Top

Înlocuire măsură plasament în regim de urgenţă;

Dosar nr. 122/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 199

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.122/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist PE, domiciliată în comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, atestată cu atestat nr.11/19.06.2007 al CPC Tulcea, pentru minora AG, născută la …………în Tulcea, judeţul Tulcea, fiica lui natural şi AP domiciliată în comuna C……, judeţul Tulcea, cu reşedinţa necunoscută.

De asemenea a solicitat a se dispune ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului judeţean Tulcea în conformitate cu art.62, alin.2 din Legea nr.272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei şi nu a fost recunoscută de tată.

Mama minorei este neşcolarizată, nu are venituri, nu are locuinţă, este necăsătorită şi duce o viaţă dezorganizată, practicând cerşetoria şi prostituţia pentru a-şi câştiga existenţa. Mai are doi copii care beneficiază de măsură de plasament la asistent matern al profesionist.

Mama şi minora au fost preluate de la Centrul „Sf.Ecaterina” Bucureşti de către asistenţii sociali din cadrul DGASPC Tulcea şi internate în centrul maternal prin dispoziţia nr.4505/18.12.2008 a directorului DGASPC Tulcea.

Reclamanta arată că nu a putut fi identificat nici un membru din familia lărgită care să-şi poată asuma responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copiilor.

Întrucât mama se foloseşte de copil pentru a-şi câştiga existenţa, punând în pericol sănătatea şi integritatea acestuia, prin dispoziţia nr.180/19.01.2009 a directorului DGASPC Tulcea s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă al minorei la asistent maternal profesionist.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în copie următoarele înscrisuri; raport nr.1695/2009, plan individualizat de protecţie nr.1697/2009, dispoziţiile nr.180/19.01.2009, nr.4504/18.12.2008, ancheta socială nr.1698/2009, certificatul de naştere al minorei, hotărârea nr.55 PS/2007, atestatul nr.11/2007, proces verbal, adresa nr.23531/2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin dispoziţia nr.4504/18.12.2008 a directorului DGASPC Tulcea s-a stabilit măsura de plasament în regim de urgenţă a minorei Aptula Gabriela la Centrul Maternal Tulcea. Minora născută la data de 9 februarie 2008 în Tulcea, judeţul Tulcea, provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei şi nu a fost recunoscută de tată.

Mama minorei este neşcolarizată, nu are venituri, nu are locuinţă, este necăsătorită şi duce o viaţă dezorganizată, practicând cerşetoria şi prostituţia pentru a-şi câştiga existenţa. Mama se foloseşte de copil pentru a-şi câştiga existenţa, punând în pericol sănătatea şi integritatea acestuia.

Datorită situaţiei în care se află minora şi datorită faptului că nu a putut fi identificat nici un membru din familia lărgită care să-şi poată asuma responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copiilor, rezultă că în prezent, instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului la asistent maternal profesionist, pentru minoră, este interesul superior al acesteia.

Potrivit prevederilor art.66 al.2 raportat la art.56 pct.c, 58 al.1 lit.b din Legea nr.272/2004 „Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, la un asistent maternal.

Instanţa judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim de urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa.

Având în vedere aspectele prezentate, se constată că reintegrarea în familie a copilului nu este posibilă, după cum nu există nici motive pentru menţinerea plasamentului în regim de urgenţă, iar poziţia mamei cu privire la situaţia copilului a fost clar exprimată, aceasta din urmă având paternitatea nerecunoscută, urmează a admite cererea formulată de D.G.A.S.P.C. Tulcea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, cu privire la minora AG cu măsura plasamentului la asistent maternal profesionist PE.

În temeiul art.62 alin.2, din Legea nr.272/2004 urmează a delega exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti către preşedintele Consiliului judeţean Tulcea.

Etichete: