Top

Potrivit dispoziţiilor art.49 din Legea nr.10/2001 modificat în art.48 alin.1 – prin Legea nr.247/2005, chiriaşii au dreptul la despăguburi pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţii de locuinţă prin îmbunătăţirile necesare şi utile. Alin.2 În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligaţia de despăgubiri prevăzută de alin.1 revine persoanei îndreptăţită

Prin sentinţa civilă nr.3942/30 iunie 2005 pronunţată în dosarul

nr.4093/2005 Judecătoria Brăila a respins acţiunea pentru lipsa calităţii

procesuale pasive a pârâţilor. A disjuns cerere reconvenţională a pârâţilor

prin formarea unui nou dosar.

Pentru a pronunţa această sentinţă Judecătoria Brăila a reţinut

că reclamanţii au solicitat obligarea pârâtului la plata contravalorii

îmbunătăţirilor aduse imobilului în sumă de 34.000.000 lei şi stabilirea unui

drept de retenţie asupra imobilului până la plata sumei şi a cheltuielilor de

judecată.

Judecătoria Brăila a constatat că acţiunea a fost formulată

împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, motivând că

reclamanţii în calitate de chiriaşi trebuiau să se îndrepte împotriva

proprietarului iniţial căruia i s-a retrocedat imobilul în temeiul Legii 10/1991

în conformitate cu dispoziţiile art.49 alin.2 din lege.

Recurenţii au susţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile

art.43 din OG nr.40/1999 care constituie o reglementare specială în raport

cu Legea 10/2001 cu privire la protecţia chiriaşilor din spaţiile cu destinaţie

de locuinţă.

S-a susţinut că are dreptul la despăgubiri pentru sporul de

valoare adus locuinţei prin îmbunătăţirile necesare şi utile efectuate cu

aprobările prevăzute de lege confirmate pe bază de acte justificative.

Apelantul a susţinut că în cazul înstrăinării locuinţei, chiriaşul

poate pretinde plata despăgubirilor de la noul proprietar care are acţiune în

regres.

Intimatul prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului

deoarece art.49 alin.2 din Legea nr.10/2001 prevede că în cazul în care

imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil cum este şi cel în

cauză, obligaţia de despăgubire pentru îmbunătăţirile necesare şi utile

efectuate de chiriaş revine persoanei îndreptăţite.

Tribunalul Brăila examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei a

respins recursul pentru următoarele considerente:

Situaţia juridică a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada

6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 este reglementată prin Legea 10/2001.

OUG nr.40/1999 nu reglementează raporturi juridice izvorâte din Legea nr.

10/2001 pentru că este anterioară acestei legi.

Prin urmare art.43 din OUG nr.40/1999 nu este aplicabil în

speţă, deoarece acest act normativ se referea la chiriaşii din imobilele

restituite în baza Legii nr.112/1995.

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.49 din Legea nr.10/2001

în baza căruia s-a dispus restituirea imobilului către foştii proprietari, care

au calitatea de persoane îndreptăţite în sensul legii.

În aceste condiţii chiriaşii au dreptul la despăgubiri pentru

sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia de locuinţă prin

îmbunătăţirile necesare şi utile de la persoana îndreptăţită la retrocedare.

Art. 52 din Legea nr.10/2001 prevede că la data intrării în

vigoare a acestei legi, se abrogă orice dispoziţie contrară.

Art.43 din OUG nr.40/1999 nu poate fi aplicat deoarece nu se

poate dispune cu privire la aceeaşi situaţie juridică prin două dispoziţii

contrare.

În acest caz, calitatea procesuală activă o au persoanele

îndreptăţite la restituirea în natură a imobilului în litigiu, nicidecum

cumpărătorul acestuia de la persoana căreia ia fost restituit imobilul.

Este evident că ultima dispoziţie legală se aplică, întrucât în

succesiunea actelor normative care au reglementat regimul juridic al

imobilelor preluate în mod abuziv, ultima normă legală este cea prevăzută

de art.49 din Legea nr.10/2001.

(Tribunalul Brăila – Decizia civilă nr.207/14 septembrie 2005)

Etichete: