 l, 2 butoaie de 80 l, 1 butoi de 50 l, 2 damigene de 5 l, 3 damigene de 10 l, 1 icoană, 1 ferăstrău de mână, 1 cântar de tas, 2 fotolii fixe, 1 tocitoare de 1000 l, 1 tocitoare de 500 l, 1 tocitoare de 700 l, 1 tocitoare de 800 l, 1 radio, 1 maşină de spălat, 1 cântar cu greutăţi, 1 butelie de aragaz, 5 573,53 lei din depozitul CEC lichidat de intervenientul P N D şi certificatul de acţionar, bunuri în valoare totală de 12 854,66 lei;

– primeşte sultă de la reclamantul N N suma de 298,34 lei.

Cât priveşte soluţionarea cererii reconvenţionale formulată de pârâta-reclamantă C E, precum şi soluţionarea celor două cereri de intervenţie în interes propriu promovate de intervenienţii P N D, P T şi V F, instanţa având în vedere aceleaşi considerente de fapt şi de drept reţinute în încheierea de admitere în principiu, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, le va respinge, aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 276 C.pr.civ., instanţa va compensa cheltuielile de judecată şi având în vedere cotele succesorale culese de părţi, precum şi valoarea totală (3056,90 lei) acestor cheltuieli suportate de reclamant, va obliga pârâta D IC la plata sumei de 1232,90 lei cu acest titlu către reclamant şi pe pârâta S M la plata sumei de 526,56 lei cu acelaşi titlu către reclamant.

Etichete: