Top

Anulare acte frauduloase

Dosar nr. 1792/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa Civilă nr. 369

Şedinţa publică de la 05 martie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.1792/88/2007 reclamanta „…” Tulcea, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea, a solicitat în contradictoriu cu pârâţii „…” şi SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea, anularea contractului de vânzare cumpărare aut.sub nr.2910/1.11.2004 de BN Gâlcă Ana cu privire la imobilul compus din teren în suprafaţă de 283.225,99 mp şi construcţii situat în extravilanul satului „…”, comuna „…”, judeţul Tulcea, conform art.79, art.80 al.1 lit.c şi art.80 al.2 lit.a din Legea 85/2006, precum şi aducerea imobilului în patrimoniul debitoarei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că acest imobil a fost cumpărat de societatea debitoare la de SC „”…”” SA „…” judeţul Tulcea, prin lichidator judiciar SC „”…”” SRL Brăila la data de 26.10.2004.

Ulterior, a mai arătat reclamanta, imobilul a fost vândut de debitoare către pârâtul „…” care este asociat în cadrul societăţii debitoare, deţinând 20% din părţile sociale, însă actul încheiat este unul fraudulos, în dauna drepturilor creditorilor, întrucât atât vânzătorul cât şi cumpărătorul au cunoscut existenţa datoriilor la ADS, constând în arendă neachitată pentru terenurile agricole aflate în administrare.

A mai arătat reclamanta şi că sumele încasate de debitoare din vânzarea imobilului nu au intrat niciodată în contul acesteia, fostul administrator declarând în această privinţă că sumele încasate au fost folosite la achitarea unor datorii preexistente.

La data de 6 august 2007 reclamanta a înţeles să-şi completeze cererea de chemare în judecată solicitând chemarea în judecată şi a pârâtei „…” întrucât la data perfectării contractului de vânzare cumpărare, a cărui anulare a solicitat, aceasta era soţia pârâtului „…”. Reclamanta a mai adăugat acţiunii şi un nou capăt de cerere, solicitând, chemarea în judecată şi a pârâtei SC „”…”” SRL Tulcea, în scopul recuperării bunurilor imobile ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare aut.sub nr.2624/30.09.2005 al BNP Ene Frosina.

Temeiul juridic a fost completat şi cu preved.art.84 al.1 din Legea nr.85/2006, reclamanta învederând că acest subdobânditor cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul dintre SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea şi pârâtul „…” este susceptibil de a fi anulat, conform art.80 al.1 lit.c şi art.80 al.2 lit.a din Legea nr.85/2006.

La data de 31.10.2007 reclamanta a formulat precizări la cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost completată, menţionând în esenţă că la data încheierii contractului ce se cere a fi anulat, numitul „…” era administrator al debitoarei dar nu şi asociat unic, având doar 80% din părţile sociale, diferenţa până la 100% aparţinând pârâtului „…”, tatăl lui „…”, care în acest contract este cumpărător. Notarul public nu a cunoscut realitatea situaţiei juridice a debitoarei întrucât în caz contrar nu ar fi autentificat contractul.

Reclamanta a mai precizat şi faptul că vânzarea s-a realizat fără acordul adunării generale a asociaţilor şi fără a se efectua un raport de evaluare al bunurilor, încălcându-se totodată şi dispoziţiile legale referitoare la licitaţia publică cu prag de pornire, preţul obţinerii fiind cu mult sub valoarea de piaţă a bunurilor.

Relativ la factura nr.538651/28.02.2004 încheiată între debitoare şi „…” pentru suma de 2.380.000.000 lei vechi reprezentând preţ al Complexului „…””…”, reclamanta a arătat că aceasta este un fals deoarece la data respectivă complexul nu era în proprietatea debitoarei. Această factură nu a fost înregistrată niciodată în evidenţele contabile ale debitoarei, deşi este singura factură emisă cu privire la imobil, şi nici nu a fost găsită de organele de control ale Direcţiei finanţelor publice care au efectuat un control al societăţii cu puţin timp înainte de intrarea în procedura falimentului.

Reclamanta a mai precizat şi faptul că în situaţia în care unele bunuri care au făcut obiectul contractului nu vor putea fi readuse la masa credală întrucât nu mai există, se solicită potrivit art.83 al.1 din Legea nr.85/2006 valoarea acestora de la data transferului efectuat de către debitoare.

Aceste precizări au fost completate de reclamantă la termenul de judecată din data de 24.01.2008, invocându-se că la data semnării contractului dintre debitoare şi „…”, deşi s-a arătat în contract că s-a achitat suma de 2.700.000.000 lei vechi, nu s-a completat nici o factură fiscală. Întrucât suma încasată din vânzare nu s-a înregistrat nicăieri rezultă că aceasta a fost folosită în alte scopuri, în afara interesului societăţii.

Reclamanta a solicitat prin aceste precizări ca valoarea ce va fi adusă la masa credală să fie una reactualizată la zi.

Si aceste completări ale precizărilor au fost reîntregite la data de 28.11.2008 când reclamanta a solicitat ca subdobânditorul SC „…” SRL Tulcea să fie obligat să aducă la masa credală valoarea imobilului de la data transferului efectuat de către debitoare, stăruind în anularea contractului de vânzare cumpărare aut.nr.2910/1.11.2004 de BNP Ana Gâlcă.

În dovedire, reclamanta a depus la dosarul cauzei în copie: contractul de vânzare cumpărare aut. nr.2910/2004 de BNP Gâlcă Ana, antecontractul aut.nr.2347/2005 de BNP Ene Frosina, contractul de vânzare cumpărare aut. nt.2867/26.10.2004 de BNP Gâlcă Ana, încheierea şi extrasul cărţii funciare nr.139/N, contractul de vânzare cumpărare aut.nr.2624/30.09.2005 de BNP Ene Frosina, raportul de evaluare întocmit la 13.12.2005, contractul de tranzacţie din 7.09.2005, rapoarte de activitate ale lichidatorului judiciar, procese verbale, raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, raportul de evaluare întocmit în dosarul nr.2/JS/2000, factura fiscală nr.5386451/28.02.2004, raportul de inspecţie fiscală din 31.07.2006, un proces verbal de contravenţie, alte rapoarte şi adrese întocmite de lichidator în procesul de lichidare judiciară.

În apărare, pârâta SC „”…”” SRL Tulcea a formulat întâmpinare invocând faptul că în cauză nu este întrunită nici una din cele două condiţii cumulative impuse de art.84 din Legea nr.85/2006 întrucât preţul a fost plătit şi nu s-a cunoscut faptul că pârâtul „…” deţinea 20% din părţile sociale ale SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea la data încheierii tranzacţiei, creându-se totodată impresia că numitul „…” este asociat unic şi că tatăl său este străin de societate.

Aceeaşi pârâtă a mai arătat că la data încheierii actului procedura insolvenţei nu era iniţiată şi, neavând acces la evidenţele contabile ale debitoarei, nu a putut cunoaşte existenţa datoriilor pe care această societate le avea faţă de ADS Bucureşti şi nici faptul că datorită amplorii acestor datorii există riscul intrării în procedura insolvenţei.

Pârâta a mai invocat şi că a avut cunoştinţă că imobilul la data vânzării era urmărit în mâinile soţilor „…” şi „…” de către creditoarea SC „”…”” SRL, pentru o datorie a societăţii şi că a făcut demersuri în vederea stingerii acestor datorii, plătind în avans mai multe sume de bani şi determinând promitenţii vânzători să canalizeze fondurile în vederea stingerii datoriilor. Ulterior plăţii datoriilor imobilul rămânând liber de sarcini a putut fi cumpărat.

În susţinerea întâmpinării s-au depus o serie de înscrisuri, iar la dosarul cauzei a fost ataşat şi dosarul nr.2/JS/2000 al Tribunalului Tulcea.

În cauză s-a efectuat expertiză contabilă care a realizat actualizarea preţului imobilului în litigiu.

Analizând cauza, în raport de întreg probatoriul administrat, judecătorul sindic reţine următoarele:

Prin încheierea nr.1602/9.06.2006 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.15/2006, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului conform Legii nr.64/1005 faţă de debitoarea SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea, la solicitarea creditorului Administraţia Domeniilor Statului Bucureşti, pentru o creanţă în cuantum de 350.161,15 lei, fiind desemnat lichidator judiciar SC „ROVI NOW” SRL Tulcea.

Din raportul asuprea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvenţă se reţine că societatea debitoare a încheiat în anul 2001 cu ADS Bucureşti contractul de concesiune nr.14 prin care debitoarea a dobândit în administrare suprafaţa de 1026,98 ha teren agricol, situat în perimetrul comunei „…”, judeţul Tulcea. Deşi, debitoarea a înfiinţat după încheierea contractului culturi de in, porumb şi floarea soarelui, producţia obţinută a fost extrem de redusă astfel încât la sfârşitul anului agricol 2001-2002 s-au înregistrat pierderi foarte mari, producţia realizată neacoperind nici cheltuielile pentru procurarea de seminţe.

Aceste pierderi au dus societatea la imposibilitatea de a mai desfăşura activităţi agricole, astfel că nu s-au mai putut înfiinţa culturi pentru anul agricol 2002-2003, societatea intrând în incapacitate de plată şi încetând să mai funcţioneze încă din anul 2002.

Prin contractul de vânzare cumpărare aut nr.2867/26.10.2004 debitoarea a dobândit în proprietate un imobil situat în extravilanul satului „…”, comuna „…”, judeţul Tulcea, compus din suprafaţa de 283.225,99 mp şi o serie de construcţii, de la vânzătorul „…” – lichidator judiciar al SC „”…”” SA „…”.

După aproximativ 6 zile acelaşi imobil a fost înstrăinat de către debitoare pârâtului „…”, cu aproximativ acelaşi preţ, încheindu-se contractul de vânzare cumpărare aut.nr.2910/1.11.2004 de BNP asociaţi Gâlcă Ana şi Gâlcă Grigore.

Analizând acest din urmă contract se constată că, în cadrul acestuia administratorul societăţii „…” a declarat în mod nereal că este asociat unic, deşi la acea dată deţinea doar 80% din părţile sociale ce compuneau capitalul social al SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea. restul de 20% aparţinând pârâtului „…” care a avut şi calitatea de cumpărător.

Acest aspect este relevat de actul adiţional aut.nr.2212/27.06.2001 de BNP Elena Avram, certificatul de înscriere de menţiuni din 28.06.2001 emis de Oficiul Registrului Comerţului Tulcea şi rezoluţia directorului ORC Tulcea nr.2236/27.06.2001.

Potrivit adresei de la fila 154 din dosar înaintată instanţei de BNP Asociaţi Gâlcă Ana şi Gâlcă Grigore, acest birou notarial care a încheiat actul ce se cere a fi anulat a arătat cu privire la acest aspect că este vorba de o eroare de editare care s-a strecurat doar în primul alineat al contractului de vânzare cumpărare aut.nr.2910/2004, în realitate notarul cunoscând faptul că numitul „…” avea calitatea de asociat şi administrator al societăţii.

Acest aspect nu poate fi însă reţinut de judecătorul sindic întrucât numitul „…” a declarat de aceeaşi manieră şi în contractul de vânzare cumpărare încheiat cu 6 zile înainte, respectiv nr.2867/26.10.2004, cu prilejul cumpărării imobilului în discuţie. În plus, până în prezent nu s-a prezentat nici o încheiere de rectificare a erorii materiale menţionate.

Potrivit art.80 al.2 lit.a din Legea nr.85/2006, operaţiunile încheiate cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate cu răspundere limitată, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea să fie anulate şi prestaţiile recuperate dacă sunt în dauna creditorilor.

Pentru exercitarea acţiunii în anulare prevăzută de acest text legal se cere ca lichidatorul judiciar să facă dovada existenţei fraudei, a faptului că, subdobânditorul este părtaş la fraudă, precum şi a prejudicierii creditorilor .

În ceea ce priveşte primele două condiţii analizate în persoana numitului „…” , precum şi a pârâtului „…”, se reţine că primul a declarat nereal că are calitatea de asociat unic al societăţii, iar cel de al doilea – cumpărător, a acceptat această situaţie deşi cunoştea realitatea, deţinând în calitate de asociat un procent de 20% din capitalul social al debitoarei. Deşi cei doi asociaţi au prezentat notarului public, cu prilejul încheierii contractului de vânzare cumpărare hotărârea adunării asociaţilor din data de 1.11.2004, actul adiţional la actul constitutiv al SC „”…”” SRL „…”, judeţul Tulcea, precum şi dovada înregistrării menţiunii privind noul asociat în registrul comerţului încă din anul 2001, înscrisuri din care rezulta cu evidenţă cotele de participare la capitalul social ale celor doi asociaţi, actul ce se solicită a fi anulat a fost încheiat de maniera mai sus arătată, rezultând astfel la fel de clar frauda ambelor părţi cu prilejul întocmirii contractului de vânzare cumpărare.

Referitor la condiţia prejudicierii creditorilor, aceasta reiese din întreg probatoriul administrat întrucât părţile între care s-a încheiat actul aveau calitatea de asociaţi ai debitoarei şi cunoşteau la momentul încheierii contractului faptul că debitoarea nu mai funcţiona încă din anul 2002, precum şi faptul că intrase în incapacitate de plată tot din acelaşi an, având datorii restante foarte mari faţă de creditorul ADS Bucureşti.

Prejudicierea creditorilor şi frauda ambelor părţi contractante mai reiese şi din împrejurarea relevată de lichidator în raportul asupra cauzelor ce au condus la insolvenţă, potrivit căreia banii rezultaţi din vânzarea imobilului de către debitoare nu au fost înregistraţi în contabilitatea acesteia şi nici nu au fost folosiţi pentru achitarea datoriilor preexistente. În ceea ce priveşte factura fiscală nr.5386451/28.02.2004, aceasta nu poate fi luată în considerare întrucât, de asemenea, nu a fost înregistrată niciodată în evidenţa contabilă a debitoarei şi în plus, poartă o dată cu mult anterioară încheierii contractului în formă autentică, neîndeplinind nici condiţiile de formă impuse de lege pentru o atare vânzare.

Privitor la pârâta „…”, răspunderea acesteia urmează a fi antrenată în cauză conform preved. art.80 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006 (invocate de lichidator în acţiunea introductivă), potrivit cărora lichidatorul poate introduce la judecătorul sindic, acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de transmisie şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile.

Condiţia fraudării creditorilor este îndeplinită şi în persoana pârâtei „…”, dat fiind faptul că aceasta este soţia pârâtului „…” şi este de la sine înţeles că aceasta cunoştea faptul că debitoarea intrase în incapacitate de plată de aproximativ 2 ani de zile.

În cauză deşi s-au invocat preved.art.82 din Legea nr.85/2006, instanţa nu poate considera că transferul patrimonial a cărui anulare s-a solicitat ar avea un caracter de normalitate, făcând parte din activitatea curentă a debitoarei, date fiind circumstanţele nelegale mai sus expuse, în care a fost încheiat actul în speţă.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa urmează a admite capătul de cerere privind anularea contractului de vânzare cumpărare aut.nr.2910/1.11.2004 de BNP Asociaţi Gâlcă Ana şi Gâlcă Grigore şi, în baza preved. art.83 al.1 din Legea nr.85/2006 a obliga pe pârâţii „…” şi „…” să restituie patrimoniului debitoarei SC „”…” SRL „…” judeţul Tulcea, suma de 270.000 lei actualizată cu rata inflaţiei începând cu data de 1.11.2004 şi până la data efectivă a plăţii, reprezentând valoarea imobilului vândut prin contractul anulat în baza prezentei hotărâri.

În contextul art.83 din Legea nr.85/2006, prin inexistenţa bunului se înţelege atât cea materială, cât şi cea juridică, cum este situaţia imobilului în cauză care a fost transmis către un terţ subdobânditor, SC „”…”” SRL Tulcea, ceea ce îi pune pe pârâţii „…” şi „…” în imposibilitatea de a remite efectiv imobilul către averea debitoarei în insolvenţă.

Cât priveşte faptul că instanţa a avut în vedere actualizarea valorii bunului cu rata inflaţiei de la data încheierii actului anulat şi până la data când această valoare va reintra în patrimoniul debitoarei, este de precizat faptul că nu se poate avea în vedere o actualizare cu indicele preţurilor de consum, respectiv valoarea stabilită de expertiza contabilă pentru că s-ar încălca prevederile art.83 al.1 din legea insolvenţei.

Actualizând valoarea imobilului de la data vânzării cu indicele preţurilor de consum se ajunge la o valoare a unor bunuri similare în prezent, ceea ce ar echivala oarecum cu o stabilire a valorii de circulaţie a imobilului, valoare ce nu poate fi avută în vedere pentru restituire către debitoare întrucât s-ar ajunge la o situaţie contrară preved. art.83 al.1 din Legea nr.85/2006.

Relativ la capătul de cerere privind obligarea pârâtei SC „”…””SRL Tulcea de a readuce la masa credală imobilele ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare aut.nr.2624/30.08.2005 de BNP Ene Frosina, judecătorul sindic reţine că acesta este neîntemeiat datorită neîndeplinirii condiţiilor impuse de aRT.84 al.1 din legea insolvenţei.

Potrivit acestui text de lege administratorul judiciar, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea introduce acţiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul sau valoarea bunului transferat de către debitor, numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat.

În ceea ce priveşte prima condiţie, la dosarul cauzei s-a depus raportul de evaluare privind ferma de creştere a animalelor situată în sat „…”, comuna „…”, judeţul Tulcea, întocmit la data de 13.12.2005, potrivit căruia s-a stabilit că imobilul în litigiu are o valoare de 250.000 EURO, valoare care a reprezentat şi preţul pe care pârâta SC „”…””SRL l-a plătit în momentul dobândirii, cu două luni şi jumătate înainte.

În ce priveşte cea de a doua condiţie prevăzută de textul de lege analizat se reţine că acest subdobânditor a fost de bună credinţă întrucât, luând cunoştinţă de existenţa unei sarcini asupra imobilului şi de urmărire a acestuia în mâinile pârâţilor „…” şi „…”, acesta a încheiat un antecontract prin care a plătit un avans tocmai în scopul stingerii datoriei existente, cumpărând ulterior imobilul în litigiu liber de sarcini.

Datorită neîndeplinirii cumulative a celor două condiţii, acest capăt de cerere urmează a fi respins ca neîntemeiat.

Având în vedere şi disp. artr.274 cpc, urmează a obliga pe pârâţii „…” şi „…” să plătească reclamantei suma de 400 lei cheltuieli de judecată.

Etichete: