Top

Neîncadrea în drept a faptelor comise atrage nulitatea absolută a procesului verbal în condiţiile art.17 cu ref. la art.16 alin.1 din OG 2/2001

Tip: Decizie

Nr/Dată: 129/13.03.2007

Autor: Tribunalul Vrancea

Domenii asociate: Contravenţii

Materia: Contravenţii

Nr/Dată: 129/13.03.2007

Decizie

Autor: Tribunalul Vrancea – Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal

Recurs contencios: Neîncadrea în drept a faptelor comise atrage nulitatea absolută a procesului verbal în condiţiile art.17 cu ref. la art.16 alin.1 din OG 2/2001

Prin sentinţa civilă nr.3987/16.11.2006 a Judecătoriei Focşani s-a constatat nulitatea absolută a procesului-verbal din 13.06.2006 încheiat de Garda Financiară Vrancea pentru petenta SC G.A.SRL Boloteşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Prin procesul-verbal seria F nr.0007029/13.06.2006, petentei i s-a aplicat o amendă de 200 lei pentru săvârşirea a 2 contravenţii prev.de art.41 pct.2 lit.b din Legea nr.82/1991.

Art.41 pct.2 lit.b din Legea nr.82/1991 prevede că nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse, constituie contravenţii.

Textul încriminator se referă la mai multe ipoteze, iar agentul constatator nu a descris fiecare faptă, motiv pentru care s-a constatat nulitatea procesului-verbal şi s-a exonerat petenta de răspundere.

Impotriva sentinţei a declarat recurs agentul constatator.

In motivarea recursului recurenta a arătat că sentinţa este nelegală şi netemeinică întrucât, cele 2 fapte sunt descrise în procesul-verbal, în cauză nefiind incidente dispoziţiile art.17 din O.G.2/2001.

Analizând recursul, tribunalul reţine următoarele :

Potrivit art.16 alin.1 din O.G.nr.2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu, printre altele, şi descrierea faptei şi indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia.

In cazul de faţă, se reţin în sarcina intimatei 2 contravenţii, fără ca acestea să fie încadrate în drept, recurenta limitându-se la indicarea cadrului general al încriminării.

Cum aceasta echivalează cu neindicarea faptei săvârşite, s-a constat că instanţa de fond a apreciat corect situaţia de fapt şi de drept şi în baza art.312 Cod pr.civilă s-a respins recursul ca nefondat.

Etichete: