Top

Protecţia martorilor

Datorită ameninţărilor şi violenţelor la care au fost supuse unele persoane care au acceptat să depună ca martor în cauze penale, s-a impus adoptarea unei legislaţii care să asigure protecţia acestor persoane. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002 reglementează pentru prima dată în legislaţia română protecţia martorilor. Astfel se prevede că procurorii Parchetului Naţional Anticorupţiei (Departamentul Naţional Anticorupţiei in prezent) pentru buna desfăşurare a urmăririi penale, pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, experţilor şi victimelor. Această protecţie legală se referă nu numai la martori ci şi la experţi şi victimele infracţiunii.

O reglementare specială a protecţiei martorului, ca şi organismului creat a pune în practică această protecţie, s-a făcut prin Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor. Legea specială în domeniu dispune chiar în art.1. scopul “să asigure protecţia şi asistenţa martorilor a căror viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată, ca urmare a deţinerii unor informaţii ori date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare, care au un rol determinant la descoperirea infractorilor şi la soluţionarea cauzelor”. [1]

Legea nr.682/2002, precizează şi sensul unor termini pe care îi utilizează:

  • martorul este persoana care are calitatea de martor în accepţiunea art.78 Cod procedură penală, prin declaraţiile sale furnizează informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea adevărului în cauzele cu infracţiuni grave; o altă persoană care nu are calitate procesuală dar prin informaţiile date contribuie la aflarea adevărului sau la prevenirea producerii unor prejudicii; persoana care este inculpată într-o altă cauză.
  • starea de pericol este situaţia în care se află categoriile de persoane incluse în noţiunea de martor, membrii familiilor lor, persoanele apropiate acestora, a cărui viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate sau pe care sunt de acord să le furnizeze;
  • martorul protejat este martorul, membrii familiei sale şi persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de Protecţie;
  • membrii de familie ai martorului protejat sunt soţul sau soţia, părinţii,copii martorului;
  • persoana apropiată martorului protejat este persoana faţă de care martorul este legat prin puternice legături afective;
  • infracţiunea gravă este una din următoarele categorii de infracţiuni: nfractiunea grava este infractiunea care face parte din una dintre urmatoarele categorii: infractiunile contra pacii si omenirii, infractiunile contra sigurantei statului sau contra sigurantei nationale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infractiunile privind traficul de droguri si traficul de persoane, spalarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infractiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, infractiunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infractiunile de coruptie, infractiunile contra patrimoniului care au produs consecinte deosebit de grave, precum si orice alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii al carei minim special este de cel putin 10 ani sau mai mare;
  • prejudiciul deosebit reprezintă paguba creată prin săvârşirea infracţiunii care depăşeşte echivalentul a 50.000 euro.

Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor (O.N.P.M.), funcţionează la nivel de direcţie în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei şi are următoarele atribuţii:

§ primeşte propunerile de includere în program;

§ ia măsuri pentru includerea în program şi urmăreşte derularea acestuia;

§ desemnează o persoană de legătură cu martorul protejat şi o altă persoană de legătură în situaţii speciale;

§ organizează o bază de date cu propunerile de includere în program;

§ asigură confidenţialitatea informaţiilor şi datelor gestionate[2].

Pentru includerea unei persoane în acest program de protecţie trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulativ:

§    persona are calitatea de martor sau are celelalte calităţi prevăzute în art.2.Legea nr.682/2002 ;

§   persoana se află în stare de pericol;

§   să existe o propunere motivată din partea organelor abilitate; în faza de urmărire din partea organului de cercetare penală (adresată procurorului care supraveghează cauza) a procurorului ( adresată şefului ierarhic), iar în faza de judecată o propunere a judecătorului .[3]

Propunerea de includere în Program trebuie însoţită de acordul scris al persoanei pentru care se cere includerea şi de o evaluare realizată de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor cu privire la posibilitatea de includere a persoanei în cauză art.6 din Legea nr.682/2002.

Martorul protejat va ţine legătura cu Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor printr-o persoană de legătură desemnată de către acesta. Dacă martorul protejat constată că există posibilitatea deconspirării domiciulului sau a identităţii sale din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de legătură, are posibilitatea de a contacta o altă persoană aleasă de Protocolul de protecţie, art.13 din Legea nr.682/2002. Protecţia martorului aflat în stare de pericol şi a martorului protejat este asigurată de unităţile de poliţie, respectiv de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor , dacă aceştia execută o pedeapsă privativă de libertate este asigurată de organele care administrează locul de deţinere sau de Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor. Programul de protecţie încetează în una din situaţiile următoare:

§  la cererea scrisă a martorului;

§  dacă în cursul procesului penal martorul depune mărturie mincinoasă;

§  dacă martorul comite cu intenţie o infracţiune;

§  dacă a comunicat date false privind situaţia sa, nu respectă obligaţiile asumate prin semnarea programului;

Încetarea programului este dispusă de către procuror prin ordonanţă sau de judecător prin încheiere. Când încetarea programului de protecţie a fost determinată de decesul martorului protejat, programul va continua pentru membrii familiei sau pentru persoana apropiată acestuia.


[1] Legea nr. 682/2002- privind protecţia martorilor-publicată în Monitorul Oficial nr..28 din decembrie 2002

[2] Doltu Ioan, “Martorul în procesul penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, pg.89

[3] Mateuţ Gheorghiţa,” Protecţia martorilor”, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 2003, pg. 214