Top

Recurs.Plangere contraventionala

Dosar nr. 2271/327/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 106

Şedinţa public de la 11 Februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 2271/327/2008, petentul …………. a solicitat, în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ – Căpitănia Portului Tulcea, să se dispună anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei nr. 173 din 3 mai 2008.

Prin Sentinţa civilă nr. 3367/8 decembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Pe data de 3 mai 2008, petentul …………. a fost sancţionat contravenţional cu amendă în sumă de 5000 lei deoarece, în calitate de căpitan al navei „………….” a navigat pe relaţia Sulina – Tulcea având la bord 91 pasageri, deşi capacitatea maximă a navei era de 71 de pasageri, faptă ce a prezentat trăsăturile specifice contravenţiei prev. de art. 2 alin. u) din H.G. nr. 876/2007.

Instanţa a apreciat că petentul nu a reuşit să înlăture prezumţia relativă de adevăr, ce operează în favoarea procesului verbal de contravenţie şi că s-a făcut, într-adevăr, vinovat de săvârşirea contravenţiei pentru care a fost sancţionat.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul, care a criticat-o ca netemeinică, nelegală.

S-a susţinut că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit de către doi agenţi, ulterior, la sediul Căpităniei, nu la locul faptei, şi nu în prezenţa unui martor, astfel că numărătoarea este greşită cum, de asemenea, şi ora este indicată greşit.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii plângerii.

Examinând cauza în raport de motivele invocate, tribunalul constată recursul nefondat.

Procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, cuprinzând toate elementele necesare care să-i asigure legalitatea, în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 272001, care reprezintă cadrul legal în materia contravenţiilor.

Nu are nici relevanţă că procesul verbal a fost sau nu încheiat ulterior controlului, la sediul Căpităniei Tulcea şi nu neapărat la locul faptei întrucât constatarea faptei s-a făcut la 3 mai 2008, în cuprinsul raportului aflat la fila 9 dosar, şi procesul verbal a fost întocmit în aceeaşi zi, fiind menţionate şi obiecţiunile contravenientului, procesul verbal fiind semnat de contravenient.

Pe fond, instanţa de fond a reţinut corect că petentul nu a reuşit să răstoarne prezumţia de adevăr de care se bucură procesul verbal de contravenţie, acesta având la bază un raport şi alte înscrisuri din care rezultă săvârşirea faptei şi care nu pot fi contestate doar cu cei doi martori din care unul este angajat al aceleaşi societăţi.

Numărătoarea efectuată de către agentul constatator cu ocazia controlului nu a putut fi infirmată de o altă numărătoare şi nici de înscrisurile întocmite de către petent unilateral.

Nu poate fi vorba nici de o eroare ori un neadevăr cu privire la ora controlului întrucât dacă nava a sosit la ora 8, cum se susţine conform jurnalului de bord este normal ca la 8, 30 să se fi efectuat controlul şi să se fi întocmit raportul de control, fiind necesar timpul scurs pentru pregătirea şi coborârea pasagerilor.

Intrucât criticile aduse de către recurent hotărârii instanţei de fond nu sunt întemeiate, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: