Top

CIVIL.ADMISIBILITATEA ACŢIUNII ÎN EVACUARE FORMULATĂ DE PROPRIETARUL IMOBILULUI ÎMPOTRIVA PERSOANEI CARE ÎL OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV. APLICABILITATEA PREVEDERILOR ART.480 COD CIVIL. NETEMEINICIA CERERII RECONVENŢIONALE ÎN DESPĂGUBIRE.

Prin acţiunea introductivă de instanţă reclamanta C.O. a chemat în judecată pe pârâţii T.I. şi T.C.solicitând evacuarea acestora din imobilul situat în comuna Cilibia,învederând că este proprietara construcţiei şi a suprafeţei de 5.000 mp potrivit contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.3943/12.10.2006 şi că pârâţii îl ocupă abuziv.

In drept,au fost invocate prevederile art.475 şi 480 cod civil.

Pârâţii au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională potrivit prevederilor art.115-119 cod procedură civilă.Pe cale de întâmpinare au solicitat în principal respingerea acţiunii motivat de faptul că reclamanta deţine numai nuda proprietate a imobilului,uzufructul aparţinând vânzătoarei , că acţiunea pe care trebuia să o promoveze era cea în revendicare întrucât urmăreşte dobândirea posesiei şi că imobilul în litigiu l-au deţinut în calitate de proprietari şi drept urmare nu este vorba de un raport juridic locativ pentru a fi consideraţi toleraţi.Pe cale reconvenţională au solicitat obligarea reclamantei la despăgubiri constând în îmbunătăţirile aduse imobilului.

Au fost administrate probe cu acte,interogatorii,martori şi cercetare la faţa locului.

S-a respins cererea pârâţilor-reclamanţi în ceea ce priveşte efectuarea în cauză a unei expertize tehnice judiciare de evaluare a pretinselor îmbunătăţiri.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa a reţinut că imobilul în litigiu a aparţinut autorilor reclamantei-pârâte,că acesta a fost trecut abuziv în proprietatea statului,că prin decizia civilă nr.890/28.09.2008 a Tribunalului Buzău,irevocabilă prin decizia civilă nr.26/23.02.2006 a Curţii de Apel Ploieşti,imobilul a fost retrocedat mamei reclamantei,care la rândul său l-a înstrăinat acesteia.

De asemenea,instanţa a mai reţinut că într-adevăr pârâţii-reclamanţi au deţinut imobilul în litigiu,iniţial cu titlu de chiriaşi şi apoi cu titlu de proprietari,cumpărându-l la licitaţie de la comisia de lichidare a fostei CAP Cilibia,dar toate aceste acte au fost anulate în justiţie,aceştia ocupând imobilul în mod abuziv,fără vreun titlu.

Aşa fiind instanţa a reţinut că reclamanta-pârâtă a făcut dovada calităţii sale de titulară a dreptului de proprietate în întregul său,uzufructuara fiind decedată,beneficiind astfel de toate drepturile conferite de lege proprietarului,conform prevederilor art.480 cod civil.

Prin acţiunea în revendicare,ca acţiune petitorie,o persoană tinde să stabilească direct existenţa dreptului de proprietate în patrimoniul său,ceea ce conduce implicit şi la dobândirea posesiei,dar aceasta apare doar ca efect accesoriu.

In cauza dedusă judecăţii obiectul cererii nu priveşte existenţa dreptului de proprietate ci redobândirea posesiei prin evacuarea pârâţilor-reclamanţi,care folosesc imobilul fără titlu,şi drept urmare o atare acţiune este admisibilă tocmai pe dispoziţiile art.480 cod civil.

Aşa fiind instanţa a admis acţiunea şi a dispus evacuarea pârâţilor-reclamanţi din imobil.

In ceea ce priveşte cererea reconvenţională prin care s-a cerut obligarea reclamantei-pârâte la plata sumei de 5.000 de lei cu titlu de despăgubiri reprezentând îmbunătăţirile aduse construcţiei,instanţa a respins-o ca neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Cu ocazia cercetării la faţa locului,probă dispusă din oficiu în temeiul prevederilor art.215 cod procedură civilă,şi din declaraţiile martorilor audiaţi instanţa a reţinut că într-adevăr pârâţii-reclamanţi au efectuat unele reparaţii şi amenajări la construcţia în litigiu însă acestea nu sunt de natură să-i aducă un spor de valoare,fiind executate strict pentru întreţinere şi pentru menţinerea în stare de utilizare.A mai reţinut instanţa că este real că beciul a fost consolidat prin turnare de beton,că în 2 camere s-a turnat pardoseli din beton,că fisurile existente au fost tencuite,că s-a introdus curent electric trifazic pe lângă cel monofazic existent,însă toate acestea au fost executate în folosul lor pentru că moara de cereale instalată produce trepidaţii foarte mari iar fără amenajările respective clădirea nu putea fi exploatată în condiţii optime.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea apelului şi neexercitarea căii de atac a recursului.

Judecător Marian Bădulescu

Etichete: