Top

Litigiu de asigurari sociale. Neîndeplinirea conditiilor de pensionare cu pensie de serviciu de catre specialistii inf. Întelesul notiunilor de vechime în specialitate si de vechime în functie prevazute de art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004.

Sectia civila. Sentinta civila 596/C din data de 19.06.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub nr. 114/103 din 20.01.2009 contestatoarea G. M. a solicitat, în contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt, anularea Deciziei nr. 45619/09.01.2009, emisa de aceasta, prin care i s-a respins cererea de pensionare anticipata începând cu data de 01.12.2008.

În motivare contestatoarea a aratat ca are calitatea de specialist IT la Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt si o vechime de peste 25 ani în specialitate, considerent pentru care a depus la intimata, în baza art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, o cerere de pensionare înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, respectiv începând cu data de 01.12.2008. La cerere a atasat Adeverinta nr. 1588/VI/9/27.11.2008, eliberata de unitatea angajatoare, din care reiese îndeplinirea cerintei privind vechimea de peste 25 ani în specialitate (25 ani si 8 luni).

Prin Decizia nr. 45619/09.01.2009 intimata Casa Judeteana de Pensii Neamt i-a respins cererea cu motivarea ca nu îndeplineste cerintele art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004 privind vechimea de cel putin 25 de ani în functia de informatician în cadrul instantelor judecatoresti sau al parchetelor de pe lânga acestea.

Contestatoarea a aratat însa ca prevederile art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, care într-adevar conditioneaza posibilitatea pensionarii la cerere a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, de îndeplinirea cerintei unei vechimi în functie de cel putin 25 de ani, trebuie corelate cu prevederile art. 93 alin. 4 din lege, care dispun ca pentru grefierii informaticieni constituie vechime în specialitate si perioadele lucrate în acelasi domeniu, în alte unitati. Ca asa trebuie procedat reiese si din prevederile art. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 567/2004, care la alin. 4 dispun ca „notiunea de «vechime în functie» prevazuta la art. 68 din lege si notiunea de «vechime în specialitate» prevazuta la art. 93 din lege au acelasi înteles”.

În dovedire a anexat copia Deciziei nr. 45619/09.01.2009, a carnetului sau de munca si a Adeverintei nr. 1588/VI/9/27.11.2008, precum si acte de stare civila.

Prin întâmpinarea depusa (f. 45 – 46) intimata a solicitat respingerea contestatiei si mentinerea deciziei criticate deoarece în alin. 1 al art. 68 din Legea nr. 567/2004, ce reglementeaza pensionarea pentru limita de vârsta a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, cu beneficiul pensiei de serviciu, se opereaza cu notiunea de vechime în specialitate de cel putin 25 de ani, în timp ce în alin. 3 al art. 68 din lege ce reglementeaza pensionarea la cerere a aceleiasi categorii de personal înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, cu beneficiul pensiei de serviciu, se opereaza cu notiunea de vechime în functie de cel putin 25 de ani.

Cum pensionarea pentru limita de vârsta constituie regula iar pensionarea la cerere exceptia, notiunea de vechime în specialitate nu poate avea acelasi înteles cu notiunea de vechime în functie, deoarece exceptia ar ramâne lipsita de justificare. Ca este asa reiese si din Adresa nr. 128138/16.11.2007 a Ministerului Justitiei, emisa în vederea solutionarii unui caz similar, în care se precizeaza ca pensia de serviciu a fost instituita ca o modalitate de recunoastere si apreciere a personalului auxiliar de specialitate ce a desfasurat o activitate îndelungata în cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe lânga acestea, si de aceea pentru pensionarea la cerere – ce constituie o derogare de la regula pensionarii pentru limita de vârsta – nu se pot institui conditii mai putin restrictive.

La aceasta întâmpinare contestatoarea a redactat un raspuns (f. 50 -51) în care a reiterat ca art. 68 alin. 3 si art. 93 alin. 4 din Legea nr. 567/2004 echivaleaza vechimea în functie cu vechimea în specialitate, fapt subliniat si în art. 3 alin. 4 din Normele de aplicare a acestui act normativ. Intimata si-a fundamenteaza însa apararile pe Adresa nr. 128138/16.11.2007 a Ministerului Justitiei, ce nu are putere de lege.

În completarea probatoriului a depus la dosar practica judiciara în materie: sentinta civila nr. 939/11.03.2009 a Tribunalului Dolj pronuntata în dosarul nr. 1711/63/2009; sentinta civila nr. 252C/10.04.2009 a Tribunalului Neamt. De asemenea, a mai depus decizia nr. 34/21.04.2008 pronuntata de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bacau, având atasata anexa 1.

Contestatia este scutita de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 159 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examinând contestatia, tribunalul a apreciat ca aceasta este nefondata respingând-o pentru urmatoarele considerente:

Contestatoarea G. M. este angajata Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt din data de 01.11.2000, în baza Ordinului nr. 64/2000 al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau, ocupând initial functia de consilier A/I/2 – analist programator grupa I.

Din mentiunile existente în carnetul de munca al contestatoarei rezulta ca aceasta a ocupat, în timp, diferite functii, de la cea amintita mai sus la: consilier A/I/1 – analist programator grupa IA (pozitia 53); consilier clasa I grad superior (pozitia 57); grefier informatician (pozitia 72) si specialist IT (pozitia 74).

La 12.12.2004 a intrat în vigoare Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, care la art. 3 alin. 1 prevedea ca „Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.”

Prin Legea nr. 17 din 11 ianuarie 2006, la art. 91 din Legea nr. 567/2004 a fost introdus alineatul 3, care prevedea ca informaticienii în functie vor fi încadrati ca grefieri informaticieni, prin transformarea corespunzatoare a posturilor, pentru ca prin Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 567/2004 sa fie modificate în sensul excluderii din categorie a grefierilor-informaticieni si al includerii lor în categoria specialistilor IT, cu pastrarea calitatii de personalul auxiliar de specialitate.

Începând cu data de 01.10.2007, în baza Deciziei nr. 81/29.10.2007 a Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau, contestatoarea a fost numita în functia de grefier-informatician, fiindu-i modificat si sistemul de salarizare.

Ulterior, în baza Deciziei nr. 34/21.04.2008, astfel cum apare mentionat în carnetul de munca al contestatoarei la pozitia 74, functia acesteia a fost schimbata, fiind încadrata ca si specialist IT.

Din carnetul de munca al contestatoarei reiese ca a îndeplinit initial functia de analist programator, începând cu 19.08.1977 pentru o perioada scurta de timp, la Întreprinderea de Constructii si Montaj a Judetului Neamt, dupa care a avut calitatea de economist, programator la Întreprindea Mecanica Ceahlaul Piatra Neamt, sef oficiu de calcul si analist programator la aceeasi întreprindere, iar ulterior, pe rând, în diferit unitati a fost: sef oficiu de calcul, programator, analist programator, sef compartiment marketing, pâna când a fost angajata, pe durata nedeterminata, la Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt, începând cu data de 01.11.2000.

Din adeverinta nr. 1588/VI/9/27.11.2008 emisa de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bacau, a rezultat ca la vârsta de 55 ani si 8 luni, vechimea în specialitate a contestatoarei este de 25 ani si 8 luni.

Potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 567/2004, modificata, rezulta, printr-o enumerare limitativa, stricta, ca „personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT”.

Potrivit art. 68 alin. 3 din acelasi act normativ, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti se poate pensiona, la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, beneficiind de pensie de serviciu, daca are o vechime în functie de cel putin 25 de ani.

Notiunea de vechime în functie este definita în teza a II-a a acestui text legal, ca fiind „perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea a îndeplinit în cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe lânga acestea functia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar – registrator, executor judecatoresc”.

Prin dispozitiile art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, s-a instituit astfel o derogare în ceea ce priveste vârsta de pensionare a personalului auxiliar de specialitate, în categoria caruia intra si contestatoarea.

Initial, prevederile alin. 3 al art. 93 din Legea nr. 567/2004, dispuneau ca „Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate si perioadele lucrate în acelasi domeniu, în alte unitati”.

Dupa mai multe modificari legislative, prin OUG nr. 100/2007, intrata în vigoare la 11.10.2007, dispozitiile mentionate mai sus au devenit art. 93 alin. 4 retinând ca „Pentru grefierii informaticieni constituie vechime în specialitate si perioadele lucrate în acelasi domeniu, în alte unitati.”

La data când contestatoarea a solicitat pensionarea anticipata, în baza dispozitiilor art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, aceasta îndeplinea functia de specialist IT în cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt, si nu aceea de grefier-informatician, pentru a-i fi aplicabile prevederile art. 93 alin. 4 din acelasi act normativ.

Faptul ca cele doua functii, de grefier-informatician si de specialist IT, au o baza comuna, nu poate conduce la concluzia ca sunt identice, si ca prevederile legale li se aplica deopotriva beneficiarilor, întrucât, pe de o parte, în carnetul de munca al contestatoarei, la pozitia 74 apare concret mentiunea „schimbat functia…” iar pe de alta parte, în cuprinsul Legii nr. 567/2004, exista reglementari distincte pentru fiecare functie în parte.

Având în vedere cele aratate mai sus, s-a constatat ca decizia de respingere nr. 45619/09.01.2009 a Casei Judetene de Pensii Neamt este una legala si temeinica, întrucât în situatia de fata contestatoarea G. M. nu îndeplineste conditia esentiala pentru 25 ani vechime în functia de informatician în cadrul instantelor si parchetelor judecatoresti, astfel cum impun în mod imperativ prevederile art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, dispozitiile art. 93 alin. 4 nefiindu-i aplicabile, motiv pentru care respinge ca nefondata contestatia.

Etichete: