Top

Recurs.Plângere contravenţională.Contravenţie Lg.82/1991

Dosar nr. 4610/327/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 142

Sedinta publica de la 13 Februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea în data de 25.09.2008, sub nr. unic. 4610/327/2008 petentul … a contestat procesul- verbal de contraventie seria … emis în data de 12.09.2008 de M.E.F.-A.N.A.F.-D.G.F.P. Tulcea, solicitând anularea acestuia.

Prin sentinta civila nr.2880/04 nov.2008 Judecatoria Tulcea a respins plângerea formulata de petent, ca neîntemeiata.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin procesul-verbal seria …/12.09.2008 (fila … dosar), petentul … a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 400 lei pentru savârsirea faptei prevazuta de disp. art. 41 alin.2 lit.e din Lg. 82/1991 republicata, constând în aceea ca nu a depus situatia financiara anuala la data de 31.12.2007, sanctionata de disp. art. 42 alin.1 din Lg. 82/1991 republicata.

Analizând legalitatea procesului-verbal în conformitate cu dispozitiile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001 instanta a retinut ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta a retinut ca petentul îsi întemeiaza apararea pe împrejurarea ca societatea nu a desfasurat activitate de la înfiintare si pâna în prezent, sustineri în dovedirea carora acesta nu a depus la dosarul cauzei copii ale declaratiilor de inactivitate cu data certa anterioara datei de constatare a faptei, prin care sa probeze situatia de fapt învederata instantei. Acesta a depus o copie a declaratiei de inactivitate datata cu data certa din 22.09.2008, data ulterioara încheierii procesului-verbal de contraventie.

Or, în conditiile în care petentul întelege sa invoce în apararea sa împrejurarea ca nu era în fapt tinut de obligatia de a depune declaratia financiara anuala, asa cum prevad disp. art. 41 alin.2 lit.e din Lg. 82/1991 republicata, societatea al carei administrator este nedesfasurând activitate de la înfiintare si pâna în prezent, petentul ar fi trebuit sa îsi si probeze sustinerile în temeiul art. 1169 C.civ.

În lipsa acestor probe, instanta nu a putut retine situatia de fapt aratata de petent, astfel încât pe aceasta sa îsi fundamenteze hotarârea pronuntata, în conditiile în care orice hotarâre prin care solutioneaza fondul cauzei si se dezinvesteste trebuie sa fie fundamentata pe probe certe, astfel încât sa elimine orice arbitrariu în actul jurisdictional.

Împotriva acestei sentinte civile în termen legala formulat recurs petentul Nicolae St.Vasile criticând sentinta doar cu privire la cuantumul amenzii contraventionale, solicitând aplicarea unei amenzi mai mici fata de aceea aplicata prin procesul verbal de contraventie.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei civile recurate prin prisma singurului motiv de recurs, precum si din oficiu, se constata ca instanta de fond, pe baza unei juste analize a probelor dosarului, a pronuntat o sentinta legala si temeinica, potrivit urmatoarelor considerente.

Prin procesul verbal de contraventie seria … din 12 sept.2008 petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 400 lei pentru savârsirea faptei prev.de dispoz.art.41 al.2 lit.”e” din Legea nr.82/1991, constând în aceea ca nu a depus situatia financiara anuala la data de 31 dec.2007, sanctiune prev.de disp.art.42 al.1 din Legea contabilitatii.

Pentru fapta savârsita si anume nedepunerea situatiei financiare anuale la data de 31 dec.2007, petentului i s-a aplicat sanctiunea amenzii în cuantum de 400 lei, aceasta fiind minima amenzii prev.de art.42 al.1 din legea contabilitatii.

Sustinerile din recurs cu privire la aplicarea unei sanctiuni cuprinse între 100-200 lei amenda, nu pot fi primite, deoarece aceasta sanctiune este prevazuta pentru savârsirea faptei prev.de art.41 al.2 lit.”g” si consta în nedepunerea declaratiei din care sa rezulte faptul ca nu a desfasurat activitate, ori fapta savârsita de catre petent si retinuta în procesul verbal de contraventie este cea prev.de art.41 al.2 lir.”e”.

Fata de aceste considerente, vazând si dispozitiile legale de mai sus, urmeaza a respinge recursul ca nefondat si a mentine sentinta atacata ca legala si temeinica.

Etichete: