Top

Anulare ca netimbrata

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr.2805/327/2007
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILĂ NR.1
Şedinţa publică din data de 08 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de fata,

La data de 28.05.2007, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. 2805/327/2007, cererea de chemare în judecata formulata de catre reclamantul …………, cu domiciliul ales, în ………., în contradictoriu cu pârâtii: …… …………. ……, solicitând instantei ca hotarârea ce o va pronunta sa dispuna anularea contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. ……….”.

De asemenea, pârâtii ……….. , au formulat si cerere reconventionala, prin care au solicitat instantei ca în situatia în care cererea reclamantului va fi admisa, sa fie obligat acesta sa le restituie atât pretul cât si contravaloarea reparatiilor si îmbunatatirilor aduse imobilului.

Pe parcursul procesului pârâta ……… a decedat, în cauza fiind introdusi mostenitorii acesteia, ……..

Prin sentinta civila …………. a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

A respins cererea principala formulata de reclamantul …………., ca fiind prescris dreptul la actiune si a respins cererea reconventionala formulata de pârâtii reclamanti ……………, ca nefondata.

A obligat reclamantul la plata sumei de 1500 lei,cheltuieli de judecata catre pârâtii-reclamanti ………….

Pentru a se pronunta astfel, relativ la exceptia invocata prima instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit certificatului de mostenitor nr. ………. eliberat de BNP „……..” de pe urma defunctului ……… a ramas ca avere succesorala cota-parte indiviza de 1/2 din garsoniera situata în Tulcea, ……. iar ca mostenitori ………, în calitate de sotie supravietuitoare, reclamantul si ceilalti pârâti, în calitate de descendenti.

Se mentioneaza în contractul de mostenitor mai sus aratat ca mostenitorii ………, minor la data deschiderii succesorale, a fost asistat de catre curatorul …….., numita în baza dispozitiei de curatela nr. 2647/2002 emisa de Primaria Tulcea.

La data de 24.03.2003, imobilul în discutie a fost vândut pârâtilor reclamanti ………………….., prin contractul autentificat de acelasi birou notarial, sub nr. 1022. La încheierea acestei conventii reclamantul a fost reprezentat de catre acelasi curator în baza dispozitiei 397/2003 emisa de Primaria Tulcea.

Art. 9 din Decretul 167/1958 arata ca prescriptia dreptului la actiune în caz de viclenie si eroare sau în celelalte cazuri de anulare, începe sa curga de la data când cel îndreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i încuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, însa cel mai târziu de la împlinirea a 18 ani de la data încheierii actului.

Cum cauzele precizate de catre reclamant fac parte din categoria celor care atrag nulitatea relativa a actului juridic civil, actiunea în anulabilitate este prescriptibila în termen de 3 ani, termen care potrivit textului de lege mai sus mentionat începe sa curga de la data cunoasterii cauzei de anulare sau, cel mai târziu, de la împlinirea a 18 ani de la data încheierii actului.

Rezulta din continutul conventiei a carei anulare se solicita ca în fata notarului au fost prezenti reclamantul, reprezentantul legal al acestuia respectiv …………. (calitatea acestuia de reprezentant legal rezulta din Hotarârea Consiliului Judetean Tulcea nr. 1172/2002 atasata la dosarul cauzei-fila 8) cât si persoana ce a fost desemnata de catre Primaria Tulcea prin dispozitia 397/2003 pentru a-l asista pe reclamant la perfectarea contractului de vânzare-cumparare.

În atare situatie, instanta a apreciat ca, atât pentru cauzele referitoare la discernamântul reclamantului (art. 951 din C.civ.) cât si pentru cele ce vizeaza modalitatea în care reprezentantul legal al acestuia si-a îndeplinit atributiile începând cu data numirii sale de catre Comisia pentru Protectia Copilului Tulcea, respectiv 17.09.2002, momentul de la care, în cauza, a început sa curga prescriptia dreptului la actiune, în anularea contractului de vânzare-cumparare, nu poate fi altul decât data încheierii acestui contract.

S-a constatat, asadar, ca cererea de chemare în judecata, înregistrata pe rolul instantei la data de 28.05.2007, a fost formulata cu mult peste termenul prevazut de lege.

Împotriva acestei sentinte civile a declarat recurs reclamantul ………….., fara a achita taxa judiciara de timbru si timbru judiciar aferente.

Fiind înregistrata cauza la 27 noiembrie 2008 la Tribunalul Tulcea, s-a acordat termen la 8 ianuarie 2009, când recurentul a fost citat cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru în valoare de 6 lei si timbrul judiciar în valoare de 0,15 lei.

La termenul stabilit, recurentul nu s-a prezentat în fata instantei si nu au facut dovada platii taxei de timbru si a timbrului judiciar datorat.

Potrivit art.20 din Legea nr.146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat. Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita în momentul înregistrarii cererii instanta va pune în vedere solicitantului sa achite suma datorata pâna la primul termen de judecata. Neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

Potrivit art.9 alin.2 din OG nr.32/18.08.1995 aprobata prin Legea nr.123/9.07.1997 rezulta ca, în cazul nerespectarii dispozitiilor cu privire la plata timbrului judiciar, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.

Având în vedere faptul ca, desi recurentul a fost citat cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar datorate, acesta nu s-a conformat, urmeaza a constata ca nu se poate trece la examinarea recursului si, pe cale de consecinta, acesta urmeaza a fi anulat ca netimbrat.

Vazând si disp.art.274 C.proc.civ., urmeaza a obliga recurentul la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata catre intimatii ………

Etichete: