Top

Recurs-plangere contraventionala

Dosar nr. 1242/327/2008
R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILĂ NR. 167
Şedinţa publică din data de 25 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub numărul 1242/327/2008 petentul (…) a solicitat anularea procesului -verbal de contravenţie seria TL nr.0001882 din data de 26 februarie 2008 încheiat de Direcţia Sanitar Veterinară Tulcea, prin care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 50.000 lei.
Prin sentinţa civilă nr.2055/9 sept.2008 Judecătoria Tulcea a respins plângerea formulată de petent, ca nefondată.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin procesul-verbal de contravenţie seria TL nr.0001882 din data de 26 februarie 2008 încheiat de Direcţia Sanitar Veterinară Tulcea, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 50.000 lei, deoarece în data de 26 februarie 2008 a refuzat să prezinte documentele sanitar-veterinare ale C.S.V.A.-Nufăru, recurgând la diverse metode de obstrucţionare a echipei de control, împiedicând exercitarea atribuţiunilor stabilite prin lege, fapta fiind prevăzută şi sancţionată de art.6 pct.2 HG 984/2005.
Analizând modul de întocmire a procesului – verbal de contravenţie, s-a constatat ca acesta a fost întocmit cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
În drept, procesul-verbal de contravenţie face dovada deplină a situaţiei de fapt consemnate prin încheierea lui, pana la proba contrarie.
Potrivit art.1169 C.Civ cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie sa o dovedească. Pe cale de consecinţă, sarcina probei revine reclamantului.
Din economia dispoziţiilor O.G. 2/2001 se reţine că în favoarea procesului – verbal de contravenţie operează o prezumţie relativă de adevăr, prezumţie pe care însă petentul nu a reuşit să o răstoarne în sensul de a dovedi veridicitatea afirmaţiilor sale.
Nu în ultimul rând apărările petentului în sensul că sancţiunea a fost aplicată peste limitele legale nu poate fi primită rezultând că s-a aplicat o sancţiune în limitele prevăzute de actul sancţionator.
Totodată petentului raportat la calitatea pe care o deţine îi revine obligaţia prevăzută de art.6 lit.b pct.2.
Deşi s-a susţinut că la rubrica destinată obiecţiunilor nu s-au consemnat apărările sale, întrucât procesul-verbal s-a încheiat la sediul direcţiei s-a reţinut că dispoziţiile OG.2/2001 permit încheierea procesului-verbal de contravenţie şi în lipsa celui sancţionat în condiţiile în care actul sancţionator s-a încheiat şi în prezenţa unui martor.
Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs petentul (…), criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală sub aspectul sancţiunii amenzii contravenţionale şi a cuantumului ei în sensul că s-a aplicat limita maximă, solicitând înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertismentul.
Pe fondul plângerii, susţine că nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional.
În susţinerea plângerii, depune înscrisuri.
Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.
Astfel, din probele administrate în cauză, se reţine că recurentul petent a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional şi anume, că la data de 26 febr.2008 a refuzat să prezinte documentele sanitar veterinare ale C.S.V.A.Nufăru, obstrucţionând echipa de control şi împiedicând-o în exercitarea atribuţiunilor stabilite prin lege, faptă prevăzută şi sancţionată de art.6 pct.2 din HG nr.984/2005.
Se mai reţine şi faptul că procesul verbal de contravenţie atacat a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă prev.de art.16 şi 17 din OG nr.2/2001.
În ce priveşte sancţiunea aplicată recurentului petent, se reţine că ea a fost aplicată în limitele prevăzute de actul sancţionator, însă, în raport de prevederile art.21 şi 34 al.1 din OG nr.2/2001 de împrejurările de care a fost săvârşită fapta, de urmarea produsă şi de circumstanţele personale ale recurentului petent, se reţine că, se impune reindividualizarea sancţiunii aplicate în sensul că, se va aplica limita minimă a amenzii contravenţionale prevăzute de lege, respectiv 24.000 lei.
Pentru aceste motive, văzând şi disp.art.312 C.proc.civ., urmează a admite recursul şi a modifica hotărârea atacată în sensul că se va admite plângerea, şi se va reduce cuantumul amenzii contravenţionale aplicate de la 50.000 lei, la 24.000 lei.
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii ca fiind temeinice şi legale.

Etichete: