Top

Recurs- Proces funciar-Constatare nulitate titlu

Dosar nr. 942/253/2007

DECIZIA CIVILĂ Nr. 125

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Referitor la recursul declarat de reclamanta ……….., împotriva sentinţei civile nr. 578 din 01.10.2008 pronunţată de Judecătoria Măcin în dosarul cu nr. 942/253/2007, tribunalul reţine urătoarele :

Prin cererea adresata Judecătoriei Macin şi înregistrata cu nr. 942/253/2007 din 12.10.2007, reclamanta ……….. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii ……….., ……….., ……….., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea şi Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dăeni, jud. Tulcea, constatarea nulităţii absolute a :

– titlului de proprietate nr. 57254/28.12.1995 emis pe numele lui ……….. pentru suprafaţa de 456 m.p. situată în intravilanul com. Dăeni, jud. Tulcea;

– titlului de proprietate nr. 39287/19 august 1994 emis pe numele lui ……….. pentru suprafaţa de 1306 m.p. în intravilanul aceleaşi comune;

– contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 116/23.01.1997 de BNP ……….. – Tulcea, prin care ……….. vinde lui ……….., 426 m.p. din cei 456 m.p. din titlu de proprietate nr.57254/1995.

Ulterior, reclamanta şi-a modificat acţiunea, în sensul că a solicitat şi constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 523/09.05.1990 încheiat de fostul Notariat de Stat Babadag, jud. Tulcea, prin care ……….. vinde lui ……….. imobilul format din suprafaţa de 450 m.p. + locuinţă, situat în intravilanul com. Dăeni, jud. Tulcea ,astfel că în cauză a fost introdus şi ……….., în calitate de pârât.

În cererea iniţială, în cererea modificatoare şi în nenumăratele precizări la acţiune formulate şi depuse la dosar, reclamanta ……….. a mai arătat că :

Tatăl său, ……….. a avut în proprietate suprafaţa de 800 mp teren,situată în centrul com. Dăeni,jud. Tulcea,în baza actului de vânzare-cumpărare nr.141/17.02.1932.

Se mai arată în acţiune că, de la data cumpărării şi până în anul 1945 acest teren avea următoarele vecinătăţi :

– la Nord moştenitorii lui ….., la Sud moştenitorii lui ….., la Est stradă comunală, la vest drumul judeţean 222 F.

În baza prevederilor Legii nr. 18/1991 începând cu anul 1991, a solicitat Primăriei comunei Dăeni, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 800 mp. teren şi nu numai, în intravilanul comunei Dăeni, ce a aparţinut tatălui său ……….., pe baza actelor autentice de proprietate.

Pe baza titlului său de proprietate, ……….. a vândut lui ……….., proprietatea sa mai puţin 30 mp.

În baza prevederilor Legii 10/2000 prin Notificarea 107/13.02.01,a revenit la solicitările sale anterioare făcute Primăriei Dăeni, cerând reconstituirea dreptului de proprietate asupra bunurilor preluate abuziv de stat, respectiv şi a terenului în suprafaţă de 800 mp pe vechiul amplasament şi rămas liber în totalitate ca urmare a demolării imobilelor construcţii ce se aflau pe el la data preluării lui de către stat (anexa 10).

Prin Dispoziţia de Primar 377/27.04.2004 (fila 18 dosar), Primăria comunei Dăeni, jud. Tulcea, i-a comunicat reclamantei :

Art. 4 „se restituie în natură imobilul – teren în suprafaţă de 600 mp. – situat în comuna Dăeni, jud. Tulcea, cu următoarele vecinătăţi ; la Sud ……….. şi ……….., la Est şi Vest străzi şi la Nord stradă, terenul fiind situat în Tarlaua 61”;

Art.5 „se restituie în natură suprafaţa de 200 m.p. pe un alt amplasament în Tarlaua 64 (anexa 11) .

Într-una din cererile precizatoare, reclamanta a arătat că pârâţii au fost dobânditori de rea-credinţă, întrucât au cunoscut situaţia juridică a terenului revendicat de aceasta, au cunoscut cine a fost adevăratul proprietar al suprafeţei de 800 m.p. precum şi faptul că este moştenitoarea de drept a tatălui său şi că depusese diligenţe pentru redobândirea terenului pe vechiul amplasament.

Se mai arată că cele două titluri de proprietate au fost emise cu încălcarea flagrantă a legii, întrucât titularii titlurilor dobândiseră proprietatea terenului prin fraudarea legii.

Se mai precizează că cererea sa se justifică prin faptul că titlul său de proprietate-actul de vânzare 141/17.01.1932 este mai vechi decât titlul de proprietate şi contractele de vânzare-cumpărare a căror nulitate absolută se solicită a se constata.

La solicitarea primei instanţe, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea a depus la dosar, în copie, actele ce au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. 57254/1995 şi 39287/1994.

De asemenea, la cererea reclamantei, instanţa de fond a solicitat Judecătoriei Babadag, unde se află arhiva Fostului Notariat de Stat Babadag, schiţa anexă la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 523/1990, schiţă ce a fost depusă la dosar la fila 220.

Prin sentinţa civila nr. 578 din 01.10.2008 Judecătoria Măcin a respins acţiunea civilă având ca obiect constatare nulitate absolută a titlului de proprietate nr. 57254/1995, titlului de proprietate 39287/1994, contractului de vânzare-cumpărare nr. 116/1997 şi contractului de vânzare-cumpărare nr. 523/1990, formulată de reclamanta …………

Totodată, prima instanţă a respins capătul de cerere având ca obiect constatare nulitate absolută a proceselor –verbale de punere în posesie ale pârâţilor, ca inadmisibil.

Pentru a pronunţa aceasta soluţie prima instanţa a reţinut următoarele :

Prin actul de vânzare autentificat cu nr. 141/17.01.1932 de Judecătoria Mixtă Babadag, …….., autorul reclamantei a dobândit o prăvălie compusă din 2 camere şi alte 2 camere servind ca locuinţă împreună cu terenul aferent de circa 800 m.p., imobil situat în vatra comunei Dăeni, jud. Tulcea.

Prin sentinţa civilă nr. 1040/20.09.1954 a Tribunalului Popular Raional Măcin, imobilul casă de locuit şi bucătărie, a fost declarat bun fără stăpân şi trecut în proprietatea statului în baza Decretului nr. 111/1951, iar prin Decizia nr. 606/1954 a Secţiei Financiare a Regiunii Galaţi, imobilul a fost transferat în folosinţa Sfatului Popular al comunei Dăeni, jud. Tulcea.

Din adresa nr. 220/04.05.1991 a Primăriei comunei Dăeni, rezultă că imobilul construcţie a fost demolat în anul 1988 datorită faptului că prezenta o foarte mare uzură, crăpături în ziduri şi fiind amplasat lângă drumul judeţean Hârşova – Măcin constituia un mare pericol social .

Demolarea a fost urgentată şi de faptul că pe locul respectivului imobil a fost proiectat să se construiască un bloc cu 12 apartamente şi cu spaţii comerciale la parter .

Prin notificarea nr. 107/13.08.2001 comunicată prin B.E.J. …….. din Măcin reclamanta şi fratele acesteia, ………, au solicitat restituirea imobilului mai sus menţionat în baza art. 10 alin.1 din Legea 10/2001, astfel :

– restituirea în natură a suprafeţei de teren de 800 m.p. conform art. 20 al. 3 coroborat cu art. 2 al.1 lit. d , art. 2 al. 1 lit. h ,art. 2 al. 2 şi art. 7 al.1 din Legea nr. 10/2001,

– restituirea prin măsuri reparatorii prin echivalent a construcţiilor aflate pe această suprafaţă de teren conform art. 9 al. 2 , art. 18 lit. b şi art. 24 al. 2 din Legea nr. 10/ 2001 .

Prin Dispoziţia nr. 377/27.04.2004 emisă de Primarul comunei Dăeni, judeţul Tulcea, s-a stabilit o valoare echivalentă a imobilului – construcţii imposibil de restituit – suma de 150.000.000 lei notificatorilor ……….. – 13/16 părţi şi ………- 3/16 părţi şi s-a dispus restituirea în natură a imobilului – teren în suprafaţă de 600 mp. situat în comuna Dăeni între vecinii : la Nord- strada, la Sud – ……. şi…….. , la Est – strada şi la Vest – drumul judeţean 222 F, terenul fiind în tarlaua 61.

Pentru diferenţa de 200 m.p. s-a dispus restituirea tot în natură însă prin compensare cu un alt teren de aceiaşi dimensiune, însă în tarlaua 64, între vecinii :la Nord – teren primărie , la Sud – ……., la Est cu …….. şi la Vest – ……..

Această compensare s-a realizat cu motivarea că pe diferenţa de 200 m.p. s-au amplasat construcţii autorizate.

Prin sentinţa civilă nr. 1932/2005 a Tribunalului Tulcea, s-a admis în parte contestaţia formulată de ……….., s-a anulat în parte Dispoziţia nr. 377/27.04.2004 a Primăriei Dăeni şi a fost obligată Primăria să propună, prin dispoziţie, reclamantei acordarea de despăgubiri în cuantum de 25.797,6 lei (RON), din care aceasta va beneficia doar de cota sa indiviză de 13/16 părţi, ca valoare echivalentă a imobilului-construcţii,imposibil de restituit.

De asemenea, s-a respins capătul de cerere privind restituirea în fizic pe vechiul amplasament a suprafeţei de 200 mp. din totalul de 800 mp. ce a aparţinut defunctului …….. ca nefondat.

Urmare acestei sentinţe Primarul comunei Dăeni a emis la data de 24 ianuarie 2008 Dispoziţia nr. 6 de modificare şi completare a Dispoziţiilor Primarului nr. 377/2004, unde la art. 2 s-a stabilit ca valoarea echivalentă a imobilului, suma stabilită prin sentinţă, la art. 5 se modifică în sensul că se restituie în natură imobilul teren în suprafaţă de 200 mp în T.140,P. 3492, iar art.8 şi 9 se abrogă.

A mai reţinut prima instanţă că pentru constatarea nulităţii titlurilor de proprietate există reglementare specială în domeniul funciar, iar pentru analizarea existenţei sau nu a vreunui motiv de nulitate a contractelor se impune raportare la condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească actul juridic civil, respectiv verificarea faptului că există sau nu unul din următoarele cauze de nulitate absolută :

Astfel , titlul de proprietate nr. 57254/28.12.1995 emis pe numele pârâtului ……….. are la bază contractul de vânzare-cumpărare nr. 523/09.05.1990 încheiat în formă autentică.

Aşadar, valabilitatea titlului de proprietate menţionat se raportează la valabilitatea contractului ce-l precede, respectiv contractul de mai sus prin care …… cumpără de la ……….. suprafaţa de 456 mp.

În acţiune, reclamanta învederează ca şi caz de nulitate absolută a respectivului contract, „fraudarea legii” şi concret , arată că schiţa anexă la contract, schiţă depusă la dosar la fila 220 este eronată.

Pentru a opera cazul de nulitate absolută invocat este necesar a se dovedi intenţia clară de fraudare a legii.

Ori, cât timp nu s-a demonstrat faptul că schiţa anexă la contract ar fi falsă, neexistând nici o plângere în acest sens şi nici reclamanta neînscriindu-se în fals cu privire la aceasta.

De asemenea, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat faptul că prin modernizarea străzilor, în sensul lărgirii lor, toate proprietăţile ce au avut cel puţin o latură învecinată cu drum stradal, au avut de suferit, din declaraţiile acestora nerezultând intenţia de fraudă a pârâtului …………

Aşadar, cât timp nu s-a dovedit existenţa cazului de nulitate absolută invocat şi nici încălcarea ordinii publice, contractul de vânzare-cumpărare nr. 523/1990 fiind valabil şi titlul de proprietate nr. 57254/1995 este valabil, nefiind lovit de nulitate.

La rândul său contractul de vânzare-cumpărare nr. 116/23.01.1997 prin care ……….. vinde lui …….. suprafaţa de 426 m.p., având la bază titlul de proprietate nr. 57254/1995 perfect valabil, este la rândul său valabil, toate aceste contracte şi titlu fiind succesive.

Reclamanta a solicitat şi constatarea nulităţii titlului de proprietate nr. 39287/1994 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea pe numele pârâtei ………. pentru suprafaţa de 1306 m.p. intravilan învederând că aceasta nu era îndreptăţită potrivit legii.

În opinia Judecătoriei Măcin şi această cerere a reclamantei este nefondată cât timp există prevederile art. III al. 1 lit. „a” pct. IV din Legea nr. 169/1997, modificată prin Legea 247/2005 în care se arată că „sunt lovite de nulitate absolută actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament”.

Ori , în speţa de faţă, aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, nu ne aflăm în prezenţa cazului de nulitate menţionat.

De asemenea, capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de punere în posesie a pârâţilor pe suprafaţa de teren de 800 m.p. ce a aparţinut lui ……….., a fost respins ca inadmisibil întrucât acesta a fost formulat după administrarea probatoriului, în cadrul concluziilor scrise depuse de reclamantă.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs reclamanta ……….., care a criticat-o pentru nelegalitate.

În motivare s-a arătat în esenţă că titlul de proprietate nr. 57254/28.12.1995 emis pe numele pârâtului ……….. şi titlul nr. 39287/19.08.1994 emis pe numele lui ……….. sunt nelegale deoarece reconstituirea proprietăţii celor doi pârâţi trebuia să se facă pe vechiul amplasament al curţilor de locuit.

S-a mai arătat că pentru a constata fără echivoc acest lucru, instanţa de fond trebuia în primul rând să solicite la dosarul cauzei toate actele care au stat la baza emiterii celor două titluri contestate, însă nu s-a înaintat decât hotărârea nr. 344/1994 şi anexa 2 b.

S-a mai învederat în motivele de recurs că, în virtutea rolului activ judecătorul fondului trebuia să observe că nu s-a depus toată documentaţia, lipsind cererile de reconstituire , actele doveditoare şi hotărârile Comisiei Locale Dăeni.

S-a mai arătat în final că prima instanţă trebuia să dispună efectuarea unei expertize topo-cadastrale care era necesară în cauză.

Analizând recursul, tribunalul constată că acesta este fondat pentru următoarele considerente :

Astfel, în primul rând Judecătoria Măcin, la termenul din 18.09.2008 a luat act de faptul că apărătorul pârâţilor ……….. şi ……….. a precizat că renunţă la proba expertizei topografică fără a consta că aceasta este o probă esenţială pentru justa soluţionare.

În al doilea rând, prima instanţă a omis faptul că şi reclamanta, prin reprezentant, şi-a însuşit această probă, depunând chiar obiective care să fie avute în vedere la efectuarea expertizei (filele 83 şi 87 dosar fond).

Cu toate acestea, prima instanţă nu a manifestat rolul activ prevăzut de art. 129 al. 4 Cod pr. civilă pentru administrarea acestei probe, care se impunea pentru a se stabili dacă suprafeţele de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate lui ……….. şi ……….. se suprapun cu suprafaţa de teren retrocedată reclamantei …………

Totodată, expertiza topografică era utilă pentru a se lămuri dacă suprafaţa de teren ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 116/23.01.1996 (încheiat între ……….. şi ………..) coincide cu suprafaţa de teren ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 523/09.05.1990 (încheiat între ………. şi ………..) şi a titlului de proprietate nr. 57254/28.12.1995 emis pe numele pârâtului …………

În situaţia în care reclamanta şi-a însuşit această probă, prima instanţă nu putea să renunţe la efectuarea expertizei topografice, omisiunea ducând la încălcarea prevederilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil.

Tribunalul arata că, aşa cum a reţinut Curtea Europeana a Drepturilor Omului, în cauzele Boldea şi Albină contra România dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6.1 din Convenţie, include printre altele dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor.

Întrucât Convenţia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective (Hotărârea Artico împotriva Italiei, din 13 mai 1980, seria A, nr. 37, p. 16, paragraful 33), acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observaţii sunt în mod real „ascultate”, adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată. Altfel spus, art. 6 implică mai ales în sarcina „instanţei” obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa [Hotărârea Perez împotriva Franţei (GC), Cererea nr. 47.287/99, paragraful 80, CEDH 2004-I, şi Hotărârea Van der Hurk împotriva Olandei, din 19 aprilie 1994, seria A, nr. 288, p. 19, paragraful 59].

În speţă, instanţa de recurs observă că în Judecătoria Macin nu a analizat susţinerile invocate de reclamanta în legătură cu efectuarea expertizei sau să respingă motivat, dacă era cazul cererea şi din punctul de vedere al reclamantei.

În al doilea rând, instanţa de fond în virtutea rolului activ trebuia să ceară întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii celor două titluri de proprietate, respectiv cerere de reconstituire, actele doveditoare, şi hotărârile Comisiei Locale Dăeni.

În aceste condiţii, instanţa nu a avut la îndemnă întreaga documentaţie pentru a analiza legalitatea emiterii titlurilor în raport cu cererile formulate de reclamantă prin acţiunea introdusă.

Având în vedere aceste considerente şi în condiţiile în care nu s-a administrat întreg probatoriul necesar pentru pronunţarea unei soluţii legale şi temeinice, urmează să fie admis recursul, să fie casată în totalitate sentinţa civilă nr. 578 din 1.10.2008 a Judecătoriei Măcin şi să fie trimisă cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe.

Tribunalul apreciază că este necesară rejudecarea cauzei pentru administrarea probei cu expertiza topografică şi ataşarea celorlalte înscrisuri care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate ale pârâţilor în condiţii de publicitate şi contradictorialitate şi pentru a nu priva părţile de un grad de jurisdicţie.

Etichete: