Top

Decizia penala nr.10/23.01.2009 – articolul. 278-1 Cod procedura. penala

Dosar nr.2938/327/2008

DECIZIA PENALA NR.10

Sedinta publica din 23 ianuarie 2009

Cu privire la recursul penal constata urmatoarele :

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. 2938/2008, petentul petentul … a formulat plângere împotriva rezolutiei nr…./II/2/2008 emisa de Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea la data de 13.06.2008, prin care i s-a respins plângerea adresata acestei institutii ca urmare a rezolutiei din dosarul nr…./P/2008.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca trebuie anulata rezolutia si sa se dispuna reanalizarea plângerii sale initiale în care a prezentat documentat faptul ca …, cu buna stiinta, nu a eliberat adeverinta conform prevederilor din sentinta judecatoreasca în sensul de nerespectare a unei hotarâri judecatoresti, definitive si executorie, si abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Prin sentinta penala nr. … din 28 octombrie 2008, Judecatoria Tulcea, în baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cod pr. penala, a respins plângerea formulata de petentul …, ca nefondata si a mentinut ordonanta Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea pronuntata în dosarul nr. …/P/2008. din 3.06.2008.

În baza art. 192 alin. 2 Cod pr. penala a fost obligat petentul la plata sumei de 30 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a analizat actele si lucrarile dosarului retinând urmatoarea situatie de fond :

Prin rezolutia Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea nr. …/P/2008 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de … pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 246 si 271 Cod penal. S-a retinut prin rezolutia mentionata ca, în data de 23.02.2007, prin sentinta civila nr. … Tribunalul Tulcea a admis în parte cererea reclamantului … si a obligat Primaria Municipiului Tulcea sa elibereze acestuia o adeverinta din care sa rezulte si sporurile de care a beneficiat prin functia de sudor (majorarile sau adaosurile) de care a beneficiat acesta în perioada 01 octombrie … – 10 octombrie …. Sentinta civila mentionata a fost atacata cu recurs, iar prin decizia civila nr. …/AS a Curtii de Apel Constanta s-a respins recursul ca nefondat. Dupa ramânerea definitiva si irevocabila a sentintei, la data de 2…11.2007, Primaria Tulcea prin Directia Administratie Publica Locala – Compartimentul arhiva a înaintat numitului … adresa nr. …, din care rezulta salariul tarifar de încadrare si salariul brut realizat de reclamant în perioada mentionata, totodata fiind facuta si mentiunea expresa ca din statele existente în arhiva unitatii nu rezulta si faptul ca partea vatamata ar fi beneficiat si de sporuri. Petentul … nu a fost multumit de adresa primita de la Primarie, a mai formulat alta cerere, la care Primaria Tulcea i-a comunicat ca-si mentine punctul de vedere din adresa anterioara. S-a mai retinut ca, din declaratia numitului …, a reiesit ca în statele de plata nu se regasesc alte sume care sa reprezinte alte sporuri si ca el nu s-a împotrivit în nici un fel la executarea hotarârii judecatoresti, concluzionându-se în final ca faptele reclamate nu au putut fi dovedite.

Împotriva acestei rezolutii s-a formulat plângere, iar prin rezolutia Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea nr. …/II/2/2008 s-a respins plângerea ca neîntemeiata. S-a retinut în considerentele acestei rezolutii ca infractiunea prevazuta de art. 271 Cod penal se aplica doar în anumite situatii prevazute limitativ de legiuitor, referindu-se la : împotrivirea la executarea unei hotarâri judecatoresti prin amenintare fata de organul de executare; împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti; sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazuta în art. 112 lit. c, d si g Cod penal; nerespectarea cu rea-credinta a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice prevazuta în art. 714 si art. 715 alin. 2 Cod penal. În conditiile în care nu ne regasim în nici una din formele de împotrivire prevazute de textul de lege mentionat, s-a apreciat ca nu exista infractiunea de nerespectare a unei hotarâri judecatoresti. Totodata, în sarcina lui … nu a putut fi retinuta nici infractiunea prevazuta de art. 246 Cod penal, în conditiile în care nu s-a dovedit ca în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu a îndeplinit un act sau l-a îndeplinit în mod defectuos, cauzând prin aceasta o vatamate a intereselor legale ale unei persoane. A retinut Parchetul ca … a emis o adeverinta de salarizare în care a consemnat datele pe care le avea la dispozitie, stocate în arhiva unitatii si acesta ar fi comis un abuz în serviciu în situatia în care ar fi emis o adeverinta în care sa consemneze anumite date care nu s-ar fi regasit în evidentele contabile ale institutiei.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs petentul …, criticând-o ca netemeinica si nelegala.

În motivarea cererii de recurs petentul … a aratat ca … a refuzat cu buna stiinta sa îi elibereze adeverinta din care sa rezulte sporurile (majorarile sau adaosurile) de care a beneficiat în functia de sudor pentru perioada 1 octombrie 1974 – 10 octombrie …, conform prevederilor din sentinta civila nr. … din 23 februarie 2007 emisa de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. …/88/2006 ramasa definitiva si investita cu formula executorie la data de … octombrie 2007.

A aratat ca i-au fost cauzate prejudicii materiale si morale, astfel încât în prezent nu mai poate primi din partea Statului Român compensatiile materiale, la pensie, care ar fi putut fi recalculate în baza acestei adeverinte, aproximativ 4.000 lei (RON), suma pe care o solicita a fi obtinuta de la domnul …, în cazul în care procesul se va judeca în instanta.

A mai precizat recurentul ca adeverinta eliberata de Directia de Administratie Publica Locala Tulcea nr. … din 2 noiembrie 2007, semnata de …, nu respecta cerintele din sentinta civila, este formulata în mod defectuos, adica, nu are rubricile de adaosuri si sporuri, care reies din diferentele dintre salariul tarifar si salariul brut, si nu poate fi folosita la recalcularea punctajului de pensie.

Se constata ca în motivarea recursului petentul a reiterat în realitate criticile pe care le-a formulat împotriva rezolutiei procurorului aratând în concluzie cu nu este multumit de hotarârea instantei de fond.

Examinând hotarârea pronuntata de prima instanta în raport de sustinerile recurentului, precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod pr. penala, tribunalul constata ca nu exista temeiuri care sa justifice admiterea recursului si casarea hotarârii atacate.

Din examinarea dosarului, tribunalul constata ca … a solicitat tragerea la raspundere penala a numitului … ( director al Directiei Administratie Publica Locala Tulcea) pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor peroanelor, prevazuta de art. 246 Cod penal si a infractiuni de nerespectare a hotarârii judecatoresti prevazuta de art. 271 Cod penal. Aceasta deoarece intimatul ar fi refuzat sa puna în executare o hotarâre judecatoreasca privind eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte sporurile (majorarile sau adaosurile) de care a beneficiat în perioada 1 octombrie … – 10 octombrie …, când a lucrat în functia de … în cadrul acestei institutii.

Intimatul a aratat ca a eliberat adeverinta mai sus mentionata în care au fost evidentiate, sub forma de tabel, datele existente în arhiva unitatii, respectiv statele de plata si a subliniat faptul ca în statle de plata nu se regasesc înscrise alte sume de bani cu titlu de sporuri sau majorari, altele decât sumele mentionate în adeverinta.

Din probele administrate în cauza nu a rezultat faptul ca intimatul …, în exercitiul atributiunilor de serviciu, cu stiinta, nu a îndeplinit un act s-au l-a îndeplinit în mod defectuos cauzând o vatamare a intereselor legale ale recurentului …. Aceasta deoarece adeverinta de care avea nevoie recurentul a fost emisa în baza documentelor arhivate.

În consecinta, în mod corect a retinut instanta de fond ca rezolutia procurorului este corecta, atât în ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art. 246 Cod penal cât si în ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art. 271 Cod penal, dispozitii care se aplica doar în anumite situatii, limitativ prevazute de o legiuitor, si care se refera la împotrivirea la executarea unei hotarâri judecatoresti prin amenintare fata de organul de executare, la împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori parte dintr-o locuinta sau imobil, detinute în baza unei hotarâri judecatoresti, la sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute în art. 112 lit. c, d si g Cod penal, si la nerespectarea cu rea credinta a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice Faptele sau împrejurarile care sa se circumscrie în prevederile analizate nu au fost constatate, astfel încât rezolutia procurorului de neîncepere a urmaririi penale, în temeiul art. 228 al. 6 raportat la art.10 lit. a Cod pr. penala este corecta, iar solutia instantei de fond de respingere a plângerii formulate de petentul … este temeinica si legala.

Pentru aceste considerente, urmeaza a fi respins ca nefondat recursul declarat de petentul ….

Va fi mentinuta ca legala sentinta penala nr. …/28 octombrie 2008 a Judecatoriei Tulcea.

Ca urmare a respingerii recursului, în temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. penala, recurentul va fi obligat la plata sumei de 20 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: