Top

Civil-Legea 10-2001

Dosar nr. 2479/88/2008 SENTINŢA CIVILĂ NR. 22 Şedinţa publică din 09 ianuarie 2009 Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea la nr. 24798/2008, reclamanta ……….. a solicitat în contradictoriu cu PRIMĂRIA ORAŞULUI SULINA, judeţ Tulcea, să se constate nulitatea dispoziţiei de respingere a notificării cu nr. 2134/2008. In motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în calitate de moştenitoare împreună cu familia sa, a deţinut în proprietate un imobil ce a fost situat în strada ………, ce a fost preluat abuziv de stat în perioada 1945 – 1989. A mai arătat că a formulat cerere pentru restituirea imobilului, cerere ce i-a fost respinsă ca tardivă, precum şi pentru că nu a fost depusă prin executor judecătoresc. In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, acte de stare civilă precum şi act de vânzare din 25 iunie 1914 privind imobilul revendicat şi adresa nr. 2134 din 10 iulie 2008 a Primăriei Oraşului Sulina. Din oficiu, instanţa a solicitat Primăriei Sulina relaţii privind cererea formulată de către petentă, relaţii ce au fost comunicate cu adresa nr. 6302 din 6 ianuarie 2009. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Reclamanta a făcut dovada cu acte de stare civilă că este fiica lui ………. şi că în anul 1914 cu act de vânzare mama reclamantei, fostă ……… a dobândit cu act de vânzare un imobil situat în oraşul Sulina, strada …….. Cu cererea nr. 2134 din 10 iunie 2008, reclamanta a solicitat Primăriei Oraşului Sulina restituirea contravalorii imobilului, cerere la care a primit răspuns în sensul că este tardivă şi că nu este depusă prin intermediul executorului judecătoresc. Este adevărat că Legea nr. 10/2001 prevede această procedură de notificare prin intermediul executorului judecătoresc, dar aceasta pentru dată certă, a cererii formulate ceea ce înseamnă că şi cererea petentei înregistrată la Primărie la data de 10 iunie 2008 are dată certă, nefiind neapărat necesară procedura notificării prin executorul judecătoresc. Numai că, reclamanta s-a adresat cu această cerere târziu, la data de 10 iunie 2008, dată la care o astfel de cerere, în temeiul Legii nr. 10/2001 nu mai poate fi primită. Astfel, potrivit dispoziţiilor articolului 21 din Legea nr. 10/2001, republicată, modificată prin Legea nr. 247/2005, persoana îndreptăţită la restituire va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică deţinătoare solicitând restituirea în natură a imobilului. Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin O.U.G. nr. 109/2001 şi prin O.U.G. nr. 145/2001, astfel că la data formulării cererii, 10 iunie 2008, termenul de introducere a unei astfel de cereri este depăşit, astfel că Primăria Oraşului Sulina, în mod justificat a răspuns în acest sens. Faţă de aceste considerente, se va respinge acţiunea reclamantei ca nefondată.

Etichete: