Top

Fond comercial – Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.34/2007 JS – CDA

689/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA NR.751/COM

Sedinta publica din 18 mai 2007

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22 martie 2007 si înregistrata sub nr.689/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr.52/2007, reclamanta D.G.F.P. Tulcea a chemat in judecata pe parata debitoare SC ………… TULCEA, jud.Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul Lg. 85/2006.

S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si

exigibila izvorata din titluri executorii si anume suma totala de 21.797 lei, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, urmatoarele acte doveditoare: titluri executorii, somatii si notificari.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

Parata debitoare SC ……. SRL Tulcea, jud.Tulcea nu a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC ……… SRL TULCEA, jud.Tulcea datoreaza creditoarei D.G.F.P. Tulcea suma de 21.797 lei, reprezentând contributii la bugetul de stat si pentru ca, desi au trecut mai mult de 30 zile de la scadenta, societatea nu a achitat debitele, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr.737/14.03.2005 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.1 din Lg.359/2004, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea SC …….. SRL TULCEA care va intra direct în procedura falimentului pentru ca nu se impune verificarea elementelor prevazute la art.1 alin.2 lit.c si d din lege.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauza va fi desemnat, în calitate de lichidator pe ……. S.P.R.L. TULCEA, societate ce-si are sediul în mun.Tulcea, comunicarea fiind mai usor de realizat în atare situatie, dar care s-a si remarcat prin eficienta în alte dosare, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o remuneratie de 1000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, prin începerea falimentului, iar în continuare se va face aplicarea dispozitiilor generale cuprinse în art.32 si urmatoarele, dat fiind forma simplificata a procedurii, care nu parcurge toate etapele ce alcatuiesc procedura generala, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea

debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.28 alin.1.

Urmeaza a fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazuta de art. 59 alin. 1, la data de 22 iunie 2007.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 22 iunie 2007, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 29 iunie 2007, termenul de depunere a contestatiilor la 06 iulie 2007, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 13 iulie 2007, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Urmeaza a se dispune în temeiul art. 122 alin. 1 din lg. 85/2006, ca lichidatorul desemnat sa prezinte judecatorului sindic, programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 de zile de la numire.

Etichete: