Top

CIVIL.PLANGERE CONTRAVENTIONALA. DEPASIREA VITEZEI LEGALE. IDENTITATEA INTRE PERSOANA CARE A CONDUS AUTOTURISMUL SI PERSOANA SANCTIONATA CONTRAVENTIONAL

La data de 15.04.2008, s-a înregistrat pe rolul instanţei plângerea contravenţională formulată de petentul VA împotriva procesului verbal încheiat de IPJ-SPR Buzău.

A invocat excepţia nulităţii absolute a procesului verbal încheiat de IPJ-SPR Buzău.

În motivare, a arătat că acesta nu cuprinde unul din elementele esenţiale de validitate prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/2001 ; a precizat că nu el a condus autoturismul menţionat în procesul verbal, la data şi la ora indicate. Înainte cu 200 m până la oprirea autovehiculului de către agentul constatator, maşina a fost condusă de o altă persoană, care a trecut în partea dreaptă, iar petentul a trecut la volan.

Apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2/2001, cu referire la lipsa menţiunilor privind numele şi prenumele contravenientului.

A mai arătat că agentul constatator nu face încadrarea decât în ceea ce priveşte sancţiunea complementară, fără a face referire şi la temeiul de drept al sancţiunii principale- amenda.

Pe fond, apreciază că în mod netemeinic şi nelegal agentul constatator a dispus sancţionarea sa, având în vedere faptul că la momentul detectării vitezei cu aparatul radar, nu el conducea maşina şi crede că aparatul cu care a fost înregistrată maşina nu corespunde normelor în vigoare ; nu s-a făcut dovada că aparatul radar a fost pus în funcţiune de personal calificat şi dacă la data şi ora respectivă aveau un ordin de serviciu pentru zona respectivă.

În drept, a invocat art. 31 alin. 1 corob. cu art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 modif.

S-au depus la dosar copii de pe : CI petent, proces verbal de contravenţie, planşă fotografică, buletin de verificare metrologică, raportul agentului constatator, atestat.

Intimatul a formulat Întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii reclamantului.

În motivare, a arătat că aparatul radar este verificat metrologic şi declarat corespunzător ; după aplicarea sancţiunii contravenţionale petentul a declarat în procesul verbal că nu are menţiuni de formulat, după care a semnat procesul verbal, ceea ce echivalează cu recunoaşterea abaterii comise. De asemenea , petentul nu a adus la cunoştinţă agentului de circulaţie, în momentul opririi sale, faptul că o altă persoană ar fi condus autovehiculul, astfel cum susţine în plângerea contravenţională.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de 31.03.2008 petentul VA a fost sanctionat contraventional cu o amendă în cuantum de 300 lei prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, întrucât a condus autoturismul pe DN2 E85, pe raza localitătii Spătaru, cu o viteză de 82 km/h.

Această situatie de fapt rezultă cu certitudine din plansa fotografică atasată de intimată la dosar.

În ceea ce priveste exceptia nulitătii absolute a procesului-verbal de constatare a contraventiei, încheiat la data de 31.03.2008 invocată de petent, aceasta urmează să fie respinsă întrucât petentul nu a comunicat organelor de politie si nu a solicitat acestora să consemneze la rubrica mentiuni din cuprinsul procesului-verbal datele de stare civilă ale presupusei persoane care ar fi condus autoturismul la momentul înregistrării de către aparatul radar.

Asa după cum rezultă din plansa foto atasată la dosar, autoturismul în cauză a fost înregistrat de aparatul radar la ora 16,31 iar procesul-verbal de constatare a contraventiei a fot încheiat la ora 16,33, oră necontestată de către petent, în intervalul de aproape 2 minute acesta neavând timp să urce la volan după o prealabilă oprire care ar fi fost observată de altfel si de către lucrătorul de politie, caz în care ar fi solicitat petentului sau acelei presupuse persoane aflată la volan datele de stare civilă în vederea sanctionării.

Însă petentul nici în cuprinsul plângerii nu a identificat persoana care ar fi condus autoturismul la acel moment.

Rezultă astfel în mod indubitabil faptul că petentul a condus autoturismul la momentul înregistrării de către aparatul radar.

Faţă de cele menţionate anterior, instanţa va respinge excepţia nulităţii absolute a procesului verbal de contravenţie încheiat de IPJ Buzău, invocată de petent.

Agentul constatator a făcut o corectă încadrare juridică a contraventiei săvârsite de către petent si a aplicat sanctiuni principale si complementare corespunzătoare.

În ceea ce priveste aparatul radar care a înregistrat viteza autoturismului condus de petent la data de 31.03.2008, acesta este verificat metrologic si declarat admis asa după cum rezultă din buletinul de verificare metrologică emis de Institutul National de Metrologie iar agentul constatator posedă atestatul pentru folosirea instalatiilor de supraveghere video si de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor.

În consecintă, pe fond, instanta urmează să respingă plângerea contraventională formulată de petentul VA împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei încheiat la data de 31.03.2008 de intimata I.P.J. Buzău.

Etichete: