Top

Hotarare care tine loc de act. autentic.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 972

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/327/2008 la data de 17.12.2008, reclamantul … Marius Adrian , a chemat în judecată pe pârâţii … Ştefana, … Petronela, … Dan, … Ion şi … Mariana pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa sp se constate că între părţi a avut loc o vânzare – cumpărare a unui teren agricol.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că la data de 20.12.2005 a încheiat cu numitul … Ilie , soţul pârâtei … Ştefana şi tatăl celorlalţi patru pârâţi, un antecontract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3613 la BNP Avram Elena.

Obiectul antecontractului îl reprezenta vânzarea unui teren agricol cu suprafaţa de 14.000 mp situat în extravilanul comunei Valea Nucarilor având următoarele vecinătăţi: la N- proprietatea Filip Ioana, la S- proprietatea Toma Voica, la E- drum exploatare şi la V- linie, teren aflat în tarlaua 36, parcela 371/1.

Arată reclamantul, că la data întocmirii actului a achitat promitentului vânzător , în întregime, preţul convenit de 1.500 lei conform înţelegerii urma ca actul final de vânzare – cumpărare să fie încheiat până la data de 15.09.2006, vânzătorul urmând să facă documentaţia necesară înstrăinării terenului.

La data de 23 ianuarie 2006, vânzătorul promitent … Ilie a decedat iar moştenitorii acestuia , pârâţii din prezenta acţiune , au refuzat să mai încheie actul de vânzare – cumpărare deşi în repetate rânduri i-au solicitat acest lucru , ultima dată cu notificarea nr. 124 din 05.12.2008 comunicată prin BEJ ” Vlad Irinel ”

În drept au fost, au fost invocate disp. art. 1075 c.civ şi art. 111 c.proc.civ.

La dosarul cauzei , reclamantul a depus o serie de înscrisuri în dovedirea acţiunii .

Pârâţii legal citaţi nu au depus întâmpinare şi nu au solicitat probe în apărare.

În dovedirea acţiunii , reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriu luat pârâţilor, probă încuviinţată şi administrată de către instanţă fiind consemnate la dosar răspunsurilor date la interogatoriu de către pârâţii … Ştefana, … Petronela, … Dan, … Ion, … Mariana, depunându-se şi actele de stare civilă ale pârâţilor.

Analizând cauza în raport cu probele administrate instanţa reţine următoarele:

La data de 20.12.2005, între reclamant şi … Ilie , soţul pârâtei … Ştefana şi tatăl celorlalţi 4 pârâţi s-a încheiat antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3613 din 20.12.2005 la BNP Elena Avram având ca obiect imobilul proprietatea promitentului vânzător reprezentând teren situat în extravilanul comunei …, jud. Tulcea format în totalitate din suprafaţa de 14.000 mp, teren arabil, cu următoarele vecinătăţi: la N- proprietatea Filip Ioana ; la S – proprietate Toma Voica; la E – drum exploatare şi la V- linie. Se reţine că imobilul în cauză a fost dobândit de către promitentul vânzător prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii 18/1991conform titlului de proprietate nr. 85419/ 11 iulie 2002 eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea.

Din examinarea antecontractului de vânzare – cumpărare , se reţine că vânzătorul promitent a predat cumpărătorului beneficiar posesia imobilului iar preţul vânzării în sumă de 1.500 lei a fost achitat în integralitate.

Potrivit antecontractului, actul de vânzare – cumpărare urma să se încheie în formă autentică până la data de 15.09.2006 . La data de 23.01.2006 a survenit decesul promitentului vânzător … Ilie ( certificatul de deces aflat la fila 34) iar moştenitorii acestuia , soţia supravieţuitoare şi fii,pârâţi în prezenta cauză, au refuzat încheierea actului în formă autentică deşi au fost notificaţi prin executorul judecătoresc cu notificarea nr. 124 din 05.12.2008 a BEJ Vlad Irinel ( înscrisul aflat la filele 10-14 dosar).

Prin răspunsurile date la interogatoriu pârâţii au recunoscut pretenţiile reclamantului fiind de acord ca instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, cu excepţia pârâtei … Ştefana, toţi ceilalţi pârâţi recunoscând că au refuzat în calitate de moştenitori ai promitentului vânzător încheierea actului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Potrivit art. 5 alin 2 din Legea 247/2005 Titlul X în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare- cumpărare, respectiv existenţa unui antecontract valabil, plata integrală a preţului de către beneficiarul cumpărător şi refuzul promitentului vânzător de a încheia actul în formă autentică instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost formulată urmând a constata că intre părţi a intervenit vânzarea-cumpărarea imobilului situat în extravilanul com. … jud. Tulcea format din suprafaţa de 14.000 m.p. teren arabil cu următoarele vecinătăţi: la N- proprietatea Filip Ioana, la S- proprietatea Toma Voica, la E- drum exploatare şi la V- linie.

Prezenta hotărâre va ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare privind imobilul situat în extravilanul com. …, jud. Tulcea format din suprafaţa de 14.000 m.p. teren arabil situat in parcela 371/1 tarla 36 cu următoarele vecinătăţi: la N-proprietatea Filip Ioana, la S- proprietatea Toma Voica, la E- drum exploatare şi la V- linie.

În temeiul art. 274 c.proc.civ vor fi obligaţi pârâţii la plata sumei de 1326,26 lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: