Top

Penalităţi de plată către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sentinta civila 175 din 29.01.2008

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud.Bacău reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului A a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local Z, jud.Bacău solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 2008,33 lei precum şi a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,30 % pentru fiecare zi de întârziere din contribuţia lunară pentru copilul G V C .

Acţiunea este scutită de taxă de timbru conform art.44 din OUG nr.26/1997 republicată, coroborat cu art.15 alin.l lit.e şi art.17 din Legea nr. 146/1997.

Din actele dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Consiliul Judeţean A prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului A , a acordat protecţie copiilor aflaţi în dificultate care provin din raza administrativ teritorială a com.Z, printre care şi pentru minorul G VC.

Conform facturilor existente la dosar(filele 5-11) suma cheltuită de reclamantă cu asigurarea celor necesare minorului este de 2008,33 lei.

Potrivit art. 3. alin.l din anexa HGR nr.457/2000 „Costul anual pentru un copil si pentru o persoana majora, care beneficiază de protecţie in condiţiile art. 19 din ordonanţa, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la începutul fiecărui an, pe baza cheltuielilor efectuate pentru un copil protejat sau pentru o persoana majora in anul anterior”.

De asemenea, in acelaşi act normativ se prevede la art. 5. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor vira contribuţia lunara, care reprezintă 1/12 din contribuţia anuala, pana la data de 10 a fiecărei luni, serviciului public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.

(2) Neplata contribuţiei lunare in termenul stabilit atrage plata de penalităţi de întârziere in cuantum de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere din contribuţia lunara, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 354/1999 privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

în temeiul art. 1, alin 1 si 2 din Anexa la HGR nr. 457/2000, care prevede in mod expres ca ” Finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiază de protecţie in condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat in dificultate, republicata, denumita in continuare ordonanţa, se asigura de consiliile judeţene, consiliile locale municipale, orăşeneşti si comunale din a căror raza teritoriala provine copilul sau persoana protejata ” iar „Consiliile locale municipale, orăşeneşti si comunale au obligaţia să prevadă cu prioritate in bugetele proprii sumele necesare in vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului si a persoanei majore care beneficiază de protecţie in condiţiile art. 19 din ordonanţa.

De asemenea, conform Ordinului nr. 54/2000 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate In vederea stabilirii contribuţiei prevăzute la art. 23, lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/1999, determinarea comunităţii locale din care provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate se realizează potrivit următoarelor criterii:

a) copilul provine din comuna, oraşul, municipiul sau sectorul municipiului Bucureşti, pe teritoriul căruia părinţii copilului au domiciliul;

b) daca domiciliul mamei este diferit de al al tatălui, este luat in considerare domiciliul părintelui la care copilul a locuit statornic;

c) daca copilul a fost încredinţat unei persoane/familii care din motive imputabile nu isi exercita drepturile si obligaţiile ce îi incumba potrivit legii, este luat in considerare domiciliul acestei persoane/familii;

d) daca un singur părinte exercita drepturile si îndatoririle părinteşti fata de copil, este luat in considerare domiciliul acestui părinte;

e) in cazul in care copilul este lipsit de ocrotirea părinteasca si nu a fost instituita tutela sau nu exista o hotărâre de încredinţare a copilului unei persoane, familii ori instituţii de ocrotire, se ia in considerare raza teritoriala a consiliului judeţean sau a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti in care a fost găsit copilul. în caz de neconformare de buna voie, îndatorirea poate fi impusa subiectului pasiv prin forja de constrângere a statului.

Conform art. 23, lit.a din OUG nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care arata ca activitatea serviciilor si instituţiilor publice care ingrijesc si asigura protecţia drepturilor copilului se finanţează din contribuţii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti si comunale din al căror teritoriu provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate sau persoana majora care beneficiază de protecţie in condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997. republicata; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul vor fi stabilite de agenţie si aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.

Legal citat Consiliul Local Z nu şi-a trimis reprezentant în instanţă şi nici nu a depus întâmpinare din care să rezulte o altă situaţie de fapt decât cea invocată de reclamantă în cererea de chemare în judecată.

Faţă de cele arătate anterior va fi admisă acţiunea şi va fi Consiliul Local Z către reclamantă la plata sumei solicitate şi a majorărilor aferente.

Etichete: