Top

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 149/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 246

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 149/88009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament de la asistent maternal profesionist (…) la familia (…) şi (…) pentru minora (…), născută la …, fiica lui (…), cu domiciliul legal în loc. … şi a lui (…) (fostă (…)) cu domiciliul legal în loc. … şi, totodată, în dispozitivul hotărârii ce se va pronunţa să fie cuprins şi un alineat cu următorul conţinut: „dispune ca mătuşa maternă (…), CNP …., domiciliată în …, judeţ Constanţa, să beneficieze de alocaţia lunară de plasament”.

A mai solicitat reclamanta ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi, respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în conformitate cu art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o familie legal constituită cu părinţi despărţiţi în fapt la momentul naşterii copilului, iar tatăl nu a recunoscut paternitatea manifestând un total dezinteres faţă de acesta.

Minora a fost abandonată în Maternitatea din oraşul Babadag, fiind transferată la Secţia de Recuperare Pediatrică prin Hotărârea C.P.C Nr. … din 6 octombrie 1998, apoi la Centrul de Plasament Babadag, nefiind posibilă integrarea copilului în familia naturală sau lărgită. Iniţial a fost în plasament la asistent maternal (…), conform Hotărârii nr. 471/27.07.1999, iar ulterior la A.M.P. (…), conform Sentinţei civile nr. 567 din 11 martie 2008. Mama s-a căsătorit cu numitul (…), însă nu a vizitat-o pe minoră şi nici nu o acceptă, ca de altfel şi tatăl biologic care a declarat că nu doreşte să se implice în creşterea şi educarea minorei.

Pentru minoră, mătuşa maternă a solicitat instituirea unei măsuri de protecţie cu atât mai mult cu cât a petrecut anumite zile din vacanţa de iarnă şi de Paşti la aceasta şi nu are alte responsabilităţi, dorind să poarte grija acesteia.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 58 alin. 1 lit. a şi art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererea, reclamanta a depus la dosarul cauzei, raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, anchetă socială, plan individualizat, adresa D.G.A.S.P.C. Constanţa, referat privind situaţia copilului (…), bilet de voie, cerere, raport după vizită, raport după discuţii, raport de evaluare trimestrială a nevoilor, Hotărârea nr. D 2344, caziere judiciare, C.I. (…) şi Petcu (…), certificat de căsătorie, certificat de naştere, adeverinţe medicale, raport, S.c. nr. 567/11.03.2008, copie S.C. nr. 14/17.04.2007, copie S.c. nr. 2309 din 15 decembrie 2005, copie C.I. (…) Gheorghe, copie CI (…), copie S.c. nr. 129 din 15 martie 2001, copie certificate de naştere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Minora (…), provine dintr-o familie legal constituită cu părinţii despărţiţi în fapt la naşterea acesteia, tatăl contestând paternitatea.

Intrucât nu a fost posibilă integrarea în familia naturală sau lărgită prin Hotărârea C.P.C nr. 471 din 27.07.1999 minora a fost plasată la asistent maternal profesionist (…), iar prin Sentinţa civilă nr. 129 din 15 martie 2002 s-a dispus abandonul copilului întrucât părinţii s-au dezinteresat total de aceasta.

In prezent se află la asistent maternal profesionist (…), conform Sentinţei Civile nr. 567/2008 a Tribunalului Tulcea.

Minora are vârsta de 11 ani, prezintă o dezvoltare fizică şi psihică corespunzătoare vârstei, este în clasa a V-a şi s-a acomodat mai greu prin trecerea de la ciclul primar de tip step-by-step la cel gimnazial, dar testele ce i-au fost aplicate le-a trecut cu note minime; starea sănătăţii este bună, nu manifestă tulburări de comportament, fiind un copil sociabil, cuminte, cu înclinaţii spre activităţi casnice.

Situaţia familiei naturale îi este cunoscută şi o acceptă ca atare, în sensul că mama este căsătorită cu numitul (…), a refuzat orice întrevedere cu ea, invocând motive de ordin material şi financiar, iar soţul actual nu o acceptă, iar tatăl biologic se află într-o relaţie de concubinaj cu numita (…), cu care are doi copii, iar din căsătoria anterioară doar unul dintre cei 6 copii pe care i-a avut în grijă mai locuieşte cu el şi nu doreşte să se implice în creşterea şi educarea acesteia afirmând că nu este tatăl biologic.

Prin Sentinţa civilă nr. 14 din 17 aprilie 2007 s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei interne a minorei, ambii părinţi exprimându-şi consimţământul cu privire la adopţie, dar nu s-a identificat o familie potenţial adoptatoare.

Direcţia pentru Protecţia Copilului Tulcea a primit o solicitare de integrare a minorei (…), din partea numitei (…), mătuşa maternă, efectuându-se demersuri în sensul plasamentului la aceasta. In perioada 22 decembrie 2008 – 2 ianuarie 2009, minora a fost învoită pentru a petrece vacanţa de iarnă la familia Petcu.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 alin. 2 raportat la art. 56 lit. c din Legea nr. 272/2004, în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1 s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizez de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, iar de măsurile de protecţie specială, instituite de lege beneficiază copilul abuzat sau neglijat, iar conform art. 58 alin. 1 lit. a, plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile legii, după caz, la o persoană sau familie.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune modificarea măsurii de plasament dispusă prin Sentinţa civilă nr. 567 din 11 martie 2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în sensul că va dispune plasamentul minorei (…), născută la (…), judeţ Tulcea, fiica lui (…) şi (…) Maria, la familia (…) şi (…) domiciliaţi în comuna …, judeţ Constanţa.

In conformitate cu dispoziţiile art. 119 alin. 1 şi 2 din aceeaşi lege, pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului se acordă o alocaţie lunară de plasament, în cuantum de 90 lei, care se indexează prin hotărâre a Guvernului. De această alocaţie beneficiază şi copilul pentru care a fost instituită tutela, în condiţiile legii, şi se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul sau tutorelui, aşa încât plata alocaţiei de plasament se va face către mătuşa maternă (…), pe perioada corespunzătoare măsurii de protecţie a plasamentului.

Făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 raportat la art. 59 din Legea nr. 272/2004, exerciţiul drepturilor şi respectiv îndeplinirea obligaţiilor părinteşti vor fi delegate către Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, cu sediul în str. Gavrilov Corneliu nr. 120, în contradictoriu cu pârât (…).

In temeiul art. 68 alin. 2 rap. la art. 56 lit. c şi art. 58 alin. 1 lit. a din legea nr. 272/2004,

Modifică măsura de plasament dispusă prin Sentinţa civilă nr. 567 din 11 martie 2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în sensul că dispune plasamentul minorei (…), născută la 18 februarie 1998, în Babadag, judeţ Tulcea, fiica lui (…) şi (…) Maria, la familia (…) şi (…), domiciliaţi în comuna Cuza Vodă, str. Garoafei nr. 18, judeţ Constanţa.

In temeiul art. 119 alin. 1 şi 2 din lege,

Dispune ca plata alocaţiei de plasament să se facă către mătura maternă (…), pe perioada corespunzătoare măsurii de protecţie a plasamentului.

In temeiul art. 62 alin. 2 rap. la art. 59 din Legea nr. 272/2004,

Delegă exerciţiul drepturilor şi respectiv îndeplinirea obligaţiilor părinteşti către Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Definitivă şi executorie.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 februarie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Valeria Andrecencu Daniela Savastre

18.02.2009/red.jud.VA

Tehnored.DS/ex. 6/18.02.2009

Etichete: