Top

Revendicare imobiliara

SENTINŢA CIVILĂ NR.968

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/2007 reclamantul … Constantin a chemat în judecată pe pârâtul … Ipocrate Dumitru pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat pârâtul să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul situat în Sulina, str. .. nr. 39, compus din suprafaţa de 1203, 37 m.p. din care suprafaţa de 400 m.p. dobândită prin contractul de vânzare cumpărare nr. 4956/21.08.2005, suprafaţa de 60 m.p. teren aflat în prelungirea sudică a proprietăţii, suprafata de 743,37 m.p. amplasat în prelungirea estică a proprietăţii, teren rezultat din desfiinţarea fostei gârle, folosit de către reclamant de mai bine de 12 ani, cu cheltuieli de judecată.

În motivare acţiunii reclamantul a arătat că este proprietar al suprafeţei menţionate după cum rezultă din nota de constatare nr. 3743/16.09.2005 a Primăriei Sulina precum şi din anexa aferentă acesteia.

În perioada 2003-2005 vecinul său …. Ipocrate Dumitru, profitând de faptul că nu se afla în posesia actelor care să ateste dreptul său de proprietate asupra trenului respectiv, a formulat o acţiunea de revendicare în instanţă pentru suprafaţa de 40,40 m.p. teren care i-a fost admisă tocmai datorită faptului că la momentul respectiv nu se afla în posesia actelor care să ateste dreptul său de proprietate intrând în posesia lor după pronunţarea unei hotărâri definitive în respectiva cauză.

În momentul în acre hotărârea judecătorească respectivă a fost pusă în executare de către executor, i-a prezentat acestuia actele respective, însă nu au fost luate în seamă.

În drept au fost invocate prevederile art. 480 Cod civil.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul … Ipocrate Dumitru, legal citat a depus întâmpinare în conţinutul căreia a solicitat respingerea acţiuni ca nefondată.

A arătat în esenţă pârâtul, că el deţine titlul de proprietate 94662/25.11.2004 fiind pus în posesie conform procesului verbal nr. 187/22.10.2004 în baza schiţei cadastrale aferentă titlului de proprietate.

A mai solicitat pârâtul obligarea pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ce le va efectua. A depus pârâtul în apărare, la dosarul cauzei înscrisuri.

În dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului, şi proba cu expertiza topografică iar în apărare pârâtul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului, probe încuviinţate şi administrate de către instanţă.

Astfel, s-a luat interogatoriu pârâtului … Ipocrate Dumitru răspunsurile date de către acesta fiind consemnate şi ataşate la dosar ( fila 50) şi interogatoriul reclamantului ( fila 51).

S-a depus la dosar raportul de expertiză topografică efectuat de expert Gabrielescu Petruţa (filele 189 şi urm.) faţă de care părţile nu au efectuat obiecţiuni.

Având în vedere că pe parcursul procesului a intervenit decesul reclamantului … Constantin s-a dispus introducerea în cauză a soţiei supravieţuitoare a acestuia … Lăcrămioara.

Analizând cauza în raport cu probele administrate instanţa reţine următoarele:

În baza contractului de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 4956 ( fila 3 din dosarul cauzei) reclamantul a cumpărat de la Nistor Elena suprafaţa de 400 m.p. teren şi casă de locuit, situat în Sulina, str. … nr.39, jud. Tulcea, având următoarele vecinătăţi: la nord stradă, la sud strada Nicolae Bălcescu, la est teren de stat şi la vest Melicencu Ana, mama pârâtului.

În baza titlului de proprietate nr. 94262/25.11.2004 eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Tulcea, pârâtul … Ipocrate Dumitru deţine în oraşul Sulina, un imobil în suprafaţă de 420 m.p. teren intravilan, având următoarele vecinătăţi: la nord str. Mihail Sadoveanu, la est Tulbedgian Constantin, la sud Munteanu Ileana, la vest Toma Viorel şi Munteanu Ileana (fila 35 din dosar).

Conform raportului de expertiză efectuat de expert Gabrielescu Petruţa

( fila 179) se mai reţine că în baza sentinţei civile 1617/2.07.1985 pârâtul deţine o suprafaţă de 157,40 m.p. cu următoarele vecinătăţi : la nord Munteanu Ileana, la est Tulbedgian Constantin şi Lăcrămioara, la sud str. Nicolae Bălcescu şi Munteanu Ileana şi la vest Munteanu Ileana.

Acţiunea în revendicare este acţiunea proprietarului neposesor îndreptată împotriva posesorului neproprietar.

Raportul de expertiză topografică efectuat în cauză, a concluzionat că suprafaţa de 40 m.p. în litigiu aparţine pârâtului … Ipocrate Dumitru . Potrivit expertizei imobilul în suprafaţă de 399 m.p. aparţinând pârâtului ( 359+40), suprafaţă ce include şi suprafaţa de 40 m.p. aflată în litigiu ( marcat pe planul de situaţie prin culoare verde) suprafaţa terenului deţinută faptic de pârât este cu 20 m.p. mai mică decât suprafaţa de 420 m.p. stipulată în titlu de proprietate 94262/25.11.2004 .

Pentru considerentele expuse având în vedere că pârâtul nu ocupă teren din suprafaţa reclamantului şi faţă de dispoziţiile art. 480 Cod Civil instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

În temeiul art. 274 C.proc.civ. va fi obligat reclamantul la plata sumei de 1289 lei către pârât cu titlu de cheltuieli de judecată.

Tags: