Top

COMERCIAL – OUG. 119/2007

Dosar nr. 2684/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 21

Şedinţa publică de la 09 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 2684/88/28 octombrie 2008, reclamanta creditoare …….. a chemat în judecata pe pârâta debitoare S.C. INTER – REG S.R.L., pentru a se emite o ordonanta de plata prin care pârâta debitoare sa fie obligata la plata debitului restant si majorari de întârziere, în valoare totala de 6493,38 lei (din care suma de 5.602,94 lei reprezinta debit, iar suma de 890,44 lei majorari de întârziere), cât si a cheltuielilor de judecata, în valoare de 39,30 lei.

In motivarea actiunii, reclamanta creditoare a aratat ca la data de 17.02.2005 a încheiat cu pârâta debitoare un contract de furnizare/prestare servicii de alimentare cu apa si de canalizare. Ca urmare a acestui contract, pârâta-debitoare datoreaza reclamantei suma de 6.493,38 lei, constând în debit 5.602,94 lei, precum si majorari de întârziere în valoare de 890,44 lei aferente acestui debit, pentru perioada octombrie 2007-septembrie 2008, sume de rezulta din facturile acceptate la plata si neachitate de pârâta debitoare.

In drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile O.U.G. nr. 119/2007, aprobata si modificata prin Legea nr. 118/2008, si dispozitiile art. 112 si urmatoarele Cod procedura civila.

In dovedirea actiunii, reclamanta creditoarea depus la dosarul cauzei, xerocopii dupa urmatoarele documente: Situatia financiara actualizata, Contractul de furnizare/prestare servicii, Facturile acceptate la plata din care deriva obligatia de plata.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Intre reclamanta si pârâta a fost încheiat contractul nr. 7534/17.03.2005 privind furnizarea apei potabile si preluarea apelor uzate si meteorice, având ca obiect asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare în conformitate cu reglementarile legale în vigoare. Conform contractului încheiat între parti, operatorul S.C. AQUASERV S.A. are obligatia sa asigure în mod continuu serviciul de alimentare cu apa la parametrii fizicii si calitativi prevazuti de indicatorii de performanta ai serviciului, sa asigure functionarea retelei de canalizare la parametrii proiectati si sa factureze si sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare furnizate/prestate. Utilizatorul S.C. INTER-REG S.R.L. are obligatia sa achite contravaloarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la emitere.

De asemenea, Capitolul VIII din Contractul nr. 7534/17.03.2005 privind furnizarea apei potabile si preluarea apelor uzate si meteorice prevede ca tarifele pentru livrarea apei si a serviciilor de canalizare sunt cele aprobate legal la data facturarii. Facturarea se va face lunar, în baza cantitatilor efective, exprimate în metri cubi, determinate potrivit reglementarilor legale si a tarifului aprobat, exprimat în lei/mc. Contravaloarea serviciilor se achita pe baza de factura, astfel: la prezentarea delegatului operatorului, la casieria operatorului din localitatea respectiva. Plata facturilor este obligatorie si se va face integral în termen de 30 zile calendaristice de la emitere. Întârzierea în achitarea sumelor datorate dupa expirarea termenului prevazut, atrage majorari de întârziere.

În baza Contractului amintit, reclamanta creditoare S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a emis facturile fiscale nr. 69453/31.10.2007, nr. 78804/30.11.2007, nr. 90538/27.12.2007, nr. 1031433/28.01.2008, nr. 1045716/29.02.2008, nr. 1059460/27.03.2008, nr. 1073257/30.04.2008, nr. 1086229/28.05.2008, nr. 1099972/27.06.2008, nr. 1114072/29.07.2008, nr. 1128062/28.08.2008, nr. 1154154/30.09.2008, în valoare totala de 5.602,94 lei, la care se adauga majorari de întârziere de 890,44 lei.

Întrucât facturile fiscale amintite nu au fost achitate de pârâta debitoare în termenul legal, reclamanta a înteles sa emita Notificarile nr. 1677/01.02.2008 si nr. 5328/21.04.2008, acestea neavând nici o finalitate.

Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 119 din 24 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, acest act normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.

Potrivit art. 1 alin. 1 din acelasi act normativ în sensul acestei ordonante de urgenta, contractul comercial reprezinta contractul încheiat între comercianti ori între acestia si o autoritate contractanta, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constând într-o suma de bani.

In speta, suma de 6.493,38 lei reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila, care rezulta din Contractul comercial nr. 7534/17.03.2005 privind furnizarea apei potabile si preluarea apelor uzate si meteorice, încheiat de parti.

Potrivit art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 119/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea decaderii, debitorul poate contesta creanta prin întâmpinare.

In speta, pârâta S.C. INTER-REG S.R.L. Tulcea a recunoscut ca datoreaza debitul reclamat catre S.C. AQUASERV S.A., fiind de acord cu achitarea debitului în mod esalonat (3-4 luni), asa cum reiese din Raspunsul la interogatoriu, depus la dosarul cauzei.

Potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/2007, în cazul în care, ca urmare a verificarii cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaratiilor partilor, precum si a celorlalte probe administrate, constata ca cererea este întemeiata, instanta emite ordonanta de plata, în care se precizeaza suma si termenul de plata. De asemenea, conform art. 10 alin. (3) din cadrul aceluiasi act normativ, termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei de plata.

Fata de toate aceste considerente, instanta urmeaza a admite cererea si a obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 6.493,38 lei, reprezentând 5.602,94 lei debit restant, precum si 890,44 lei majorari de întârziere, pentru perioada octombrie 2007-septembrie 2008, în termen de 25 zile de la comunicare.

Etichete: