Top

Emiterea adeverinţei de proprietate pentru un anume amplasament obligă comisiile de fond funciar la emiterea titlului de proprietate pentru acelaşi amplasament.

ADRESA FISIER

TIP DOCUMENT- sentinţă civilă

Număr document 174

Data 6.03.2008

Titlu Emiterea adeverinţei de proprietate pentru un anume amplasament obligă comisiile de fond funciar la emiterea titlului de proprietate pentru acelaşi amplasament.

Domenii asociate Fondul funciar

Rezumatul speţei

Prin s.civ. nr. 174/28.02.2008 a Judecătoriei Făurei a fost admisă cererea reclamantilor P.C. şi P.I. şi obligate Comisia locală Jirlău şi Comisia Judeteană de Fond Funciar Brăila la emiterea titlului de proprietate pentru amplasamentul atribuit iniţial reclamanţilor şi pe care aceştia l-au lucrat timp de 6 ani.

Potrivit art.27 ,alin.22 din Legea 18/1991 „ În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi avea posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii , dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare –cumpărare sau în alt mod , fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991”.

Instanţa constată că în cauză sunt incidente aceste dispoziţii legale. Astfel reclamanţilor le-a fost emisă adeverinţa de proprietate şi aveau şi posesia respectivului amplasament din sola 40 a com.Jirlău, încă din anul 2000 , inclusiv în ianuarie 2006 când i-a fost emis titlul de proprietate pârâtului Bădin Sandu.

În aceste condiţii Titlul emis peste amplasamentul deja posedat de reclamanţi încă din anul 2000 este nul absolut.

Spre această concluzie conduc şi alte texte de lege , în afară de cel citat mai sus .

Astfel ,art.2 ,alin.2 din Legea 1/2000 stipulează că „ Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate , proces verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate , rămân valabile fără nici o altă confirmare „.

Rezultă că în baza adeverinţei de proprietate reclamanţii erau deja proprietari pe acel teren .Deşi lucrurile au stat aşa , cele două comisii în ianuarie 2006 emit un alt Titlu de proprietate pârâtului Bădin Sandu care pentru 2 ha se suprapune cu amplasamentul stăpânit deja de reclamanţi .

În aceste condiţii intervine nulitatea prevăzută de art. III lit.”a” din legea 18/1991 : „ Actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate , în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite ,potrivit legii , la astfel de reconstituiri sau constituiri”.

Mai mult din economia dispoziţiilor art.2 ,alin.1 din Legea 18/1991 („ Dispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de proprietate eliberate , cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 ,la data întocmirii lor”.

Reiese cu claritate prima condiţie pe care trebuie să o îndeplinească în amplasament este ca el să fie liber ,să nu fi fost legal atribuit unei alte persoane. Ori amplasamentul atribuit pârâtului în anul 2006 ,nu era liber. Încă din anul 2000 fusese atribuit reclamanţilor .

În aceste condiţii urmează a se dispune constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate 603/3436 emis pentru pârâtul Bădin Sandu.

Nulitatea însă nu va afecta întinderea dreptului (3,48 ha ) ,ci numai amplasamentul acestuia . Concret din Titlul pârâtului va fi radiat amplasamentul celor 2 ha care aparţineau şi erau în posesia reclamantei încă din anul 2000.

Etichete: