Top

Fond-Anulare cerere pentru netimbrare-Anulare cerere pentru netimbrare

Dosar nr. 436/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 589

Sedinta publica de la 09 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE :

INSTANTA

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub nr.436/88/4 martie 2009, reclamanta …………, a chemat în judecata pe pârâta Primaria Municipiului Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligata a-i elibera o copie de pe actul de proprietate în baza caruia a fost înregistrat în rol numitul …………, cu proprietatea situata în Tulcea, soseaua Agighiol, Km.8.

În motivarea cererii, reclamanta arata ca, prin actiunea ce a facut obiectul dosarului nr.2448/327/2008 al Judecatoriei Tulcea, a chemat în judecata pe pârâtii …….. si ……… , pentru ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna obligarea lor la plata sumei de 22.000 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului situat în Tulcea, str………, proprietatea sa, pe perioada 23 august 2004 si pâna în prezent.

Arata reclamanta ca, prin cerere separata a solicitat si instituirea unui sechestru asigurator asupra imobilului situat la …….. pe soseaua Tulcea – Agighiol, compus din teren în suprafata de 1.975,23 mp. si casa de locuit ocupând o suprafata construita de 289,22 mp., proprietatea pârâtului ……….., pentru a i se asigura ulterior executarea silita.

Pentru solutionarea acestei cereri, trebuia sa faca dovada faptului ca …………. este proprietarul acestui imobil.

În fata instantei de fond, nu i s-a comunicat de catre Primaria Tulcea – Servicul Taxe si Impozite titlul de proprietate al pârâtului ………., ci doar s-a comunicat prin adresa nr.65677/15655/17.06.2008 ca acesta figureaza în rol cu proprietatea respectiva în baza unei hotarâri judecatoresti din data de 23.06.2000, fara a fi nominalizata instanta de judecata sau numarul de dosar în care a fost pronuntata.

Arata reclamanta ca a depus si adresa nr.101190/4.02.2008 emisa de Primaria Tulcea catre Biroul Executorului Judecatoresc …………., prin care se face cunoscut ca ……… este înregistrat în evidenta fiscala la rolul fiscal nr.1035705 cu proprietatea situata în Tulcea, soseaua ……

Mentioneaza reclamanta ca s-a adresat în scris pârâtei pentru a-i pune la dispozitie titlul de proprietate al numitului ………. prin 3 cereri, înregistrate la nr.72219/22220/19 nov.2008, 74424/24425/31 dec.2008 si 61504/22 ian.2009, iar raspunsul primit a fost acelasi „informatiile… se transmit în urma solicitarii autoritatilor judiciare competente”.

Mai mult decât atât, în faza recursului, Tribunalul Tulcea a solicitat în scris pârâtei sa înainteze relatii cu privire la titlul de proprietate al numitului ……….., la termenele de judecata din 6 nov.2008, 4 dec.2008, a dispus chiar si amendarea conducatorului unitatii la termenul din 8 ian.2009. Cu toate acestea, relatiile nu au fost comunicate nici la data de 5 februarie 2009, când recursul formulat de aceasta a fost respins, numai ca urmare a refuzului pârâtei de a-i furniza relatiile si împiedicând-o sa se apere în proces, în ciuda tuturor diligentelor pe care le-a depus.

În consecinta, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata si sa se dispuna obligarea pârâtei sa dea curs solicitarii sale, în sensul eliberarii copiei titlului de proprietate aratat mai sus.

În drept, invoca disp.asrt.8 din Legea nr.262/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.554/2004.

Fiind înregistrata cauza la 04 martie 2009 la Tribunalul Tulcea, s-a acordat termen la 09 aprilie 2009, când reclamanta a fost citata cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru în valoare de 4 lei si timbrul judiciar în valoare de 0,5 lei.

La termenul stabilit, reclamanta nu s-a prezentat în fata instantei si nu au facut dovada platii taxei de timbru si a timbrului judiciar datorat.

Potrivit art.20 din Legea nr.146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat. Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în momentul înregistrarii cererii instanta va pune în vedere solicitantului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

Potrivit art.9 alin.2 din OG nr.32/18.08.1995 aprobata prin Legea nr.123/9.07.1997 rezulta ca, în cazul nerespectarii dispozitiilor cu privire la plata timbrului judiciar, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.

Având în vedere faptul ca, desi reclamanta a fost citata cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar datorate, aceasta nu s-a conformat, urmeaza a constata ca nu se poate trece la examinarea actiunii si, pe cale de consecinta, acesta urmeaza a fi anulata ca netimbrata.

Etichete: