Top

Anularea procesului verbal de contraventie

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin plângerea înaintată pe rolul Judecătoriei Constanţa în data de 11.11.2008 şi înregistrată sub nr. 25090/212/2008 petentul a solicitat instanţei anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr. 2234547 prin care a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 486 de lei şi cu măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 49 din OUG 195/2002, constând în aceea că în data de 06.11.2008, în jurul orei 12.00, aflat la volanul autoturismului marca Peugeot cu nr. de înmatriculare …, pe raza localităţii Dărmăneşti a fost depistat de aparatul radar conducând cu viteza de 104 km/h.

In motivarea plângerii petentul a arătat că nu a circulat cu viteza de 104 km/h şi că procesul verbal este nul întrucât agentul constatator nu a ţinut cont de marja de eroare pe care o au aparatele radar iar agentul constatator nu a făcut menţiunea dacă autovehiculul pe care era montat aparatul radar se afla în mişcare sau era staţionat.

în drept petentul a invocat dispoziţiile Normei de metrologie legală NML 021-05.

în dovedirea cererii petentul a depus la dosarul cauzei copia procesului verbal seria PCA nr. 2234547 (fila 5).

Potrivit art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 15 lit. i din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 1 din OG 32/1995 privind timbrul judiciar, plângerea contravenţională formulată de petent este scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

în cauză intimata IPJ Bacău a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Constanţa întrucât contravenţia a fost săvârşită în oraşul Dărmăneşti din judeţul Bacău.

în drept intimata a invocat dispoziţiile art. 49 OUG 195/2002.

în susţinerea apărărilor intimata a depus la dosarul cauzei planşă foto (fila 7), buletin de verificare metrologică nr. 0163827/08.09.2008 (fila 8), atestatul agentului constatator pentru a desfăşura activităţi în calitate de operator radar (fila 8), copie

registru de evidenţă a constatărilor privind depăşirea vitezei legale (fila 9), raportul agentului constatator care a aplicat sancţiunea contravenţională (fila 10).

în şedinţa publică din data de 17.12.2008 Judecătoria Constanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Moineşti. Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 12.02.2009 sub nr. 590/260/2009.

La termenul de astăzi instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria PCA nr. 2234547 petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 486 de lei şi cu măsura tehnico administrativă de reţinere a permisului de conducere pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 49 din OUG 195/2002, constând în aceea că în data de 06.11.2008, în jurul orei 12.00, afiându-se la volanul autoturismului marca Peugeot cu nr. de înmatriculare …, pe raza localităţii Dărmăneşti petentul a fost depistat de aparatul radar conducând cu viteza de 104 km/h. Contravenientul a semnat procesul verbal de contravenţie.

Analizând legalitatea procesului verbal de contravenţie instanţa apreciază că acesta este legal întocmit, respectând dispoziţiile art. 16-17 din OG 2/2001.

în ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal de contravenţie instanţa constată că potrivit art. 1169 C.civ. „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”. în cauză petentul nu a făcut nici o dovadă pentru a stabili o altă situaţie de fapt decât cea reţinută în procesul verbal de contravenţie şi a răsturna prezumţia de legalitate şi veridicitate pe care o are procesul verbal de contravenţie.

Pe de altă parte probele administrate în dosar au confirmat situaţia de fapt stabilite în procesul verbal de contravenţie. Astfel, petentul a fost depistat de aparatul radar conducând cu viteza de 104 km/h aşa cum rezultă din planşele foto depuse la dosar (fila 7), aparatul radar fiind verificat metrologic aşa cum rezultă din buletinul de verificare metrologică nr. 0163827/08.09.2008 (fila 8), iar agentul constatator care a aplicat sancţiunea având calitatea de operator radar aşa cum rezultă din atesattul de la fila 8.

în ceea ce priveşte apărarea petentului că agentul constatator nu a făcut menţiunea dacă vehiculul pe care a fost amplasat aparatul radar se afla în mişcare sau era staţionat instanţa constată că acesta nu este un motiv de anulare a procesului verbal întrucât, aşa cum rezultă din buletinul de verificare metrologică de la fila 8, aparatul radar este omologat să măsoare viteza cu care circulă vehiculele atât când este montat pe vehicule aflate în mişcare cât şi pe vehicule staţionate.

Susţinerea petentului că agentul constatator nu a ţinut cont de marja de eroare a aparatului radar de 3% din valoarea convenţională adevărată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/fa prevăzută de norma de metrologie legală nu poate fi reţinută de către instanţă întrucât marja de eroare sus menţionată trebuie avută în

vedere la omologarea aparatului radar, această marjă de eroare fiind luată în calcul de aparatul radar omologat. Nu este în sarcina agentului constatator să consemneze în procesul verbal de contravenţie o altă viteză decât cea pe care o înregistrează aparatul radar.

Pe de altă parte, chiar luând în calcul această marjă de eroare, având în vedere că petentul a condus cu 104 km/h, viteza ar fi fost de 101 km/h, ceea ce ar fi dus la încadrarea contravenţiei la aceeaşi categorie de depăşire a limitei de viteză care atrage aceeaşi sancţiune.

In consecinţă, având în vedere că procesul verbal este legal şi temeinic întocmit instanţa urmează să respingă plângerea ca neîntemeiată şi să menţină procesul verbal de contravenţie seria PCA nr. 2234547 încheiat de către intimată în data de 06.11.2008, ca fiind legal şi temeinic întocmit.

HOT.

07.04.2009

Respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată.

Menţine procesul verbal de contravenţie seria PCA nr. 2234547 încheiat de către intimată în data de 06.11.2008, ca fiind legal şi temeinic întocmit. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.04.2009.

Etichete: