Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.223/2007 JS-LDP

Nr. 2482/88/2007 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA NR.2049/c

SEDINTA PUBLICA DIN 09 NOIEMBRIE 2007

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 09 octombrie 2007 si înregistrata sub nr.2482/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr.223/2007, reclamanta D.G.F.P. Tulcea a chemat în judecata pe pârâta debitoare SC ………… Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul Lg. 85/2006.

S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si exigibila în suma totala de 13.569 lei, reprezentând obligatii bugetare, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

În sustinerea cererii au fost depuse, în copie, la dosar titlurile executorii si somatiile emise de D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC …………. datoreaza creditoarei D.G.F.P. Tulcea suma de 13.569 lei si pentru ca, desi au trecut mai mult de 30 zile de la scadenta, societatea nu a achitat debitul, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr.1593/08.06.2006 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.3 din Lg.359/2004, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC ……….. Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauza va fi desemnat, în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ……….., care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 1000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Potrivit art.42 alin.1 din Lg.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 Lg.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Lg.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În conformitate cu art.35 Lg.85/2006 debitorul va fi obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prev.de art.59 alin.1, la data de 14 decembrie 2007.

Fata de dispozitiile art.108 si 109 din lege raportat la art.61, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 07 decembrie 2007, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 14 decembrie 2007, termenul de depunere a contestatiilor la 18 decembrie 2007, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 28 decembrie 2007, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 Lg.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: