Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr.657

Sedinta publica din 02.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul acestei instante la data de ……… sub dosar nr……….., petentul …………., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea, a solicitat instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria ……. nr…………………….

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca se afla stationat pe strada Garii, iar în momentul în care s-a pus în miscare, deplasându-se maxim 50 cm din parcare, a observat un autoturism marca ……., cu numarul de înmatriculare ………… venind din partea stânga, motiv pentru care a oprit, considerând ca acesta are prioritate.

A mai învederat petentul ca nu a obligat schimbarea directiei de mers a autoturismului cu numarul de înmatriculare ……….., acesta trecând prin fata autoturismului sau la o distanta de cel putin trei metri.

Tot astfel, petentul a mai precizat ca masura luata de catre agentul constatator nu se încadreaza în art.135 lit.f din Codul rutier.

În drept, plângerea nu a fost motivata.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, procesul-verbal de contraventie seria ……….

Potrivit dispozitiilor art.36 din OG nr.2/2001 si art.15 lit. i din Legea nr.146/1997, plângerea contraventionala este scutita de plata taxei judiciare de timbru si în consecinta, si de aplicarea timbrului judiciar, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995.

Intimatul, desi legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta, depunând însa la dosar, la solicitarea instantei, urmatoarele înscrisuri: raportul agentului constatator (f.13) si procesul- verbal de contraventie seria .

Instanta a încuviintat în cauza, în temeiul art.167 Cod procedura civila, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria ……. petentul ………. a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 216 lei, fiindu-i retinut si permisul de conducere, pentru savârsirea faptei contraventionale prevazute de art.135 lit.f din HG nr.1391/2006 si sanctionate de art.100 alin.3 din OUG nr.195/2002.

S-a retinut în procesul-verbal ca în data de …….. petentul ……….. aflându-se la volanul autoturismului marca Cielo cu numarul de înmatriculare ………., nu a acordat prioritate de trecere, la punerea în miscare din parcare, autoturismului cu numarul de înmatriculare …………, care se deplasa pe strada Garii.

Procesul-verbal de contraventie a fost semnat de catre petent cu mentiunea ca nu are de facut obiectiuni.

Împotriva procesului-verbal petentul a formulat plângere în termenul legal prevazut de art.31 al.1 din OG nr.2/2001.

Verificând, în conformitate cu dispozitiile art.34 din OG nr.2/2001, legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie, instanta constata urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii, instanta retine ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta retine ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie corespunde realitatii.

Astfel, potrivit art.135 lit.f din HG nr.1391/2006 conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare, nerespectarea acestor dispozitii constituind contraventie, conform art.100 al.3 lit.c din OUG nr.195/2002, sanctionata cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.

Desi în procesul-verbal de contraventie agentul constatator a mentionat numai ca fapta retinuta în sarcina petentului este sanctionata de art.100 al.3 din OUG nr.195/2002, neprecizând însa litera corespunzatoare, instanta apreciaza ca aceasta omisiune poate atrage anularea procesului-verbal de contraventie numai în conditiile art.105 al.2 din Codul de procedura civila, respectiv numai în situatia în care petentul dovedeste ca prin aceasta omisiune i s-a produs o vatamare ce nu poate fi înlaturata decât prin anularea procesului-verbal.

Or, având în vedere ca pentru toate faptele contraventionale sanctionate de art.100 al.3 din OUG nr.195/2002 este prevazuta aceeasi sanctiune, respectiv amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, precum si împrejurarea ca fata de descrierea faptei retinute în sarcina petentului, se poate realiza încadrarea juridica corecta, instanta apreciaza ca petentul nu a suferit nicio vatamare.

Instanta mai retine ca desi OG nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art.34 rezulta ca procesul-verbal de contraventie face dovada deplina a situatiei de fapt pâna la proba contrara.

Cu toate ca petentul a contestat situatia de fapt retinuta în sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie, nu a facut nicio dovada în acest sens, desi, conform art.1169 Cod civil si art.129 al.1 teza finala din Codul de procedura civila aceasta obligatie îi incumba, instanta neputându-se baza pe simplele sale afirmatii pentru a anula procesul-verbal.

În ceea ce priveste sanctiunea aplicata, instanta constata ca petentul a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 216 lei, fiindu-i aplicata si sanctiunea complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile. Or, având în vedere ca petentului i-a fost aplicat minimul prevazut de lege pentru fapta contraventionala retinuta în sarcina sa, raportat la gradul de pericol social al faptei savârsite, instanta apreciaza ca sanctiunea a fost corect individualizata.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost legal si temeinic întocmit, motiv pentru care va respinge plângerea formulata de petentul ……………., ca neîntemeiata.

Tags: