Top

Plangere contraventionala

Dosar nr.3733/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.12

Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea introdusă pe rolul Judecătoriei Tulcea la data 04.08.2008 şi înregistrată sub numărul 3733/327/2008 petentul (…) a solicitat anularea procesului verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria (…) din data de 25.07.2008 ca netemeinic.

Prin sentinţa civilă nr.2235/17 septembrie 2008 Judecătoria Tulcea a admis plângerea contravenţională formulată de petent şi a anulat procesul verbal seria (…)/25.07.2008.

A exonerat petentul de plata amenzii în cuantum de 1000 lei.

S-a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria (…) încheiat la data de 25.07.2008 de către intimata de Primăria Municipiului Tulcea – Secţia Poliţie Comunitară, petentul (…) a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2002 şi sancţionată de art. 25 lit. b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în sarcina petentului faptul că în data 25.07.2008, ora 10.00, pe str. Agighiol a fost găsit comercializând lemne foc, cu autocamionul cu nr. de înmatriculare (…), fără documente şi aviz eliberat de Primăria Tulcea pentru a comercializa lemne.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa a constatat următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa a mai reţinut, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2002.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa a reţinut că petentul nu a încălcat dispoziţiile art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2002 ce prevăd că, în vederea desfăşurării activităţii, persoanele fizice sunt obligate să obţină anual autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate eliberate de Primărie.

Analizând actele aflate la dosarul cauzei, instanţa a constatat că petentul deţine Avizul nr. 111 privind ocuparea domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea, în vederea comercializării lemnelor de foc şi buteliilor de aragaz, eliberat de Consiliul Local Tulcea, Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu valabil un an de zile în perioada 01.01-31.12.2008.

Prin urmare, instanţa a reţinut că petentul deţinea avizul necesar comercializării lemnelor de foc pentru auto nr. (…), valabil la data constatării faptei contravenţionale, respectând astfel prevederile legale.

Instanţa a mai reţinut că dispoziţiile art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2002, impun obligaţia obţinerii avizului corespunzător, nefiind sancţionată contravenţional nedeţinerea acestuia la momentul constatării contravenţiei.

Mai mult, rezultă din obiecţiunile formulate de petent că a învederat agentului constatator faptul că deţine aviz pentru comercializarea lemnelor de foc.

Apreciind că, prin probele administrate, petentul a făcut dovada contrară împrejurărilor de fapt reţinute prin procesul-verbal atacat.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs Primăria Municipiului Tulcea – Direcţia Poliţie Comunitară, arătând că intimatul petent a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional.

Totodată s-au depus la dosarul cauzei în copie: Hotărârile Consiliului Local al Mun.Tulcea nr.31/28.02.2006, 74/2002, 15/2007, 234/2006, 48/2006, 301/2005.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Din probele administrate în cauză se reţine că, intimatul petent (…) a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional şi anume că în data de 25.07.2008, ora 10,00, pe sos.Agighiol a fost găsit comercializând lemne de foc, cu autocamionul cu nr.de înmatriculare (…)fără documente şi aviz eliberat de Primăria Tulcea pentru a comercializa lemne, faptă prevăzută de art.9 din Hotărârea Consiliului Local al Mun.Tulcea nr.74/2002 şi sancţionată de art.25 lit.b din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoz.art.9 din Hotărârea Consiliului Local nrt.74/2002 în vederea desfăşurării activităţii, persoanele fizice sunt obligate să obţină anual autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate eliberate de primărie.

În mod greşit instanţa de fond a constatat că intimatul petent deţine această autorizaţie, când în realitate acesta a obţinut avizul nr.111 privind ocuparea domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea, în vederea comercializării lemnelor de foc şi buteliilor de aragaz eliberat de Consiliul Local Tulcea – Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu valabil pentru perioada 1.01. – 31.12.2008, acest aviz nefiind cel prevăzut de art.9 din HCL nr.74/2002, el fiind în realitate avizul obţinut în temeiul HCL nr.31/2006.

Totodată, se mai reţine şi faptul că, nedeţinerea avizului prev.de art.9 din HCL nr.74/2002, este sancţionată contravenţional potrivit art.25 lit.b din această hotărâre.

Sub aspectul legalităţii procesului verbal de contravenţie, se reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor art.17 din OG nr.2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de legale sub sancţiunea nulităţii absolute.

Faptei reţinute în sarcina intimatului petent, i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată raportat la dipoz.art.9 din Hotărârea Consiliului Local al Mun.Tulcea nr.74/2002.

Pentru aceste considerente, urmează a admite recursul şi a modifica hotărârea atacată în sensul că se va respinge plângerea ca nefondată.

Etichete: