Top

Plangere contraventionala

Dosar nr.5604/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.6

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Cu adresa nr.401354/05 oct.2007 organul constatator Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Garda Financiară – Secţia Tulcea, a înaintat Judecătoriei Tulcea unde a fost înregistrat sub nr.5604/327/2007, plângerea formulată de petenta S.C. (…) SRL cu sediul în sat Poşta, com.Frecăţei,jud.Tulcea, împotriva procesului verbal de contravenţie seria F nr.0187102/11.09.2007.

În motivarea plângerii petenta a arătat că fapta de neemitere de bonuri fiscale în valoare de 12,9 lei nu prezintă grad de pericol social ridicat, impunându-se aplicarea sancţiunii avertismentului, iar în ceea ce priveşte contravenţia prev.de art.9 alin.ultim din OG nr.15/1996 cu modificările şi completările ulterioare, reţinută în sarcina sa, de aceasta nu se face vinovată deoarece organul de control trebuiau să solicite Registrul Special pentru Aparate de Marcat Electronice Fiscale al societăţii şi numai după aceea puteau concluziona că şi societatea se face vinovată de săvârşirea acestei contravenţii.

Soluţionând cauza, Judecătoria Tulcea, prin sentinţa civilă nr.997 din 08 aprilie 2008 a admis în parte plângerea şi a dispus înlocuirea sancţiunii amenzii aplicate petentei pentru contravenţia prev.de art.10 lit.b din OUG nr.28/1993, republicată cu modificările şi completările ulterioare prin procesul verbal seria F nr.0187102 emis la 11.09.2007 de Garda Financiară Tulcea, cu avertismentul. Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale procesului verbal atacat.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin procesul verbal contestat, petenta a fost sancţionată în temeiul art. 11 al.1 lit.b din OUG 28/1999 rep, respectiv art. 5-7 din OG 2/2001 reţinându-se în sarcina sa faptul că în data de 11.09.2007 nu a emis bonuri fiscale pentru un număr de 15 buc. franzele „Neptun” la 0,7 lei/buc şi 2 pâini formă la 1,2 lei/buc, livrate în data de 05.09.2007 , dar şi faptul că nu se păstra la sediul social declarat al societăţii, documentele gestionare şi contabile.

Potrivit dispoziţiilor art.10 din a OUG 28/1999 rep , constituie contravenţii neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative, încălcarea acestei obligaţii fiind sancţionată potrivit art. 11 al.1 lit.b din acelaşi act normativ.

De asemenea, art.9 din OG 15/1996 , stabileşte că persoanele juridice sunt obligate să păstreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi registrele contabile legale şi să le pună la dispoziţia organelor în drept în cadrul exercitării atribuţiilor lor legale, nerespectarea acestei obligaţii constituind contravenţie care este sancţionată potrivit art. 9 din acelaşi act normativ.

Astfel cum se observă, petenta nu a făcut dovada faptului pozitiv al emiterii de bonuri fiscale pentru cantitatea de produse comercializată şi de asemenea, al deţinerii documentelor contabile şi gestionare la sediul societăţii, astfel încât se poate observa că nu s-a conformat obligaţiilor impuse de lege în ceea ce priveşte disciplina financiar contabilă

Faţă de ansamblul probator existent la dosar instanţa a reţinut că în prezenta cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii contravenţionale stabilite prin OG 2/2001, prezumţia de legalitate a procesului verbal atacat nefiind răsturnată, însă la individualizarea sancţiunii vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 21 alin.3 din O.G. nr.2/2001, respectiv limitele sancţiunii prevăzute de lege, circumstanţele producerii incidentului, urmările produse,scopul urmărit,persoana contravenientului etc.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs în termen legal, organ ul constatator Garda Financiară – Secţia Tulcea, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

A susţinut recurenta că la controlul efectuat la data de 05.09.2007, ora 12,30 la magazinul societăţii S.C. (…) SRL din loc.Poşta,jud.Tulcea s-a constatat că societatea se aprovizionase cu factura nr.03192/05.09.2007 cu un nr.de 80 pâini „Neptun” şi cu 15 buc. franzele „Formă” la preţul de vânzare cu amănuntul de 1,2 lei/buc. Ora livrării înscrisă în factură fiind 08,00.

La verificarea rolei martor a aparatului de marcat 08,00 – 12,30 în 05.09.2007, s-a constatat că au fost emise bonuri fiscale pentru 2 franzele la 0,7 lei/buc cu bon fiscal 1 şi 2 din 05.09.2007. Astfel, pentru diferenţa de 15 franzele „Neptun” la 0,7 lei/buc, şi 2 franzele „Formă” la 1,2 lei/buc.livrate în o5.09.2007 până la ora 12,30 nu s-au emis bonuri fiscale.

Din totalul de 95 (80 + 15) pâini aprovizionate, în intervalul orar 08,00 – 12,30, în 05.09.2007 s-au livrat 19 pâini. Din 19 pâini vândute au fost emise bonuri fiscale pentru 2 pâini. Aceasta reprezintă un procent de 89,49% pâini livrate fără bon fiscal din totalul vânzărilor (100%) faţă de procentul 10,52% – pâini vândute cu bon.

Fapta constituie contravenţie conform art.10 lit.b din OUG 28/1999 republicată şi a fost sancţionată cu amenda minimă 8.000 lei conform art.11 lit.b din OUG 28/1999 republicată şi cu sancţiune complementară – suspendare 3 luni, conform prevederilor art.14 (2) din OUG 28/1999 republicată.

De asemenea, pentru încălcarea prevederilor art.9 alin.ultim din OG nr.15/1996 modificată, pentru nepăstrarea la sediul social al documentelor contabile şi gestionare societatea a fost sancţionată cu avertisment scris conform prevederilor art.5 – 7 din OG 2/2001.

În speţă nu se impunea înlocuirea sancţiunii amenzii cu cea a avertismentului pentru contravenţia prev.de art.10 lit.b din OUG nr.28/1999, republic. deoarece societatea petentă a mai fost sancţionată contravenţional prin procesul verbal de contravenţie seria F nr.0051020/26.02.2007.

Deasemeni, trebuia să se aibă în vedere faptul că neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal împiedică efectuarea verificărilor care au drept scop identificarea şi combaterea evaziunii fiscale, neputându-se identifica veniturile realizate de societate supuse ulterior impozitării.

Conform prevederilor art.65 alin.3 din HG nr.479/2003 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 rep.în 2005, raportul de închidere zilnică Z de aparatul de marcat este documentul pe baza căruia se înregistrează în contabilitatea societăţii veniturile realizate, acest document fiind avut în vedere de către organul fiscal la determinarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat aşa cum stipulează art.4 alin.4 din OUG nr.28/1999 rep.în 2005.

Aceste prevederi denotă rolul important ocupat de asemenea documente emise de aparatul de marcat electronic fiscal în cadrul evidenţei contabile şi evidenţiază totodată gradul de pericol social pe care îl reprezintă faptele prin care sunt încălcate obligaţiile instituite în acest domeniu.

Examinând hotărârea atacată în raport de criticile aduse acesteia tribunalul reţine că recursul este întemeiat.

Potrivit art.21 al.3 din OG nr.2/2001 – sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În speţă se constată că organul constatator a făcut o corectă individualizare a sancţiunii prin aplicarea amenzii în cuantum de 8000 lei pentru contravenţia prev.de art.10 lit.b din OUG nr.28/1999, în speţă nefiind întrunite condiţiile pentru înlocuirea acestei sancţiuni cu cea a avertismentului aşa cum a apreciat prima instanţă.

Petenta nu este la prima abatere contravenţională ea mai fiind sancţionată contravenţional prin procesul-verbal seria F nr.0051020/27.02.2007 încheiat de Garda Financiară – Secţia Tulcea, iar fapta pentru care a fost sancţionată nu prezintă un grad de pericol social redus aşa cum a reţinut prima instanţă.

Pe cale de consecinţă, urmează a admite recursul şi a modifica hotărârea atacată în sensul respingerii plângerii, ca nefondate.

Etichete: