Top

ACTE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE.REFUZUL AUTORITĂŢII DE A RĂSPUNDE.

Prin acţiunea înregistrata la aceasta instanţa sub nr.572/2006 reclamanta Crăciun Doina a chemat in judecata pe paratele: Arhivele Naţionale – Direcţia Judeteana Brăila, Prefectura Brăila, Primăria com.Cireşu si Primăria com. Zăvoaia solicitând a fi obligate acestea sa-i răspundă la cererile trimise cu confirmare de primire in vederea reconstituirii dreptul de proprietate asupra a 10 ha teren agricol ce a aparţinut autorului ei – Economide Grigore si despagubiri pentru prejudiciul cauzat -60.000.000lei.

In motivarea cererii sale reclamanta arata ca a solicitat in scris instituţiilor parate date(acte) cu privire la terenul de 10 ha (8 ha la Dudescu com.Zăvoaia si 2 ha. Batogu com.Cireşu) respectiv din evidentele acestora (registrele proprietarilor, împroprietăriţilor, recensaminte agricole, acte normative de decorare si conferirea altor drepturi celor decorati–pamant, tabloul cu cei ce au drept la împroprietăriri din 1946), toate cu privire la tatal ei Economide Grigore. Reclamanta arata ca aceste instituţii au in evidentele lor datele solicitate si necesare pentru procesul de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor enunţate, ar cu rea-credinţa refuza sa i le comunice.

Reclamanta depune cererile scrise si înaintate acestor instituţii: la Primăria Zăvoaia – cerere si confirmare de primire din 17 nov. 2005; la Primăria Cireşu – cerere si confirmare de primire din 21 nov. 2005;la Prefectura Brăila cerere si confirmare de primire din 28 NOV 2005 , 30 dec. 2005; la Arhivele Naţionale –jud. Brăila cerere si confirmare de primire din 14 nov. 2005 .Tot reclamanta precizează ca Prefectura Brăila si Arhivele Statului – Brăila au răspuns dar răspunsul o nemulţumeşte fiind dat eronat. Depune adresele 8045/09.12.2005 si 585/12.10.1999 ale Prefecturii Brăila ,428/12 .07. 1999,0-9080/23 07 1998 , C 2707/12.12.2005 ale Arhivelor Statului –Brăila.

Legal citata parata Arhivele Statului –Brăila depune întâmpinare arătând ca a răspuns la toate cererile reclamantei dar nu are nici o vina ca răspunsurile nu sunt cele dorite de reclamanta .Parata arata ca nu a regasit in evidentele sale datele cerute de aceasta, iar la cererea reclamantei a permis acesteia accesul pentru a consulta personal colecţia M.O. 1944-1948.De altfel au fost făcute cercetări de I.J.P. Brăila si s-a constatat ca reclamanta nu figurează înscrisa in evidente ca împroprietărita si nici alte persoane la care face referire. Depune cererea reclamantei din 13 nov. 2005 cu referatul conducătorului instituţiei si referatul cercetătorului desemnat , acte de stare civila ale petentei si autorilor ei, răspunsul instituţiei din 12.12.2005, cererile de studiu din 20 dec. 2005, in copie xerox M.O.nr. 268/18NOV.1944, nr. 168/22 IULIE 1942 , nr.241/18 NOV.1944.

Parata Prefectura Brăila a depus întâmpinare arătând ca acţiunea reclamantei este inadmisibila întrucât cererile si contestaţiile de natura legii 18/1991 sunt de competenta judecătoriei in a cărei raza teritoriala se găseşte terenul solicitat.

Parata Primăria Zăvoaia depune întâmpinare arătând ca într-adevăr cererile referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt de competenta judecătoriei, iar parata Primărie nu are calitate procesuala pasiva fata de cererile reclamantei întrucât acestea intra in atribuţiile Comisiilor locale pentru aplicarea legii 18/1991.

Parata Primăria Com. Cireşu arata ca a respins prin hotărârea 49/martie 2006 cererea reclamantei. Reclamanta formulează răspunsuri la toate întâmpinările arătând ca instituţiile refuza sa-i înainteze datele solicitate fără de care nu i se poate reconstitui dreptul de proprietate asupra terenurilor. Depune adresa nr.C22 din 26 ian 2006 a Arhivelor Statului Brăila, extrase din recensamintele agricole din 1947 la com.Scorţaru Vechi. Prin aceasta considera reclamanta ca a făcut dovada ca exista in arhive documentele cerute.

Instanţa analizând cererea reclamantei in baza înscrisurilor depuse va constata ca aceasta nu este fondata urmând a fi respinsa. Astfel reclamanta si-a întemeiat prezenta cerere pe dispoz.art 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ susţinând ca instituţiile parate refuza sa-i răspundă cererilor formulate.Potriv.art.1 teza 2 legea 554/2004 persoana vătămata intr-un drept al sau de către o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri se poate adresa instantei de contencios administrativ cerand anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.Potriv. art.2 lit g,h din lege sunt astfel sancţionate nesoluţionarea cererii dar si refuzul nejustificat de a soluţiona o crerere. Raportând textele legale la capătul de cerere formulat împotriva paratei Arhivele Naţionale jud.Brăila instanţa va constata ca aceasta a raspuns la toate cererile adresate de reclamanta si a furnizat toate informatiile existente in evidentele ei. Faptul ca aceste raspunsuri nu multumesc pe reclamanta care se vede in situatia de a nu putea dovedi ca este indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,nu echivaleaza nici cu refuzul de a răspunde si nici cu nesoluţionarea cererii. Legea obliga autorităţile sa răspundă petenţilor nu sa răspundă intr-un anumit fel respectiv favorabil. Sub aspectul suspiciunii reclamantei ca aceasta parata ascunde date din evidentele ei si ca răspunsul e eronat instanta va retine ca nici verificarea făcuta de I.J.P.—Brăila nu a evidenţiat greşeli in soluţionarea cererii reclamantei. Dealtfel reclamanta nu a dovedit ca anumite acte exista si parata cu rea-credinţa nu le prezintă întrucât înscrisul depus privitor la recensământul agricol din 1947 priveste o alta comuna (Scorţaru Vechi )si nicidecum Zăvoaia si Cireşu.

Aşa fiind capătul de cerere împotriva Arhivelor Naţionale Brăila va fi respins ca nefondat.

Cu privire la paratele Prefectura Brăila, Primăria Cireşu si Zăvoaia acestea au atribuţiuni stricte stabilite de L.18/1991,169/1997, 1/2000, 247/2005 verificând propriile evidente pentru soluţionarea cererilor. Împotriva soluţiei cuprinse in hotărârea date se poate face plângere funciara la judecătoria competenta. Aceste cereri întemeiate pe legile proprietăţii nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ potriv art.5 alin 2 legea 554/2004.Asa fiind cu privire la paratele Prefectura Brăila, Primăria Cireşu si Primăria Zăvoaia cererea va fi respinsa ca inadmisibila.

Cu privire la capătul de cerere accesoriu referitor la despăgubirile solicitate pentru dauna produsa reclamantei la valoarea celor 10 ha teren, apreciata la 60.000.000.lei rol , instanţa îl va respinge ca urmând soarta principalului.

(Irevocabilă prin Decizia Curţii de Apel Galaţi nr.370/R/26 oct. 2006 a Secţiei de Contencios administrativ şi Fiscal)

Etichete: